Review 3 lớp 12: SkillsReview 3 lớp 12: Skills

1 (trang 44-SGK tiếng anh 12). Read the text about IUCN Red List. (Đọc văn bản về Danh sách Đỏ IUCN.)

Quảng cáo

The International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List is a comprehensive catalogue of the conservation status of species. Information is collected from all over the world and carefully analysed. Many factors are taken into consideration, such as the remaining numbers, the overall increase or decrease in the population, breeding success rates, and known threats. The IUCN Red List then classifies species into seven categories: Extinct (EX), Extinct in the wild (EW), Critically Endangered (CR), Endangered (EN), Vulnerable (VU), Near-threatened (NT), or Least Concern (LC).

After Extinct and Extinct in the wild, the highest risk category assigned by the IUCN Red List is Critically Endangered. A Critically Endangered species is a species that is facing a very high risk of extinction in the wild. Endangered is the next most severe conservation status for wildlife. A Vulnerable species is one that is likely to become endangered if the circumstances threatening its survival and reproduction do not improve. The main reason for its vulnerability is habitat loss or destruction.The species labelled Near Threatened and Least Concern, have had their conservation status assessed and found to be relatively safe and healthy, though they may be in decline.

The number of extinct and endangered species is increasing every year. It is estimated that over 40 per cent of the species on Earth are at risk of extinction. The IUCN Red List featured 3079 animal and 2655 plant species as endangered worldwide in 2012, and 1102 and 1197 respectively in 1998. Many countries in the world now have laws to conserve wild species and protect endangered and threatened species. However, much more has to be done to successfully safeguard the biodiversity of our planet. 

Hướng dẫn dịch:

Danh sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) là một danh mục toàn diện về tình trạng bảo tồn các loài. Thông tin được thu thập từ khắp nơi trên thế giới và phân tích cẩn thận. Nhiều yếu tố được xem xét, chẳng hạn như số còn lại, sự gia tăng tổng thể hoặc giảm dân số, tỷ lệ thành công về giống, và các mối đe dọa đã biết. Danh sách đỏ của IUCN sau đó phân loại các loài thành bảy loại: Thiệt hại (EX), Suy thoái trong tự nhiên (EW), Nguy cấp đang bị đe dọa (CR), Nguy cấp (EN), Vulnerable (VU), Gần bị đe dọa (NT) (LC).

Sau khi tuyệt chủng và tuyệt chủng trong tự nhiên, danh mục nguy cơ cao nhất được chỉ định bởi Danh sách Đỏ của IUCN đang bị đe dọa nghiêm trọng. Một loài đang bị đe dọa nghiêm trọng là một loài đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao trong tự nhiên. Nguy cấp là tình trạng bảo tồn nghiêm trọng tiếp theo đối với động vật hoang dã. Một loài dễ bị tổn thương là loài dễ bị tổn thương nếu các tình huống đe doạ sự sống sót và sinh sản của chúng không cải thiện. Lý do chính cho sự dễ bị tổn thương của nó là mất môi trường sống hoặc hủy diệt. Các loài có nhãn Gần bị đe doạ và ít quan tâm nhất, đã được đánh giá và bảo vệ về trạng thái bảo tồn tương đối an toàn và lành mạnh, mặc dù chúng có thể bị suy giảm.

Số lượng các loài đã tuyệt chủng và nguy cấp đang tăng lên hàng năm. Người ta ước tính rằng trên 40 phần trăm các loài trên trái đất có nguy cơ bị tuyệt chủng. Danh sách đỏ của IUCN có 3079 loài động vật và 2655 loài thực vật nguy cấp trên toàn thế giới năm 2012 và 1102 năm 1197 tương ứng năm 1998. Nhiều quốc gia trên thế giới hiện có luật bảo tồn các loài hoang dã và bảo vệ các loài nguy cấp và bị đe doạ. Tuy nhiên, cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ thành công đa dạng sinh học của hành tinh chúng ta.

2 (trang 44-SGK tiếng anh 12). Read the text again and decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Đọc văn bản một lần nữa và quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

1. The IUCN Red List evaluates the extinction risk of thousands of species.

2. Factors taken into consideration are only the remaining number, breeding success rates, and known threats.

3. The IUCN Red List suggests measures to conserve endangered species.

4. Endangered species are the ones at the most serious risk of extinction.

5. Though they may be in decline, Near Threatened and Least Concern species are quite safe and healthy.

6. The IUCN Red List requires countries to create laws that protect wildlife.

Đáp án:

Quảng cáo
1. T2. F3. NG4. F5. T6. F

Hướng dẫn dịch:

1. Sách đỏ của IUCN đánh giá nguy cơ tuyệt chủng của hàng nghìn loài.

2. Các yếu tố được xem xét chỉ là số lượng còn lại, tỷ lệ nhân giống thành công và các mối đe dọa đã biết.

3. Sách Đỏ của IUCN đề xuất các biện pháp để bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

4. Các loài nguy cấp là những loài có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng nhất.

5. Mặc dù chúng có thể bị suy giảm, các loài Gần bị đe dọa và Ít lo ngại nhất khá an toàn và khỏe mạnh.

6. Sách đỏ của IUCN yêu cầu các quốc gia tạo ra luật bảo vệ động vật hoang dã.

3 (trang 45-SGK tiếng anh 12). Work with a partner. Use the information below or your own ideas to make a conversation about the skills and/or qualities of one job. (Làm việc cùng một người bạn. Sử dụng các thông tin dưới đây hoặc ý tưởng của riêng bạn để tạo một cuộc trò chuyện về các kỹ năng và phẩm chất của một công việc.)

Jobs

Skills

Qualities

1. childcare worker

- nurturing

- organising

- instructing

- tolerance

- communication

- devoted

- friendly

- competent

- reliable

- reliable

2. nurse

- compassion

- patience

- physical endurance

- time management

- experience

- caring

- empathetic

- responsible

- diligent

- professional

Quảng cáo

Hướng dẫn làm bài:

Student 1: What kind of job would you like to have in the future?

Student 2: I'd like to work as a flight attendant

Student 1: Really? Why do you want to be a flight attendant?

Student 2: Well, I think I have the qualities needed to be a flight attendent. I'm confident, enthusiatic, and polite

Student 1: I agree. You are always polite to everyone

Student 2: I'm also excel at communicating with people and have a good command of English and Chinese

Student 1: Yes, you have excellent communication skills. I hope your dream will come true

Student 2: Thank you! What about you?

Student 1: I want to be a Mathematics teacher

Student 2: Great, what make you think you can be a good Mathematics teacher?

Student 1: I love Mathematics and always get high marks in this subject. I am also friendly and good at communicating ideas to others clearly

Student 2: I believe you will become a great Mathematics teacher one day!

Hướng dẫn dịch:

Student 1: Cậu muốn làm công việc gì trong tương lai?

Student 2: Tớ muốn làm tiếp viên hàng không

Student 1: Thật hả? Tại sao cậu lại muốn trở thành tiếp viên hàng không vậy?

Student 2: À, tớ nghĩ tớ có đủ những phẩm chất mà một tiếp viên hàng không cần có. Tớ tự tin, nhiệt tình và lịch sự

Student 1: Tớ đồng ý. Cậu luôn lịch sự với tất cả mọi người

Student 2: Tớ cũng có cũng giỏi giao tiếp với mọi người và có khả năng tiếng Anh và Trung tốt nữa

Student 1: Phải, cậu có kỹ năng giao tiếp tuyệt vời. Tớ hy vọng ước mơ của cậu sẽ thành sự thật

Student 2: Cảm ơn cậu. Thế còn cậu thì sao?

Student 1: Tớ muốn trở thành giáo viên toán

Student 2: Tuyệt nhưng điều gì khiến cậu nghĩ cậu có thể trở thành một giáo viên toán giỏi?

Student 1: Tớ yêu môn toán và luôn đạt được điểm cao ở môn học này. Tớ cũng thân thiện và giỏi truyền đạt ý tưởng của mình cho người khác một các rõ ràng

Student 2: Tớ tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở thành một giáo viên toán giỏi

4 (trang 45-SGK tiếng anh 12). Listen to someone talking about his first encounter with a humanoid robot. (Nghe ai đó nói về cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình với một robot hình người.)

Bài nghe:

1. The speaker saw Aiko Chihira on the floor of a Tokyo department store, working _____

A. with customer

B. as a cashier

C. in customer service

D. with photographers

2. Did the speaker immediately realise that Aiko was not a human being?

A. Yes, he had seen her before

B. Yes, because customers were taking pictures of her.

C. No, it took him a few minutes, because she looked so real.

D. No, because he never expected her to be so real

3. Chihira is very life-like, really pretty, and she looks like she is _____

A. in her late thirties

B. in her early thirties

C. in her late twenties

D. in her early twenties

4. What made her look real was her subtle movements when _________.

A. bowing and blinking

B. bowing or smiling

C. smiling or twitching

D. blinking or clapping

5. Many people rushed to the department store that day _________ Chihira.

A. to shop, and see

B. to shop, and to take pictures with

C. not to shop, but to see

D. not to shop, but to buy robots like

6. Although the speaker had seen pictures of other robots, this meeting had a strong effect on him because it_______

A. was so unexpected

B. involved close contract

C. was in a department store

D. was reported in the news

Đáp án:

1. C2. C3. B4. A5. C6. B

Nội dung bài nghe:

Hello, everybody. I'd like to share with you my first-hand experience of a humanoid robot.

I met one on the floor of a Tokyo department store, working in customer service. Aiko Chihira was so life-like that I first mistook her for a human being. I was so surprised when I saw so many people taking pictures of a receptionist. Only a few minutes later did I realise that she was a robot! She was wearing a traditional silk kimono and looked really pretty. I think she is supposed to be in her early thirties. Her silicone body was perfect and her subtle movements when bowing or blinking made her seem almost real.

I heard that many people rushed to the department store that day not to shop, but to see Chihira with their own eyes. Some people didn't even believe that she was a robot. One woman said that she had never expected that Chihira would be so real.

I had already seen pictures of robotic broadcasters reading news reports. However, this face-to-face meeting made a strong impression on me. I still feel very excited and look forward to seeing other humanoid robots in the future.

Hướng dẫn dịch:

Chào mọi người. Tôi muốn chia sẻ với các bạn trải nghiệm đầu tiên của tôi về một robot hình người.

Tôi đã gặp một người trên sàn của một cửa hàng bách hóa Tokyo, làm việc trong dịch vụ khách hàng. Aiko Chihira rất sống động đến nỗi đầu tiên tôi cứ nghĩ cô ấy là một con người. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người chụp ảnh nhân viên tiếp tân. Chỉ một vài phút sau tôi mới nhận ra rằng cô ấy là một con robot! Cô ấy mặc một bộ kimono lụa truyền thống và trông thật đẹp. Tôi nghĩ rằng cô ấy đang ở tuổi ba mươi của cô. Cơ thể silicon của cô đã hoàn hảo và những chuyển động tinh tế của cô khi cúi chào hoặc nhấp nháy khiến cô có vẻ giống như thực.

Tôi nghe nói rằng nhiều người đã vội vã đến cửa hàng bách hóa vào ngày hôm đó không phải để mua sắm mà chỉ để đến xem Chihira. Một số người thậm chí không tin rằng cô ấy là một robot. Một người phụ nữ nói rằng cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng Chihira sẽ thật như vậy.

Tôi đã nhìn thấy những bức ảnh của những người phát thanh robot đọc báo cáo. Tuy nhiên, lần gặp trực tiếp này đã tạo ấn tượng mạnh mẽ đối với tôi. Tôi vẫn cảm thấy rất vui mừng và mong được nhìn thấy những con robot hình người khác trong tương lai.

5 (trang 84-SGK tiếng anh 10). Look at the job advertisements below. What one would you like to apply for? Consider whether you have the necessary skills and qualities. Discuss your ideas with a partner. (Xem quảng cáo việc làm dưới đây. Công việc nào bạn muốn nộp đơn? Hãy xem xét xem bạn có các kỹ năng và phẩm chất cần thiết. Thảo luận về ý tưởng của bạn với một bạn khác.)

CHILDCARE WORKER

We are currently seeking applicants for full-time and part-time childcare workers (M/F).

✔ Part-time working hours: 1p.m. – 6p.m.; 7a.m. – 12p.m., Mon-Fri.

✔ Full-time working hours: 40 hours per week (7a.m. – 6p.m.), Mon-Fri.

✔ A generous salary.

✔ Successful candidates should be devoted, friendly, and reliable. They should be nurturing and caring, and enjoy working and interacting with young children. Excellent communication skills are required.

NURSE

Are you planning a career as a qualified nurse? Would you like to have a wellpaid job and achieve both personal and professional success? Join Lifecare Health and take advantage of our tremendous opportunities for development.

✔ Education: a nursing degree from a good university

✔ Skills: compassion, patience, physical endurance

✔ Experience: 2 years or more

✔ Qualities: responsible, caring, diligent

Đáp án:

EducationSkillsExperienceQualities
a nursing degree from a good universitycompassion, patience, physical endurance2 years or moreresponsible, caring, diligent

6 (trang 45-SGK tiếng anh 12). Write your own CV to apply for one of the jobs advertised in 5 or a job of your choice. Tailor your CV to have a better chance to be shortlisted for an interview. (Viết CV của bạn để nộp đơn cho một trong những công việc được quảng cáo trong 5 hay một công việc bạn đã chọn. Chỉnh CV của bạn để có một cơ hội tốt hơn để được lọt vào danh sách cho một cuộc phỏng vấn.)

Hướng dẫn làm bài:

CURRICULUM VITAE

Personal details

Full name: Nguyen Minh Quang

Address: 1661 Giang Van Minh, Ha Noi

Mobile phone: 01234567888

Home phone: 04-37228888

Email: nguyenminhquang@speedymail.com

Personal summary and career objectives

I am a highly motivated young person who works hard, has good interpersonal skills, and gets on well with people. I have just finished upper-secondary school and have a two month holiday before starting tertiary education. I am looking for a part-time job as a childcare worker. I play the piano, table tennis, and chess, swim well, and have a good command of English. In addition, I love children and can spend hours playing or interacting with them.

Educations and qualifications

May 2017: IELTS 7.5 (British Council, Ha Noi)

2012- 2017: Ha Noi Upper Secondary School 2010-2014: Ha Noi Lower Secondary School 2005-2010: Dai Yen Primary School

Work experience

2016-2017: Part-time childcare worker and tutor in Maths and English for two students during the summer Responsibilities included

- Walking them to school and back home

- Tutoring them in Maths and English

- Teaching them to play the piano

- Interacting and playing games with them Achievements

July 2012: Second prize in Swimming Contest, City level August 2011: Third prize in Piano Contest, City level Skills

- Compassion

- Excellent communication skills

Interests

- Music: piano

- Sports: table tennis, chess, swimming

References

Available upon request

Hướng dẫn dịch:

SƠ YÊU LY LỊCH

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Minh Quang

Địa chỉ: 1661 Giang Văn Minh, Hà Nội

Điện thoại di động: 01234567888

Điện thoại nhà riêng: 04-37228888

Email: nguyenminhquang@speedymail.com

Sơ lược bản thân và mục tiêu nghề nghiệp

Tôi là một người trẻ tuổi năng động, làm việc chăm chỉ, có kỹ năng giao tiếp tốt, quan hệ tốt với mọi người. Tôi vừa học xong trung học phổ thông và có một kỳ nghỉ hai tháng trước khi bắt đầu học đại học. Tôi đang tìm kiếm một công việc bán thời gian làm nhân viên giữ trẻ. Tôi chơi đàn piano, bóng bàn, cờ vua, bơi tốt và có khả năng tiếng Anh tốt. Ngoài ra, tôi yêu trẻ em và có thể dành hàng giờ chơi hoặc tương tác với chúng.

Giáo dục và bằng cấp

Tháng 5 năm 2017: IELTS 7.5 (Hội đồng Anh, Hà Nội)

2012- 2017: Trường trung học phổ thông Hà Nội

2010-2014: Trường trung học cơ sở Hà Nội

2005-2010: Trường tiểu học Đại Yên

Kinh nghiệm làm việc

2016-2017: Nhân viên giữ trẻ làm việc bán thời và trợ giảng về Toán và Tiếng Anh cho hai học sinh trong mùa hè.

Công việc bao gồm

- Đi học và về nhà

- Bổ trợ môn Toán và Tiếng Anh

- Dạy chúng chơi piano

- Tương tác và chơi trò chơi với chúng

Giải thưởng

Tháng 7 năm 2012: Giải nhì cuộc thi bơi lội, cấp thành phố

Tháng 8 năm 2011: Giải ba tại cuộc thi Piano, cấp thành phố

Kỹ năng

- Nhân hậu

- Kỹ năng giao tiếp xuất sắc

Sở thích

- Âm nhạc: đàn piano

- Thể thao: bóng bàn, cờ vua, bơi lội

Tham chiếu

Cung cấp theo yêu cầu

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Review 3 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


review-3.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác