Từ vựng Unit 11 lớp 6Từ vựng Unit 11 lớp 6

Để học tốt Tiếng Anh 6 mới, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit 11:Our greener world .

Quảng cáo
Từ mới Từ loại Phiên âm Nghĩa
Pollutant n /pə’lu:tənt/ Chất gây ô nhiễm
Polluter n /pə’lu:tə(r)/ Người/tác nhân gây ô nhiễm
Pollution n /pə’lu:∫n/ Sự / quá trình ô nhiễm
To preserve biodiversity Pharse /prɪ’zɜ:v baɪəʊdaɪ’vɜ:səti/ Bảo tồn sự đa dạng sinh học
Natural resource n /’næt∫rəl rɪ’sɔ:s/ Tài nguyên thiên nhiên
The ozone layer n /ðə ‘əʊzəʊn ‘leɪə(r)/ Tầng ô zôn
Contaminate v /kən ‘tæmɪneɪt/ Làm ô nhiễm
To control v /kən’trəʊl/ Kiểm soát
Greenhouse gas emissions Pharse /’gri"nhaʊs gæs i’mɪ∫n/ Khí thải nhà kính
Environmental pollution n /ɪn vaɪrən’mentl pə’lu:∫n/ Sự ô nhiễm môi trường
To destroy v /dɪ’strɔɪ/ Phá hủy
Ground water n /graʊnd ‘wɔ:tə(r)/ Nguồn nước ngâm
Marine ecosystem n /mə’ri:n ‘i:kəʊsɪstəm/ Hệ sinh thái biển
soil n /sɔɪl/ Đất
Quảng cáo

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 11 lớp 6:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 6 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-our-greener-world.jsp