Tiếng Anh 9 Smart World Unit 4 Lesson 3 (trang 42, 43)Lời giải bài tập Unit 4 lớp 9 Lesson 3 trang 42, 43 trong Unit 4: Tourism Tiếng Anh 9 iLearn Smart World hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 9 Unit 4.

Tiếng Anh 9 Smart World Unit 4 Lesson 3 (trang 42, 43)

Quảng cáo

Let's Talk! (trang 42 sgk Tiếng Anh 9 iLearn Smart World)

In pairs: Look at the pictures. Which of the places do you recognize? What do you know about them? (Theo cặp: Quan sát các bức tranh. Bạn nhận ra địa điểm nào? Bạn biết gì về chúng?)

Tiếng Anh 9 Smart World Unit 4 Lesson 3 (trang 42, 43)

Gợi ý:

1. Golden Bridge, Vietnam:

- Location: Da Nang, Vietnam.

- About: Pedestrian bridge with giant stone hands holding it up.

2. Great Sphinx and Pyramids of Giza, Egypt:

- Location: Giza, Egypt.

- About: Ancient monuments, including the Great Pyramid and the Sphinx.

Quảng cáo

3. Gardens by the Bay, Singapore:

- Location: Singapore.

- About: Futuristic garden with Supertree Grove and conservatories.

Hướng dẫn dịch:

1. Cầu Vàng, Việt Nam:

- Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam.

- Giới thiệu: Cầu đi bộ với những bàn tay đá khổng lồ nâng đỡ.

2. Tượng Nhân sư và Đại kim tự tháp ở Giza, Ai Cập:

- Địa điểm: Giza, Ai Cập.

- Giới thiệu: Các di tích cổ, bao gồm Đại kim tự tháp và Nhân sư.

3. Gardens by the Bay, Singapore:

- Địa điểm: Singapore.

- Giới thiệu: Khu vườn tương lai với Supertree Grove và nhà kính.

Quảng cáo

Reading (phần a->d trang 42 sgk Tiếng Anh 9 iLearn Smart World)

a. Read the travel guide for Mexico and match the pictures (A - D) with the paragraphs numbered (1 - 4). (Đọc sách hướng dẫn du lịch về Mexico và nối các bức tranh (A - D) với các đoạn văn được đánh số (1 - 4).)

Mexico: Your Next Vacation

Mexico is an amazing country to visit and explore. The people are among the friendliest and most fascinating in the world. They're famous for music, dancing, and food. Here are the top four things to do in Mexico.

1. Explore Mexico City. This capital city is incredibly rich in history and culture. You can spend days exploring amazing historic sites and museums and admiring the architecture styles from various periods.

2. Be amazed at the sight of Chichén Itzá. This ancient Maya city is incredible. At the center of it is El Castillo. Scientists believe it's a giant Maya calendar with 365 steps, one for each day of the year.

3. Relax on Tulum beaches. This amazing town has it all - lovely white sand, clear waters, and impressive Maya structures. They're part of the only Maya city by the sea.

4. Fill yourself with Mexican food. As you walk along the streets of Mexico, take in the incredible smell of food and the sound of cooking all around you. There, you'll find the best tacos, tamales, tostadas, and so much more.

Traveling to Mexico will be a vacation you'll never forget. Explore, learn, relax, and eat. What are you waiting for?

Tiếng Anh 9 Smart World Unit 4 Lesson 3 (trang 42, 43)

Quảng cáo

Đáp án:

1. D

2. C

3. A

4. B

Hướng dẫn dịch:

Mexico: Kỳ nghỉ tiếp theo của bạn

Mexico là một đất nước tuyệt vời để tham quan và khám phá. Người dân ở đây là một trong những người thân thiện và tuyệt vời nhất trên thế giới. Họ nổi tiếng về âm nhạc, khiêu vũ và ẩm thực. Dưới đây là bốn điều cần làm hàng đầu ở Mexico.

1. Khám phá thành phố Mexico. Thành phố thủ đô này vô cùng phong phú về lịch sử và văn hóa. Bạn có thể dành nhiều ngày để khám phá các di tích lịch sử và bảo tàng tuyệt vời cũng như chiêm ngưỡng phong cách kiến trúc từ nhiều thời kỳ khác nhau.

2. Ngạc nhiên trước cảnh quan Chichén Itzá. Thành phố Maya cổ đại này thật đáng kinh ngạc. Ở trung tâm của nó là kim tự tháp El Castillo. Các nhà khoa học tin rằng nó là một cuốn lịch Maya khổng lồ với 365 bước, mỗi bước tượng trưng cho một ngày trong năm.

3. Thư giãn trên bãi biển Tulum. Thị trấn tuyệt vời này có tất cả - cát trắng đáng yêu, nước trong vắt và các công trình kiến trúc Maya ấn tượng. Chúng là một phần của thành phố Maya duy nhất bên bờ biển.  

4. Thưởng thức đồ ăn Mexico. Khi bạn đi bộ dọc theo đường phố Mexico, hãy hít hà mùi thức ăn tuyệt vời và âm thanh nấu nướng xung quanh bạn. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy bánh taco, bánh tamales, bánh tostadas và nhiều món khác nữa.

Du lịch tới Mexico sẽ là một kỳ nghỉ bạn không bao giờ quên. Khám phá, học hỏi, thư giãn và ăn uống. Bạn còn chờ gì nữa?

b. Now, read and choose the correct answer. (Bây giờ hãy đọc và chọn câu trả lời đúng.)

1. According to the guide, what can you do in Mexico City?

A. learn about history

B. explore the nature

C. see ancient castles

D. watch famous plays

2. Which do experts think EI Castillo is?

A. the old capital city

B. an ancient calendar

C. Mexico’s oldest garden

D. a stone palace

3. Which word is closest in meaning to the word structures in the passage?

A. sentences

B. machines

C. buildings

D. statues

4. Where can you find the best food in Mexico?

A. Mexico City

B. at EI Castillo

C. small restaurants

D. on the streets

5. Which of the following are NOT a Mexican food?

A. tulum

B. tamales

C. tostadas

D. tacos

Đáp án:

1. A

2. B

3. C

4. D

5. A

Hướng dẫn dịch:

1. Theo hướng dẫn, bạn có thể làm gì ở Thành phố Mexico?

A. tìm hiểu về lịch sử

B. khám phá thiên nhiên

C. ngắm lâu đài cổ

D. xem những vở kịch nổi tiếng

2. Các chuyên gia nghĩ EI Castillo là gì?

A. thủ đô cũ

B. lịch cổ

C. khu vườn cổ nhất Mexico

D. một cung điện bằng đá

3. Từ nào có nghĩa gần nhất với từ “structures” trong đoạn văn?

A. các câu

B. máy móc

C. các tòa nhà

D. các bức tượng

4. Bạn có thể tìm thấy món ăn ngon nhất ở đâu Mexico?

A. thành phố Mexico

B. ở EI Castillo

C. ở các nhà hàng nhỏ

D. trên đường phố

5. Món nào sau đây KHÔNG PHẢI là món ăn Mexico?

A. tulum

B. tamales

C. tostadas

D. tacos

c. Listen and read. (Nghe và đọc.)

CD1-49

d. In pairs: What else do you know about Mexico? What would you like most about visiting it? (Theo cặp: Bạn còn biết gì về Mexico? Bạn muốn điều gì nhất khi ghé thăm nó?)

Gợi ý:

A: What do you know about Mexico?

B: I know Mexico has a rich cultural heritage, delicious cuisine, and beautiful beaches.

A: What would you like most about visiting it?

B: I'd love to visit the ancient ruins like Chichen Itza and try authentic Mexican food. How about you?

A: I'd enjoy exploring Mexico City and relaxing on the beaches of Cancun.

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn biết gì về Mexico?

B: Tôi biết Mexico có di sản văn hóa phong phú, ẩm thực ngon và những bãi biển đẹp.

A: Bạn muốn điều gì nhất khi đến thăm nó?

B: Tôi muốn đến thăm những di tích cổ như Chichen Itza và thử những món ăn Mexico chính thống. Còn bạn thì sao?

A: Tôi thích khám phá Thành phố Mexico và thư giãn trên bãi biển Cancun.

Writing (phần a->c trang 43 sgk Tiếng Anh 9 iLearn Smart World)

a. Read about using descriptive language and the travel guide for Mexico age then underline the examples of descriptive language the writer used. (Đọc về cách sử dụng ngôn ngữ mô tả và hướng dẫn du lịch về thời đại Mexico sau đó gạch chân các ví dụ về ngôn ngữ mô tả mà người viết đã sử dụng.)

Tiếng Anh 9 Smart World Unit 4 Lesson 3 (trang 42, 43)

Đáp án:

Mexico: Your Next Vacation

Mexico is an amazing country to visit and explore. The people are among the friendliest and most fascinating in the world. They're famous for music, dancing, and food. Here are the top four things to do in Mexico.

1. Explore Mexico City. This capital city is incredibly rich in history and culture. You can spend days exploring amazing historic sites and museums and admiring the architecture styles from various periods.

2. Be amazed at the sight of Chichén Itzá. This ancient Maya city is incredible. At the center of it is El Castillo. Scientists believe it's a giant Maya calendar with 365 steps, one for each day of the year.

3. Relax on Tulum beaches. This amazing town has it all - lovely white sand, clear waters, and impressive Maya structures. They're part of the only Maya city by the sea.

4. Fill yourself with Mexican food. As you walk along the streets of Mexico, take in the incredible smell of food and the sound of cooking all around you. There, you'll find the best tacos, tamales, tostadas, and so much more.

Traveling to Mexico will be a vacation you'll never forget. Explore, learn, relax, and eat. What are you waiting for?

Hướng dẫn dịch:

Kỹ năng viết

Sử dụng ngôn ngữ mô tả

Khi viết mô tả về một địa điểm, con người hoặc sự vật, chúng ta sử dụng ngôn ngữ mô tả để tạo ra hình ảnh rõ ràng trong tâm trí người đọc. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách sử dụng những tính từ mạnh hơn và cụ thể hơn hoặc mô tả cách chúng ta nhìn, nghe, chạm, nếm và ngửi những thứ xung quanh mình.

• Mô tả một địa điểm: ancient - cổ kính, impressive - ấn tượng, incredible - đáng kinh ngạc, huge - rộng lớn, fascinating - hấp dẫn, lively - sống động, historic - lịch sử, busy - sầm uất, v.v.

You can spend days exploring the lively streets and busy markets of this incredible city or learning about its fascinating history and culture. (Bạn có thể dành nhiều ngày để khám phá những con phố sôi động và những khu chợ sầm uất của thành phố tuyệt vời này hoặc tìm hiểu về lịch sử và văn hóa tuyệt vời của nó.)

• Mô tả đồ ăn và đồ uống: full of flavor – ngập tràn hương vị, refreshing – sảng khoái, tasty - ngon, fresh - tươi, spicy - cay, sweet – ngọt, mouth-watering – ngon miệng, v.v.

It's a dish full of flavor with tasty and spicy meat and fresh vegetables. (Đó là một món ăn ngập tràn hương vị với thịt thơm ngon, cay và rau tươi.)

• Mô tả một hoạt động: thrilling - ly kỳ, relaxing - thư giãn, calming - êm dịu, fascinating - hấp dẫn, incredible - đáng kinh ngạc, etc.

You can take part in thrilling adventures or have a relaxing day by the lake. (Bạn có thể tham gia những chuyến phiêu lưu kỳ thú hoặc có một ngày thư giãn bên hồ.)

b. What other words and phrases can we use to describe the things below? (Chúng ta có thể sử dụng những từ và cụm từ nào khác để mô tả những điều dưới đây)

• Describe a place: modern, __________________________.

• Describe food and drinks: __________________________.

• Describe an activity: ______________________________. 

Đáp án:

• Describe a place: modern, peaceful, quiet, busy, amazing.

• Describe food and drinks: sweet, sour, tasty, delicious.

• Describe an activity: exciting, amazing, fun, unique.

Hướng dẫn dịch:

• Miêu tả một địa điểm: hiện đại, yên bình, yên tĩnh, sầm uất, tuyệt vời.

• Miêu tả đồ ăn và đồ uống: ngọt, chua, ngon, thơm ngon.

• Mô tả một hoạt động: thú vị, tuyệt vời, vui nhộn, độc đáo.

c. Think of examples in your country for each prompt below, then use descriptive language to describe them. (Hãy nghĩ đến các ví dụ ở quốc gia của bạn cho mỗi gợi ý bên dưới, sau đó sử dụng ngôn ngữ mô tả để mô tả chúng.)

1. A small town:____________________________________

2. A city:__________________________________________

3. A beach: ________________________________________

4. Food tourists should try: ___________________________

5. Activities to do: __________________________________

Gợi ý:

1. A small town: Hoi An is a charming town known for its ancient architecture and lantern-lit streets.

2. A city: Hanoi is the vibrant capital of Vietnam, famous for its rich history and bustling markets.

3. A beach: Nha Trang boasts long sandy beaches and clear blue waters, perfect for swimming and sunbathing.

4. Food tourists should try: Pho is a delicious Vietnamese noodle soup with flavorful broth and fresh herbs.

5. Activities to do: A cruise in Halong Bay offers stunning views of limestone islands and beautiful caves.

Hướng dẫn dịch:

1. Một thị trấn nhỏ: Hội An là một thị trấn duyên dáng nổi tiếng với những công trình kiến ​​trúc cổ kính và những con đường thắp đèn lồng.

2. Một thành phố: Hà Nội là thủ đô sôi động của Việt Nam, nổi tiếng với bề dày lịch sử và những khu chợ sầm uất.

3. Một bãi biển: Nha Trang tự hào có những bãi biển dài đầy cát và làn nước trong xanh, rất lý tưởng để bơi lội và tắm nắng.

4. Món ăn du khách nên thử: Phở là món ăn Việt Nam thơm ngon với nước dùng đậm đà và các loại rau thơm tươi.

5. Các hoạt động nên làm: Du thuyền trên Vịnh Hạ Long có tầm nhìn tuyệt đẹp ra đảo đá vôi và hang động tuyệt đẹp.

Speaking (phần a->b trang 43 sgk Tiếng Anh 9 iLearn Smart World)

a. You're making a travel guide for Vietnam. In pairs: Discuss ways to describe Vietnamese people, things they're famous for, tourist places in Vietnam, and food and drinks tourists should try. (Bạn đang làm hướng dẫn du lịch cho Việt Nam. Theo cặp: Thảo luận các cách mô tả con người Việt Nam, họ nổi tiếng về điều gì, những địa điểm du lịch ở Việt Nam và những món ăn, đồ uống du khách nên thử.)

Gợi ý:

Guide 1: So, when it comes to describing Vietnamese people, I always emphasize their warmth and hospitality. They're incredibly friendly and welcoming to visitors, always eager to share their culture and traditions.

Guide 2: Absolutely! Vietnamese people are known for their strong sense of community and family values. They take pride in their heritage and are often seen as hardworking and resilient, especially in the face of challenges.

Guide 1: Definitely. And let's not forget what Vietnamese cuisine is famous for. From delicious noodle soups like phở and bún bò Huế to flavorful dishes like bánh mì and spring rolls, Vietnamese food is a culinary delight that tantalizes the taste buds.

Guide 2: Absolutely! And don't overlook the incredible array of fresh herbs, vegetables, and spices that give Vietnamese cuisine its distinctive flavors. And of course, we can't talk about Vietnamese food without mentioning the strong and aromatic Vietnamese coffee, enjoyed hot or over ice.

Guide 1: Moving on to tourist attractions, Vietnam has so much to offer. From the bustling streets of Hanoi's Old Quarter to the majestic limestone karsts of Halong Bay, there's something for everyone.

Guide 2: That's right! And let's not forget about the charming ancient town of Hội An, with its lantern-lit streets and well-preserved architecture. It's like stepping back in time to Vietnam's rich cultural heritage.

Guide 1: And for those seeking adventure, there's trekking in Sapa, exploring the vibrant floating markets of the Mekong Delta, or diving in the crystal-clear waters of Phú Quốc Island.

Guide 2: Absolutely! Vietnam truly offers a diverse range of experiences for travelers, whether they're interested in history, culture, nature, or cuisine. It's no wonder it's become such a popular destination in Southeast Asia.

Guide 1: Definitely. With its friendly people, delicious food, and stunning landscapes, Vietnam has something to offer every traveler. It's a destination that leaves a lasting impression on all who visit.

Hướng dẫn dịch:

Hướng dẫn 1: Khi miêu tả về con người Việt Nam, tôi luôn nhấn mạnh đến sự nồng hậu và hiếu khách của họ. Họ cực kỳ thân thiện và chào đón du khách, luôn mong muốn chia sẻ văn hóa và truyền thống của họ.

Hướng dẫn 2: Chắc chắn rồi! Người Việt Nam được biết đến với ý thức mạnh mẽ về giá trị cộng đồng và gia đình. Họ tự hào về di sản của mình và thường được coi là người chăm chỉ và kiên cường, đặc biệt là khi đối mặt với thử thách.

Hướng dẫn 1: Chắc chắn rồi. Và đừng quên ẩm thực Việt Nam nổi tiếng vì điều gì. Từ những món bún thơm ngon như phở, bún bò Huế đến những món ăn đầy hương vị như bánh mì và chả giò, ẩm thực Việt Nam là một thú vui ẩm thực kích thích vị giác.

Hướng dẫn 2: Chắc chắn rồi! Và đừng bỏ qua vô số loại thảo mộc, rau củ và gia vị tươi ngon mang đến cho ẩm thực Việt Nam những hương vị đặc biệt. Và tất nhiên, không thể nói đến ẩm thực Việt Nam mà không nhắc đến cà phê Việt đậm đà, thơm nồng, dùng nóng hoặc thêm đá.

Hướng dẫn 1: Chuyển sang các điểm du lịch, Việt Nam có rất nhiều điều thú vị. Từ những con phố nhộn nhịp của Khu Phố Cổ Hà Nội đến những núi đá vôi hùng vĩ của Vịnh Hạ Long, luôn có thứ gì đó dành cho tất cả mọi người.

Hướng dẫn 2: Đúng rồi! Và đừng quên phố cổ Hội An đầy quyến rũ với những con đường được thắp sáng bằng đèn lồng và kiến trúc được bảo tồn tốt. Nó giống như quay ngược thời gian về di sản văn hóa phong phú của Việt Nam.

Hướng dẫn 1: Và đối với những người thích phiêu lưu, có thể đi bộ đường dài ở Sapa, khám phá chợ nổi sôi động ở đồng bằng sông Cửu Long hoặc lặn trong làn nước trong vắt của đảo Phú Quốc.

Hướng dẫn 2: Chắc chắn rồi! Việt Nam thực sự mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng cho du khách, cho dù họ quan tâm đến lịch sử, văn hóa, thiên nhiên hay ẩm thực. Không có gì ngạc nhiên khi nó trở thành một điểm đến phổ biến ở Đông Nam Á.

Hướng dẫn 1: Chắc chắn rồi. Với con người thân thiện, đồ ăn ngon và phong cảnh tuyệt đẹp, Việt Nam có nhiều điều để mang đến cho mọi du khách. Đó là một điểm đến để lại ấn tượng lâu dài cho tất cả những ai ghé thăm.

b. Complete the table with your favorite ideas, then use descriptive language to make your ideas more interesting. (Hoàn thành bảng với những ý tưởng bạn yêu thích, sau đó sử dụng ngôn ngữ mô tả để làm cho ý tưởng của bạn thú vị hơn.)

Vietnamese people:

 

 

 

Must-see places:

Place 1:

What to do:

 

Descriptive language:

 

Place 2:

What to do:

 

Descriptive language:

 

Place 3:

What to do:

 

Descriptive language:

 

Must-try food and drinks:

1.

2.

Gợi ý:

Vietnamese people:

Vietnamese people are known for their warmth, friendliness, and hospitality. They often go out of their way to help visitors feel welcome and comfortable.

Must-see places:

Place 1: Ha Long Bay

 

What to do:

Take a boat cruise to see the beautiful limestone islands and green waters.

 

Descriptive language:

Ha Long Bay is stunning with its tall limestone cliffs and calm, emerald waters.

Place 2: Hoi An Ancient Town

What to do:

Walk through the old streets, visit traditional shops, and enjoy the colorful lanterns at night.

Descriptive language:

Hoi An Ancient Town is charming with its old yellow buildings and bright lanterns that light up the night.

Place 3: Ho Chi Minh City

What to do:

Visit the War Remnants Museum, explore Ben Thanh Market, and tour the Cu Chi Tunnels.

Descriptive language:

Ho Chi Minh City is a busy place with tall buildings, old colonial structures, and lively markets.

Must-try food and drinks:

1. Pho: A tasty noodle soup with beef or chicken, fresh herbs, and a flavorful broth.

2. Café: Try a cup of Vietnamese egg coffee. It’s a creamy coffee made with egg yolks, sugar, condensed milk, and strong coffee, making it rich and sweet.

Hướng dẫn dịch:

Người Việt Nam:

Người Việt Nam: Người Việt Nam nổi tiếng với sự nồng hậu, thân thiện và mến khách. Họ thường cố gắng hết sức để giúp du khách cảm thấy được chào đón và thoải mái.

Những địa điểm không thể bỏ qua:

Địa điểm 1: Vịnh Hạ Long

Phải làm gì:

Đi thuyền để ngắm nhìn những hòn đảo đá vôi xinh đẹp và làn nước trong xanh.

 

 

 

Ngôn ngữ mô tả:

Vịnh Hạ Long tuyệt đẹp với những vách đá vôi cao và làn nước trong xanh, yên tĩnh.

Địa điểm 2: Phố cổ Hội An

Phải làm gì:

Đi bộ qua những con phố cổ, ghé thăm những cửa hàng truyền thống và ngắm nhìn những chiếc đèn lồng đầy màu sắc về đêm.

Ngôn ngữ mô tả:

Phố cổ Hội An đầy quyến rũ với những tòa nhà cổ màu vàng và những chiếc đèn lồng rực rỡ thắp sáng màn đêm.

Địa điểm 3: TP.HCM

 

Phải làm gì:

Tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, khám phá Chợ Bến Thành và tham quan Địa đạo Củ Chi.

 

 

Ngôn ngữ mô tả:

Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi sầm uất với những tòa nhà cao tầng, những công trình kiến ​​trúc thuộc địa cũ và những khu chợ sôi động.

Đồ ăn và đồ uống nhất định phải thử:

1. Phở: Món phở ngon với thịt bò hoặc thịt gà, rau thơm tươi và nước dùng đậm đà.

2. Café: Hãy thử một tách cà phê trứng Việt Nam. Đó là một loại cà phê kem được làm từ lòng đỏ trứng, đường, sữa đặc và cà phê đậm đặc, làm cho nó đậm đà và ngọt ngào.

Let's Write! (trang 43 sgk Tiếng Anh 9 iLearn Smart World)

Now, write a short travel guide for the destinations you discussed in Speaking. Use the Writing Skill box, the reading model, and your speaking notes to help you. Write 100 to 120 words. (Bây giờ, hãy viết một bản hướng dẫn du lịch ngắn gọn về những điểm đến mà bạn đã thảo luận trong phần Nói. Sử dụng bảng Kỹ năng Viết, bài đọc mẫu và ghi chú nói của bạn để giúp bạn. Viết 100 đến 120 từ.)

Gợi ý:

Travel Guide: Discover the Beauty of Vietnam

Welcome to Vietnam, a land of vibrant culture, breathtaking landscapes, and mouthwatering cuisine!

Must-See Places:

Hoi An Ancient Town: Immerse yourself in the charm of lantern-lit streets and well-preserved architecture, offering a glimpse into Vietnam's rich cultural heritage.

Halong Bay: Cruise through the majestic limestone karsts, marveling at the stunning natural scenery that has captured the hearts of travelers worldwide.

Sapa: Trek through terraced rice fields and ethnic minority villages, surrounded by stunning mountain landscapes in this adventurer's paradise.

Must-Try Food and Drinks:

Pho: Delight in Vietnam's iconic noodle soup, bursting with fragrant broth and tender meat slices.

Banh Mi: Enjoy the perfect balance of textures and flavors in every bite of this famous baguette sandwich.

Come and explore Vietnam, where every corner holds a new adventure and every dish tells a story of tradition and flavor. Your journey awaits!

Hướng dẫn dịch:

Cẩm nang du lịch: Khám phá vẻ đẹp Việt Nam

Chào mừng bạn đến Việt Nam, vùng đất có nền văn hóa sôi động, phong cảnh ngoạn mục và ẩm thực hấp dẫn!

Địa điểm phải tham quan:

Phố cổ Hội An: Đắm mình trong vẻ đẹp quyến rũ của những con phố được thắp sáng bằng đèn lồng và kiến trúc được bảo tồn tốt, mang đến cái nhìn thoáng qua về di sản văn hóa phong phú của Việt Nam.

Vịnh Hạ Long: Đi thuyền qua những núi đá vôi hùng vĩ, chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp đã chiếm trọn trái tim của du khách trên toàn thế giới.

Sapa: Đi bộ qua những cánh đồng lúa bậc thang và những ngôi làng dân tộc thiểu số, được bao quanh bởi phong cảnh núi non tuyệt đẹp ở thiên đường của những nhà thám hiểm này.

Đồ ăn và đồ uống phải thử:

Phở: Thưởng thức món phở đặc trưng của Việt Nam với nước dùng thơm lừng và những lát thịt mềm.

Bánh mì: Tận hưởng sự cân bằng hoàn hảo giữa kết cấu và hương vị trong từng miếng bánh mì dài nổi tiếng này.

Hãy đến và khám phá Việt Nam, nơi mỗi góc phố đều là một cuộc phiêu lưu mới và mỗi món ăn đều kể một câu chuyện về truyền thống và hương vị. Cuộc hành trình của bạn đang chờ đợi!

Lời giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 4: Tourism hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 iLearn Smart World hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 iLearn Smart World.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 9 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên