Từ vựng Unit 11 lớp 6Từ vựng Unit 11 lớp 6

Để học tốt Tiếng Anh 6 mới, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit 11:Our greener world .

Quảng cáo
Từ mới Từ loại Phiên âm Nghĩa
Pollutant n /pə’lu:tənt/ Chất gây ô nhiễm
Polluter n /pə’lu:tə(r)/ Người/tác nhân gây ô nhiễm
Pollution n /pə’lu:∫n/ Sự / quá trình ô nhiễm
To preserve biodiversity Pharse /prɪ’zɜ:v baɪəʊdaɪ’vɜ:səti/ Bảo tồn sự đa dạng sinh học
Natural resource n /’næt∫rəl rɪ’sɔ:s/ Tài nguyên thiên nhiên
The ozone layer n /ðə ‘əʊzəʊn ‘leɪə(r)/ Tầng ô zôn
Contaminate v /kən ‘tæmɪneɪt/ Làm ô nhiễm
To control v /kən’trəʊl/ Kiểm soát
Greenhouse gas emissions Pharse /’gri"nhaʊs gæs i’mɪ∫n/ Khí thải nhà kính
Environmental pollution n /ɪn vaɪrən’mentl pə’lu:∫n/ Sự ô nhiễm môi trường
To destroy v /dɪ’strɔɪ/ Phá hủy
Ground water n /graʊnd ‘wɔ:tə(r)/ Nguồn nước ngâm
Marine ecosystem n /mə’ri:n ‘i:kəʊsɪstəm/ Hệ sinh thái biển
soil n /sɔɪl/ Đất
Quảng cáo

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 11 lớp 6:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 6 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-our-greener-world.jsp