Unit 9 lớp 12: Looking backUnit 9 lớp 12: Looking back

Pronunciation

1. Listen and underline the unstressed words in the following sentences. (Nghe và gạch dưới những từ không nhấn trong các câu sau đây.)

Quảng cáo

Bài nghe:

1. I'm looking for a job to keep me busy this summer.

2. He saw the advertisement in today's newspaper.

3. How far is it from here to your school?

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi đang tìm một công việc để khiến tôi bận rộn trong mùa hè này.

2. Anh ấy nhìn thấy quảng cáo trên tờ báo ngày nay.

3. Từ đây đến trường của bạn bao xa?

2. Underline the unstressed words in the following sentences and practise reading them aloud. (Gạch dưới các từ không nhấn trong câu sau và luyện đọc to chúng lên.)

1. I would like to take a year off first, and then go to university.

2. Working as a journalist, he has the opportunity to meet famous people and interview them.

3. I decided to be an apprentice to an electrician for two years, and then I will study electrical engineering at university.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi xin nghỉ trước một năm, sau đó sẽ học đại học.

2. Làm nghề báo, anh có cơ hội gặp gỡ những người nổi tiếng và phỏng vấn họ.

3. Tôi quyết định học việc cho một thợ điện trong hai năm, và sau đó tôi sẽ học kỹ thuật điện tại trường đại học.

Vocabulary

1. Complete the sentences with the correct form of the words/phrases in the box. (Hoàn thành câu với hình thức đúng của các từ / cụm từ trong hộp.)

1. workforce2. career3. temporary
4. career advice5. apprentice6. options

Hướng dẫn dịch:

1. Mark đang lo lắng vì công ty của anh ấy đang cắt giảm nhân lực bằng một phần tư.

2. Dạy học là một nghề nghiệp rất khó khăn, nhưng cũng rất bổ ích.

3. Học sinh trung học thường làm các công việc tạm thời trong những ngày nghỉ hè.

4. Đừng lo lắng, Peter. Bạn luôn có thể hỏi cha của bạn để được tư vấn nghề nghiệp.

5. Lan đã làm việc trong ba tháng tại tiệm làm tóc như là một người học việc.

6. Có nhiều lựa chọn việc làm cho thanh thiếu niên lựa chọn ngày nay.

Quảng cáo

Grammar

1. Complete the sentences using the correct of the phrasal verbs in the box. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng đúng của mệnh đề động từ trong hộp.)

1. go on with2. keep up with3. come up with4. get on with
5. ran out of6. drop in on7. cut down on8. dropped out of

Hướng dẫn dịch:

1. Bây giờ đã đủ rồi - chúng ta hãy tiếp tục thảo luận vào ngày mai.

2. Nếu bạn không làm việc chăm chỉ, bạn sẽ không thể theo kịp với bạn bè của bạn.

3. Nào, Linda. Bạn có thể đưa ra một ý tưởng tốt hơn không?

4. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ sống hòa thuận với chị dâu.

5. Họ hết tiền và phải từ bỏ dự án.

6. Bác sĩ đã bảo anh ta giảm khoai tây chiên và sôcôla.

7. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể ghé thăm bạn khi chúng tôi đi ngang qua.

8. Anh ấy cảm thấy thất vọng và bỏ học sau kỳ đầu tiên.

2. Make a complex sentence from each pair of sentences. Use the words provided and make any necessary changes. (Tạo một câu phức tạp từ mỗi cặp câu. Sử dụng các từ được cung cấp và thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết.)

1. If you eat too much, you may fall ill.

2. Kate is as beautiful as her mother.

3. He is not as bright as he thinks he is.

4. It rained so hard that the plane couldn't take off.

5. Unless you run fast, you will be late for school.

6. It was such a good novel that Mary couldn't put it down.

7. If I had one million dollars, I would travel around the world.

8. The apprentice finished the work as Mr Smith had requested.

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu bạn ăn quá nhiều, bạn có thể bị ốm.

2. Kate xinh như mẹ.

3. Anh ấy không trong sáng như anh ấy nghĩ.

4. Trời mưa to đến nỗi máy bay không thể cất cánh.

5. Trừ khi bạn chạy nhanh, nếu không bạn sẽ bị muộn học.

6. Đó là một cuốn tiểu thuyết hay đến nỗi Mary không thể bỏ nó xuống.

7. Nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.

8. Người học việc đã hoàn thành công việc theo yêu cầu của Mr Smith.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 9 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-9-choosing-a-career.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác