Tiếng Anh 9 Smart World Unit 5 Lesson 1 (trang 44, 45, 46, 47)Lời giải bài tập Unit 5 lớp 9 Lesson 1 trang 44, 45, 46, 47 trong Unit 5: Healthy Living Tiếng Anh 9 iLearn Smart World hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 9 Unit 5.

Tiếng Anh 9 Smart World Unit 5 Lesson 1 (trang 44, 45, 46, 47)

Quảng cáo

Let's Talk! (trang 44 sgk Tiếng Anh 9 iLearn Smart World)

In pairs: Look at the pictures. What are these people doing? Do you think what they're doing is healthy or unhealthy? Why? (Theo cặp: Quan sát các bức tranh. Những người này đang làm gì? Bạn nghĩ những gì họ đang làm là lành mạnh hay không lành mạnh? Tại sao?)

Tiếng Anh 9 Smart World Unit 5 Lesson 1 (trang 44, 45, 46, 47)

Gợi ý:

Picture 1: Drinking fruit juice.

Drinking fruit juice can be healthy depending on the ingredients and portion size. However, if the juice is high in added sugars and lacks fiber, it may contribute to weight gain and blood sugar spikes. It's essential to choose freshly squeezed or 100% fruit juice and consume it in moderation.

Picture 2: Taking vitamins.

Taking vitamins can be beneficial if someone has a nutrient deficiency or specific health condition. However, excessive vitamin supplementation without medical guidance can be harmful. It's best to get essential nutrients from a balanced diet whenever possible.

Quảng cáo

Picture 3: Eating nutritious food.

Eating nutritious food is generally healthy. Consuming a diet rich in fruits, vegetables, whole grains, lean proteins, and healthy fats provides essential nutrients and supports overall health. However, it's crucial to balance portion sizes and avoid excessive intake of unhealthy foods high in sugars, saturated fats, and processed ingredients.

Hướng dẫn dịch:

Bức tranh 1: Uống nước trái cây.

Uống nước ép trái cây có thể tốt cho sức khỏe tùy thuộc vào thành phần và khẩu phần ăn. Tuy nhiên, nếu nước trái cây có nhiều đường bổ sung và thiếu chất xơ, nó có thể góp phần làm tăng cân và tăng lượng đường trong máu. Điều cần thiết là chọn nước ép trái cây mới vắt hoặc nguyên chất và tiêu thụ ở mức độ vừa phải.

Bức tranh 2: Uống vitamin.

Uống vitamin có thể có lợi nếu ai đó bị thiếu chất dinh dưỡng hoặc tình trạng sức khỏe cụ thể. Tuy nhiên, việc bổ sung vitamin quá mức mà không có hướng dẫn y tế có thể gây hại. Tốt nhất là bạn nên bổ sung các chất dinh dưỡng thiết yếu từ chế độ ăn uống cân bằng bất cứ khi nào có thể.

Quảng cáo

Bức tranh 3: Ăn thực phẩm bổ dưỡng.

Ăn thực phẩm bổ dưỡng nói chung là tốt cho sức khỏe. Áp dụng chế độ ăn nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và chất béo lành mạnh sẽ cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải cân bằng khẩu phần ăn và tránh ăn quá nhiều thực phẩm không lành mạnh chứa nhiều đường, chất béo bão hòa và các thành phần chế biến sẵn.

New Words (phần a->b trang 44 sgk Tiếng Anh 9 iLearn Smart World)

a. Read the definitions, then fill in the blanks with the new words. Listen and repeat. (Đọc định nghĩa, sau đó điền từ mới vào chỗ trống. Lắng nghe và lặp lại.)

nutrient - something that living things need to live and grow

calorie - we use this to say how much energy food provides

fat - humans and animals have this under - their skin, and it helps keep them warm

organ - a part of the body that has a special purpose, such as the heart or brain

bone - one of the hard pieces that make the structure inside a person or animal

virus - a very small living thing that makes people, animals, and plants sick

chemical - a thing made by chemistry

detox - try to remove bad things from your body by only eating and drinking particular things

Quảng cáo

1. Many people think only drinking juice for a week can detox your body.

2. We use ________s to make many products, such as soap and toothpaste.

3. Fruit is usually low in ________s while cookies have a lot more. Cookies sometimes give us more energy than our bodies can use.

4. Most people can get all the ________s they need from a healthy diet to grow and be healthy.

5. We know that washing your hands can kill the flu ________ and stop it from making you sick.

6. There are three ________s in a person's arm. One at the top and two at the bottom.

7. "Please cut off the ________ from the meat before you cook it."

8. The human body has 11 ________ systems that do different things.

CD1-50

Đáp án:

1. Many people think only drinking juice for a week can detox your body.

2. We use chemicals to make many products, such as soap and toothpaste

3. Fruit is usually low in calories while cookies have a lot more. Cookies sometimes give us more energy than our bodies can use.

4. Most people can get all the nutrients they need from a healthy diet to grow and be healthy.

5. We know that washing your hands can kill the flu virus and stop it from making you sick.

6. There are three bones in a person's arm. One at the top and two at the bottom.

7. "Please cut off the fat from the meat before you cook it."

8. The human body has 11 organ systems that do different things.

Hướng dẫn dịch:

chất dinh dưỡng - thứ mà sinh vật sống cần để sống và phát triển

calo - chúng ta sử dụng thứ này để đo lượng thức ăn cung cấp bao nhiêu năng lượng

chất béo - con người và động vật có lớp này bên dưới da giúp giữ ấm

cơ quan - một bộ phận của cơ thể có mục đích đặc biệt, chẳng hạn như tim hoặc não

xương - một trong những phần cứng tạo nên cấu trúc bên trong con người hoặc động vật

vi rút - một sinh vật rất nhỏ gây bệnh cho con người, động vật và thực vật

hóa chất - một thứ con người tạo ra thông qua hóa học

giải độc - cố gắng loại bỏ những thứ xấu khỏi cơ thể bằng cách chỉ ăn và uống những thứ cụ thể

1. Nhiều người cho rằng chỉ cần uống nước trái cây trong một tuần là có thể giải độc cơ thể.

2. Chúng ta sử dụng hóa chất để tạo ra nhiều sản phẩm như xà phòng và kem đánh răng.

3. Trái cây thường có lượng calo thấp trong khi bánh quy lại có nhiều calo hơn. Bánh quy đôi khi cung cấp cho chúng ta nhiều năng lượng hơn mức cơ thể chúng ta có thể sử dụng.

4. Hầu hết mọi người có thể nhận được tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết từ chế độ ăn uống lành mạnh để phát triển và khỏe mạnh.

5. Chúng ta biết rằng rửa tay có thể tiêu diệt vi-rút cúm và ngăn vi-rút cúm gây bệnh cho bạn.

6. Có ba xương trong cánh tay của một người. Một ở phía trên và hai ở phía dưới.

7. "Xin hãy loại bỏ phần mỡ trong thịt trước khi nấu."

8. Cơ thể con người có 11 hệ thống cơ quan đảm nhiệm những nhiệm vụ khác nhau.

b. In pairs: Use the new words to talk about what you know about the human body and healthy lifestyles. (Theo cặp: Sử dụng các từ mới để nói về những điều bạn biết về cơ thể con người và lối sống lành mạnh.)

The skin is the largest organ in our body. (Da là cơ quan lớn nhất trên cơ thể người.)

Gợi ý:

A: Did you know that the human body has 206 bones?

B: Wow, that's a lot! Bones are so important because they provide structure and support for our bodies.

A: Exactly, and bones also produce blood cells and store important minerals like calcium.

B: Yeah, calcium is crucial for strong bones and teeth. That's why it's important to consume enough dairy products or other calcium-rich foods in our diet.

A: Right, and speaking of diet, it's important to pay attention to the nutrients we consume. Eating a balanced diet ensures we get all the necessary vitamins and minerals to stay healthy.

B: Absolutely, and we should also be mindful of our calorie intake. Consuming too many calories can lead to weight gain, while consuming too few can lead to deficiencies and low energy levels.

A: True, and it's not just about what we eat, but also about what we put on our bodies. Using chemical-free products, like natural soaps and skincare products, can help us maintain a healthy lifestyle.

B: Definitely, and let's not forget about exercise. Physical activity is essential for maintaining a healthy weight, strengthening muscles, and keeping our hearts strong.

A: Absolutely, it's all about finding a balance between nutrition, exercise, and overall wellness to lead a healthy lifestyle.

B: Agreed, taking care of our bodies is so important for our overall health and well-being.

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn có biết cơ thể con người có 206 chiếc xương không?

B: Wow, nhiều quá! Xương rất quan trọng vì chúng tạo nên bộ khung và nâng đỡ cơ thể chúng ta.

A: Chính xác, xương cũng tạo ra tế bào máu và lưu trữ các khoáng chất quan trọng như canxi.

B: Đúng vậy, canxi rất quan trọng cho xương và răng chắc khỏe. Đó là lý do tại sao việc tiêu thụ đủ các sản phẩm từ sữa hoặc các thực phẩm giàu canxi khác trong chế độ ăn uống của chúng ta lại quan trọng.

A: Đúng vậy, và nói về chế độ ăn uống, điều quan trọng là phải chú ý đến chất dinh dưỡng mà chúng ta tiêu thụ. Ăn một chế độ ăn uống cân bằng đảm bảo chúng ta nhận được tất cả các vitamin và khoáng chất cần thiết để giữ sức khỏe.

B: Chắc chắn rồi, và chúng ta cũng nên chú ý đến lượng calo nạp vào. Tiêu thụ quá nhiều calo có thể dẫn đến tăng cân, trong khi tiêu thụ quá ít có thể dẫn đến thiếu hụt và hụt năng lượng.

A: Đúng vậy, và vấn đề không chỉ là những gì chúng ta ăn mà còn là những gì chúng ta mặc trên người. Sử dụng các sản phẩm không chứa hóa chất, như xà phòng và các sản phẩm chăm sóc da tự nhiên, có thể giúp chúng ta duy trì lối sống lành mạnh.

B: Chắc chắn rồi, và đừng quên tập thể dục. Hoạt động thể chất là điều cần thiết để duy trì cân nặng khỏe mạnh, tăng cường cơ bắp và giữ cho trái tim của chúng ta khỏe mạnh.

A: Chắc chắn rồi, tất cả chỉ là tìm kiếm sự cân bằng giữa dinh dưỡng, tập thể dục và sức khỏe tổng thể để có một lối sống lành mạnh.

B: Đồng ý, việc chăm sóc cơ thể rất quan trọng đối với sức khỏe và tinh thần tổng thể của chúng ta.

Reading (phần a->d trang 45 sgk Tiếng Anh 9 iLearn Smart World)

a. Read the article about health. Which of the following is the best title for the passage? (Đọc bài viết về sức khỏe. Tiêu đề nào sau đây là tiêu đề phù hợp nhất cho đoạn văn?)

1. Health myths: what's harmful and what's harmless (Những quan niệm sai lầm về sức khỏe: Điều gì có hại và điều gì vô hại)

2. Health myths that you should stop believing (Những quan niệm sai lầm về sức khỏe mà bạn nên ngừng tin tưởng)

The internet is full of health advice. Some advice is actually harmful. Let's find out the truth behind the popular health myths below.

You need to detox your body.

From not eating to only drinking juice, these detox diets can be harmful because you won't get enough calories and nutrients. The truth is, we have organs that detox our bodies. Doctors suggest eating a healthy diet and drinking enough water to help your organs stay strong.

Fat-free diets are healthy.

Your body needs fat to protect its organs, and fat helps you get the benefits from some vitamins. Fat also helps you feel full for longer. Of course, too much fat is also bad. The WHO (World Health Organization) suggests getting less than 30% of your calories from fat.

You shouldn't use products that have chemicals.

Your food and your body are mostly chemicals. Some people suggest using natural products, but they are also full of chemicals. There are good and bad chemicals. Experts suggest learning which chemicals are safe and how to protect yourself. So, be careful of what you read online. Knowing which health tips are myths is key to healthy living.

Đáp án:

2. Health myths that you should stop believing (Những quan niệm sai lầm về sức khỏe mà bạn nên ngừng tin tưởng)

Hướng dẫn dịch:

Internet đầy rẫy các lời khuyên về sức khỏe. Một số lời khuyên thực sự có hại. Hãy cùng tìm hiểu sự thật đằng sau những quan niệm sai lầm phổ biến về sức khỏe dưới đây.

Bạn cần giải độc cơ thể.

Từ việc không ăn đến chỉ uống nước trái cây, những chế độ ăn kiêng giải độc này có thể gây hại vì bạn sẽ không nạp đủ calo và chất dinh dưỡng. Sự thật là chúng ta có các cơ quan giải độc cơ thể. Các bác sĩ khuyên bạn nên ăn một chế độ ăn uống lành mạnh và uống đủ nước để giúp các cơ quan của bạn khỏe mạnh.

Chế độ ăn không có chất béo là lành mạnh.

Cơ thể bạn cần chất béo để bảo vệ các cơ quan và chất béo giúp hấp thụ một số vitamin. Chất béo còn giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Tất nhiên, quá nhiều chất béo cũng không tốt. WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) khuyên bạn nên nạp vào ít hơn 30% lượng calo từ chất béo.

Bạn không nên sử dụng sản phẩm có hóa chất.

Thức ăn và cơ thể của bạn chủ yếu là hóa chất. Một số người đề nghị sử dụng các sản phẩm tự nhiên nhưng chúng cũng chứa đầy hóa chất. Có hóa chất tốt và xấu. Các chuyên gia khuyên bạn nên tìm hiểu loại hóa chất nào an toàn và cách tự bảo vệ mình. Vì vậy, hãy cẩn thận với những gì bạn đọc trực tuyến. Biết những lời khuyên về sức khỏe nào là hoang đường là chìa khóa để sống lành mạnh

b. Now, read and circle True, False, or Doesn't say. (Bây giờ, hãy đọc và khoanh tròn True - Đúng, False - Sai hoặc Doesn’t say - Không đề cập.)

1. We need special diets to help detox our bodies.                                  

2. We should eat lots of fruit and vegetables to keep our bodies strong.

3. Fat doesn't help your organs stay healthy.

4. We shouldn't eat anything that contains more than 30% fat.

5. Products that are natural are also full of chemicals.

Đáp án:

1. False

2. Doesn’t say

3. False

4. Doesn’t say

5. True

Giải thích:

1. The passage states that our bodies have organs that detox themselves and suggests eating a healthy diet and drinking enough water instead of following special detox diets. (Đoạn văn nói rằng cơ thể chúng ta có các cơ quan tự giải độc và gợi ý nên ăn một chế độ ăn uống lành mạnh và uống đủ nước thay vì tuân theo chế độ ăn kiêng giải độc đặc biệt.)

2. The passage recommends eating a healthy diet and drinking enough water to help organs stay strong but does not specifically mention eating lots of fruit and vegetables to keep our bodies strong. (Đoạn văn khuyên nên ăn một chế độ ăn uống lành mạnh và uống đủ nước để giúp các cơ quan khỏe mạnh nhưng không đề cập cụ thể đến việc ăn nhiều trái cây và rau quả để giữ cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh.)

3. The passage mentions that fat is needed to protect organs and helps in getting benefits from some vitamins, indicating that fat does help your organs stay healthy. (Đoạn văn đề cập rằng chất béo cần thiết để bảo vệ các cơ quan và giúp hấp thụ một số vitamin, cho thấy rằng chất béo giúp các cơ quan của bạn khỏe mạnh.)

4. The passage advises getting less than 30% of calories from fat according to the WHO but does not specifically say we shouldn't eat anything that contains more than 30% fat. (Đoạn văn khuyên nên nạp ít hơn 30% lượng calo từ chất béo theo WHO nhưng không nói cụ thể rằng chúng ta không nên ăn bất cứ thứ gì chứa hơn 30% chất béo.)

5. The passage discusses that everything, including natural products, is made of chemicals, highlighting the importance of distinguishing between safe and harmful chemicals. (Đoạn văn thảo luận rằng mọi thứ, kể cả các sản phẩm tự nhiên, đều được làm từ hóa chất, nêu bật tầm quan trọng của việc phân biệt giữa hóa chất an toàn và hóa chất có hại.)

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta cần chế độ ăn kiêng đặc biệt để giúp giải độc cơ thể.

2. Chúng ta nên ăn nhiều trái cây và rau quả để cơ thể luôn khỏe mạnh.

3. Chất béo không giúp các cơ quan của bạn khỏe mạnh.

4. Chúng ta không nên ăn bất cứ thứ gì có chứa hơn 30% chất béo.

5. Các sản phẩm tự nhiên cũng chứa đầy hóa chất.

c. Listen and read. (Nghe và đọc.)

CD1-51

d. In pairs: Do you know anyone who believes in the myths in the article? Which of the myths were surprising to you? (Theo cặp: Bạn có biết ai tin vào những quan niệm sai lầm trong bài viết không? Quan niệm sai lầm nào làm bạn ngạc nhiên?)

Gợi ý:

I've definitely come across people who believe in some of these myths. For example, the detox diet myth is a common one I've seen friends and family try, especially with juice cleanses after the holidays. They often think it's necessary to "reset" their bodies, despite the body's natural detoxification systems.

The myth that really surprises me is the one about fat-free diets being healthy. It's intriguing because it reflects how nutritional advice has shifted over the years. There was a time when fat-free products were all the rage, and fats were demonized. It's surprising, yet enlightening, to learn about the essential role of fats in nutrient absorption and satiety, emphasizing the need for a balanced approach rather than cutting out fats entirely.

Hướng dẫn dịch:

Tôi chắc chắn đã gặp những người tin vào một số quan niệm sai lầm này. Ví dụ, lầm tưởng về chế độ ăn kiêng giải độc là một điều phổ biến mà tôi từng thấy bạn bè và gia đình thử, đặc biệt là với việc thanh lọc cơ thể bằng nước trái cây sau kỳ nghỉ lễ. Họ thường cho rằng cần phải “thiết lập lại” cơ thể, bất chấp hệ thống giải độc tự nhiên của cơ thể.

Quan niệm sai lầm thực sự làm tôi ngạc nhiên là câu chuyện về chế độ ăn không có chất béo sẽ tốt cho sức khỏe. Nó thu hút tôi vì nó phản ánh những lời khuyên về dinh dưỡng đã thay đổi như thế nào trong những năm qua. Đã có lúc các sản phẩm không chứa chất béo trở nên thịnh hành và chất béo bị coi là quỷ dữ. Thật đáng ngạc nhiên nhưng cũng rất thú vị khi tìm hiểu về vai trò thiết yếu của chất béo trong việc hấp thụ chất dinh dưỡng và cảm giác no, nhấn mạnh sự cần thiết của một phương pháp tiếp cận cân bằng thay vì cắt bỏ hoàn toàn chất béo.

Grammar (phần a->e trang 45-46 sgk Tiếng Anh 9 iLearn Smart World)

a. Read about suggest + gerund, then fill in the blank. (Đọc về suggest + danh động từ (V-ing) rồi điền vào chỗ trống.)

Tiếng Anh 9 Smart World Unit 5 Lesson 1 (trang 44, 45, 46, 47)

Đáp án:

- Use sunblock.

- Doctors suggest using sunblock 30 minutes before going out in the sun.

Hướng dẫn dịch:

- Hãy sử dụng kem chống nắng.

- Các bác sĩ khuyên nên sử dụng kem chống nắng 30 phút trước khi ra ngoài nắng.

suggest + V-ing

Chúng ta có thể sử dụng suggest + V-ing để đưa ra lời khuyên.

Khẳng định: suggest + V-ing

The expert suggests focusing on using more calories than you eat to lose fat. (Chuyên gia khuyên nên tập trung vào việc tiêu thụ nhiều calo hơn mức bạn ăn để giảm mỡ.)

What do doctors suggest doing to prevent getting sick? (Các bác sĩ khuyên nên làm gì để ngăn ngừa bệnh tật?)

Phủ định: suggest + not + V-ing

Doctors suggest not drinking too much juice. (Các bác sĩ khuyên không nên uống quá nhiều nước trái cây.)

We suggest not following any detox diets. (Chúng tôi khuyên bạn không nên tuân theo bất kỳ chế độ ăn kiêng giải độc nào.)

b. Listen and check. Listen again and repeat. (Nghe và kiểm tra. Nghe lại và lặp lại.)

CD1-52

c. Write sentences using the prompts. (Viết câu sử dụng gợi ý.)

1. Doctors/suggest/drink/milk/eat/fish/green vegetables/have/strong bones

Doctors suggest drinking milk and eating fish and green vegetables to have strong bones.

2. The WHO/suggest/eat/healthy diet/get/all nutrients/you/need

3. Doctors/suggest/remove/soda/from/diet/because/it/have/lots of calories/sugar

4. Why/doctors/suggest/wash/hands/regularly?

5. Health experts/suggest/not/eat/too much salt/every day

6. What/health experts/suggest/drink/keep/organs strong?

7. Doctors/suggest/find/out/which chemicals/good/and/which/bad. 

Đáp án:

1. Doctors suggest drinking milk and eating fish and green vegetables to have strong bones.

2. The WHO suggests eating a healthy diet to get all the nutrients you need.

3. Doctors suggest removing soda from your diet because it has lots of calories and sugar.

4. Why do doctors suggest washing your hands frequently?

5. Health experts suggest not eating too much salt every day.

6. What do health experts suggest drinking to keep your organs healthy?

7. Doctors suggest finding out which chemicals are good and which are bad.

Hướng dẫn dịch:

1. Các bác sĩ khuyên nên uống sữa, ăn cá và rau xanh để xương chắc khỏe.

2. WHO khuyến nghị nên ăn một chế độ ăn uống lành mạnh để nạp đủ các chất dinh dưỡng cần thiết.

3. Các bác sĩ khuyên nên loại bỏ soda khỏi chế độ ăn uống của bạn vì nó chứa nhiều calo và đường.

4. Tại sao bác sĩ khuyên bạn nên rửa tay thường xuyên?

5. Các chuyên gia sức khỏe khuyên không nên ăn quá nhiều muối mỗi ngày.

6. Các chuyên gia sức khỏe khuyên bạn nên uống gì để giữ cho cơ thể khỏe mạnh?

7. Các bác sĩ khuyên bạn nên tìm hiểu hóa chất nào tốt và hóa chất nào có hại.

d. Complete the passage with suggest and the correct form of the verbs in the box. (Hoàn thành đoạn văn với những gợi ý và dạng đúng của động từ trong khung.)

only eat         drink         focus on          choose           follow          not eat

The internet is full of advice to lose weight quickly and easily. People who describe themselves as "experts" (1) suggest drinking juice for seven days to lose weight. Many (2) ________ fat-burning foods while some (3) ________ certain types of food like rice or bread. Others (4) ________ a special program to lose the fat on your belly. But real doctors usually only (5) ________ using more calories than you eat. There isn't an exercise that will help you lose your belly fat. Your body uses energy from the whole body, not just one area. So we (6) ________ an exercise program you like and doing it regularly. 

Đáp án:

1. suggest drinking

2. suggest only eating

3. suggest not eating

4. suggest following

5. suggest focusing on

6. suggest choosing

Giải thích:

- eat (v): ăn

- drink (v): uống

- focus on (phr. v): tập trung vào

- choose (v): chọn

- follow (v): làm theo, theo dõi

Hướng dẫn dịch:

Internet có đầy rẫy các lời khuyên giảm cân nhanh chóng và dễ dàng. Nhiều người tự cho mình là "chuyên gia" khuyên uống nước trái cây trong bảy ngày để giảm cân. Nhiều người khuyên chỉ tập trung ăn các thực phẩm giúp cơ thể đốt cháy chất béo trong khi một số lại khuyên không ăn một số loại thực phẩm như cơm hoặc bánh mì. Những người khác lại khuyên nên tuân theo một chế độ tập luyện đặc biệt để giảm mỡ bụng. Nhưng các bác sĩ thực sự thường chỉ khuyên tập trung vào việc tiêu thụ nhiều calo hơn mức bạn ăn vào. Không có bài tập nào có thể giúp bạn giảm mỡ bụng. Cơ thể sử dụng năng lượng từ toàn bộ cơ thể, không chỉ một khu vực. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên tuân theo một chế độ tập thể dục mà bạn thích và thực hiện nó thường xuyên.

e. In pairs: Use the prompts to talk about healthy things your parents, teachers, or doctors suggest doing. (Theo cặp: Sử dụng các gợi ý để nói về những điều có lợi cho sức khỏe mà cha mẹ, giáo viên hoặc bác sĩ khuyên bạn nên làm.)

• studying (học tập)

• waking up/going to bed (thức dậy/đi ngủ)

• doing (làm, tập (thể dục))

• (not) eating/drinking ((không) ăn/uống)

• washing (rửa)

• getting (ăn, nạp)

My dad suggests waking up early to exercise on the weekends. (Bố tôi khuyên nên dậy sớm để tập thể dục vào cuối tuần.)

Gợi ý:

My teacher suggests studying in short bursts with breaks in between to improve concentration and retention.

My doctor suggests doing at least 30 minutes of moderate exercise most days of the week to maintain a healthy weight and reduce the risk of chronic diseases.

My mom always suggests washing hands thoroughly before eating to avoid getting sick.

My grandpa suggests waking up early and going to bed at the same time every night to keep the body’s internal clock consistent.

My nutritionist suggests not eating processed foods and drinking plenty of water to stay hydrated and avoid unnecessary sugars and fats.

My coach suggests getting enough protein and carbohydrates after a workout to help with muscle recovery and energy levels.

Hướng dẫn dịch:

Giáo viên của tôi khuyên nên học theo từng đợt ngắn, xen kẽ giữa các khoảng nghỉ để cải thiện khả năng tập trung và khả năng ghi nhớ.

Bác sĩ khuyên nên tập thể dục vừa phải ít nhất 30 phút hầu hết các ngày trong tuần để duy trì cân nặng khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Mẹ tôi luôn khuyên nên rửa tay kỹ trước khi ăn để tránh bị bệnh.

Ông tôi khuyên nên thức dậy sớm và đi ngủ vào cùng một thời điểm mỗi tối để giữ cho đồng hồ sinh học của cơ thể được ổn định.

Chuyên gia dinh dưỡng của tôi khuyên không nên ăn thực phẩm chế biến sẵn và uống nhiều nước để giữ nước cũng như tránh đường và chất béo không cần thiết.

Huấn luyện viên của tôi khuyên nên bổ sung đủ protein và carbohydrate sau khi tập luyện để giúp phục hồi cơ bắp và tăng mức năng lượng.

Pronunciation (phần a->d trang 46 sgk Tiếng Anh 9 iLearn Smart World)

a. Focus on the /tr/ and /tʃ/ sound. (Tập trung vào âm /tr/ và /tʃ/.)

b. Listen to the words and focus on the underlined letters. (Nghe các từ và tập trung vào các chữ cái được gạch chân.)

truth, nutrient

choose, teacher 

CD1-53

Hướng dẫn dịch:

truth /truːθ/ (n): niềm tin

nutrient /ˈnjuː.tri.ənt/ (n): chất dinh dưỡng

choose /tʃuːz/ (v): lựa chọn

teacher /ˈtiː.tʃər/ (n): giáo viên

c. Listen and circle the words you hear. (Hãy nghe và khoanh tròn những từ bạn nghe được.)

1. trip                      chip

2. chew                    true

3. train                     chain 

CD1-54

Đáp án:

1 - chip

2 - true

3 - train

Hướng dẫn dịch:

- trip /trɪp/ (n): chuyến đi

- chip /tʃɪp/ (n): con chip

- chew /tʃuː/ (v): nhai

- true /truː/ (adj): đúng

- train /treɪn/ (n): xe lửa

- chain /tʃeɪn/ (n): chuỗi

d. Take turns saying the words in Task c. while your partner points to them. (Lần lượt nói các từ trong Bài tập c. trong khi bạn của bạn chỉ vào chúng.)

Practice (phần a->b trang 47 sgk Tiếng Anh 9 iLearn Smart World)

a. In pairs: Take turns asking and answering if the health tips are a myth or a fact, then ask and answer about what doctors suggest. (Theo cặp: Thay phiên nhau hỏi và trả lời xem những lời khuyên về sức khỏe là quan niệm sai lầm hay sự thật, sau đó hỏi và trả lời về những gợi ý của bác sĩ.)

Tiếng Anh 9 Smart World Unit 5 Lesson 1 (trang 44, 45, 46, 47)

Gợi ý:

1.

- Drink eight glasses of water a day. Is it a myth or fact?

- It's a myth because you can get water from food.

- What do doctors suggest doing?

- They suggest drinking when you're thirsty.

2.

- Natural sugar is healthier than white sugar. Is it a myth or fact?

- It's a myth because all sugars are the same.

- What do doctors suggest doing?

- They suggest getting less than 10% of calories from sugar.

3.

- Eating bananas makes you happy. Is it a myth or fact?

- It's a fact because bananas have chemicals that make you happy.

- What do doctors suggest doing?

- They suggest eating bananas, yogurt, and fatty fish.

4.

- Drinking juice is the same as eating fruit. Is it a myth or fact?

- It's a myth because juice has fewer nutrients.

- What do doctors suggest doing?

- They suggest eating fruit.

5.

- The sun makes our bones strong. Is it a myth or fact?

- It's a fact because the sun gives us vitamin D.

- What do doctors suggest doing?

- They suggest spending 10-30 minutes in the sun.

6.

- Cold, wet weather makes you sick. Is it a myth or fact?

- It's a myth because viruses make you sick.

- What do doctors suggest doing?

- They suggest washing your hands regularly.

Hướng dẫn dịch:

1.

- Uống tám ly nước mỗi ngày. Đó là một quan niệm sai lầm hay sự thật?

- Đó là quan niệm sai lầm vì bạn có thể lấy nước từ thức ăn.

- Các bác sĩ khuyên nên làm gì?

- Họ khuyên nên uống khi khát.

2.

- Đường tự nhiên tốt cho sức khỏe hơn đường trắng. Đó là một quan niệm sai lầm hay sự thật?

- Đó là quan niệm sai lầm vì tất cả các loại đường đều giống nhau.

- Các bác sĩ khuyên nên làm gì?

- Họ khuyên nên nạp ít hơn 10% lượng calo từ đường.

3.

- Ăn chuối khiến bạn hạnh phúc. Đó là một quan niệm sai lầm hay sự thật?

- Đó là sự thật vì chuối có chứa chất khiến bạn hạnh phúc.

- Các bác sĩ khuyên nên làm gì?

- Họ khuyên nên ăn chuối, sữa chua và cá béo.

4.

- Uống nước trái cây cũng giống như ăn trái cây. Đó là một quan niệm sai lầm hay sự thật?

- Đó là quan niệm sai lầm vì nước trái cây có ít chất dinh dưỡng hơn.

- Các bác sĩ khuyên nên làm gì?

- Họ khuyên nên ăn trái cây.

5.

- Mặt trời làm cho xương của chúng ta chắc khỏe. Đó là một quan niệm sai lầm hay sự thật?

- Đó là sự thật vì mặt trời cung cấp cho chúng ta vitamin D.

- Các bác sĩ khuyên nên làm gì?

- Họ khuyên nên dành 10-30 phút dưới ánh nắng mặt trời.

6.

- Thời tiết lạnh, ẩm ướt khiến bạn bị ốm. Đó là một quan niệm sai lầm hay sự thật?

- Đó là quan niệm sai lầm vì virus mới khiến bạn bị bệnh.

- Các bác sĩ khuyên nên làm gì?

- Họ khuyên nên rửa tay thường xuyên.

b. Practice with your own ideas. (Thực hành với ý tưởng của riêng bạn.)

Gợi ý:

- You should avoid eating eggs because they raise cholesterol levels. Is it a myth or fact?

- It's a myth because moderate egg consumption does not significantly raise cholesterol for most people.

- What do doctors suggest doing?

- They suggest eating eggs in moderation as part of a balanced diet.

***

- Eating carrots improves your vision. Is it a myth or fact?

- It's a myth because while carrots are good for eye health, they won't improve vision directly.

- What do doctors suggest doing?

- They suggest eating a variety of fruits and vegetables for overall health, including eye health.

Hướng dẫn dịch:

- Bạn nên tránh ăn trứng vì chúng làm tăng hàm lượng cholesterol. Đó là một quan niệm sai lầm hay sự thật?

- Đó là quan niệm sai lầm vì việc tiêu thụ trứng vừa phải không làm tăng đáng kể lượng cholesterol đối với hầu hết mọi người.

- Các bác sĩ khuyên nên làm gì?

- Họ khuyên nên ăn trứng vừa phải như một phần của chế độ ăn uống cân bằng.

***

- Ăn cà rốt giúp cải thiện thị lực của bạn. Đó là một quan niệm sai lầm hay sự thật?

- Đó là quan niệm sai lầm vì mặc dù cà rốt rất tốt cho sức khỏe của mắt nhưng chúng không trực tiếp cải thiện thị lực.

- Các bác sĩ khuyên nên làm gì?

- Họ khuyên nên ăn nhiều loại trái cây và rau quả để có sức khỏe tổng thể, bao gồm cả sức khỏe của mắt.

Speaking (phần a->b trang 47 sgk Tiếng Anh 9 iLearn Smart World)

a. In pairs: Discuss whether the sentences below are myths or facts, why you think so, and what doctors suggest on each topic. (Theo cặp: Thảo luận xem các câu dưới đây là quan niệm sai lầm hay sự thật, tại sao bạn nghĩ như vậy và bác sĩ gợi ý gì về mỗi chủ đề.)

1. Drinking juice will detox your body. (Uống nước trái cây sẽ giải độc cơ thể.)

2. Being cold gives you a cold. (Lạnh sẽ khiến bạn bị cảm lạnh.)

3. It can be dangerous if you stop eating fat. (Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn ngừng ăn chất béo.)

4. Any products that have lots of chemicals will make you sick. (Sản phẩm nào có chứa nhiều hóa chất sẽ khiến bạn bị bệnh.)

5. You can't lose fat on a body part by doing exercises for that area. (Bạn không thể giảm mỡ ở một bộ phận trên cơ thể bằng cách tập thể dục cho vùng đó.)

6. You must drink milk to have strong bones. (Bạn phải uống sữa để xương chắc khỏe.)

- Drinking juice will detox your body. Is it a myth or a fact? (Uống nước ép sẽ giải độc cơ thể. Đó là một quan niệm sai lầm hay một sự thật?)

- I think it’s a myth. Your body has organs that help you detox. (Tôi nghĩ đó là quan niệm sai lầm. Cơ thể bạn có các cơ quan giúp bạn giải độc.)

- I think you’re right. So, what do doctors suggest? (Tôi nghĩ bạn đúng. Vậy bác sĩ khuyên gì?)

Gợi ý:

1.

- Drinking juice will detox your body. Is it a myth or a fact?

- I think it's a myth. Your body has organs that help you detox.

- I agree. Doctors suggest maintaining a balanced diet and staying hydrated to support your body's natural detoxification processes.

2.

- Being cold gives you a cold. Is it a myth or a fact?

- I believe it's a myth. Colds are caused by viruses, not by being cold.

- That's correct. Doctors suggest washing hands regularly and avoiding close contact with sick individuals to prevent the spread of viruses that cause colds.

3.

- It can be dangerous if you stop eating fat. Is it a myth or a fact?

- I think it’s a fact. Fats are essential for the body.

- I think you’re right. So, what do doctors suggest?

- They suggest consuming healthy fats from sources like fish, nuts, and olive oil to maintain overall health.

4.

- Any products that have lots of chemicals will make you sick. Is it a myth or a fact?

- I believe it's a myth. Not all chemicals are harmful.

- Exactly. Doctors suggest being cautious about certain chemicals and opting for natural products when possible, but not all chemicals are harmful, and many are necessary for daily life.

5.

- You can't lose fat on a body part by doing exercises for that area. Is it a myth or a fact?

- I think it's a fact. Spot reduction is not generally effective.

- Correct. Doctors suggest focusing on overall weight loss through a combination of cardiovascular exercise, strength training, and a balanced diet to reduce fat throughout the body.

6.

- You must drink milk to have strong bones. Is it a myth or a fact?

- I think it's a myth. While milk is a source of calcium, there are other ways to get calcium for strong bones.

- Exactly. Doctors suggest consuming calcium-rich foods such as dairy products, leafy greens, and fortified foods, along with adequate vitamin D and regular weight-bearing exercise for bone health.

Hướng dẫn dịch:

1.

- Uống nước trái cây sẽ giải độc cơ thể của bạn. Đó là một quan niệm sai lầm hay một sự thật?

- Tôi nghĩ đó là một quan niệm sai lầm. Cơ thể bạn có các cơ quan giúp bạn giải độc.

- Tôi đồng ý. Các bác sĩ khuyên nên duy trì một chế độ ăn uống cân bằng và uống đủ nước để hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể.

2.

- Lạnh sẽ khiến bạn bị cảm lạnh. Đó là một quan niệm sai lầm hay một sự thật?

- Tôi tin rằng đó là quan niệm sai lầm. Cảm lạnh là do virus gây ra chứ không phải do lạnh.

- Đúng rồi. Các bác sĩ khuyên nên rửa tay thường xuyên và tránh tiếp xúc gần với người bệnh để ngăn ngừa sự lây lan của vi-rút gây cảm lạnh.

3.

- Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn ngừng ăn chất béo. Đó là một quan niệm sai lầm hay một sự thật?

- Tôi nghĩ đó là sự thật. Chất béo rất cần thiết cho cơ thể.

- Tôi nghĩ bạn đúng. Vậy bác sĩ khuyên gì?

- Họ khuyên nên tiêu thụ chất béo lành mạnh từ các nguồn như cá, các loại hạt và dầu ô liu để duy trì sức khỏe tổng thể.

4.

- Sản phẩm nào có chứa nhiều hóa chất sẽ gây bệnh. Đó là một quan niệm sai lầm hay một sự thật?

- Tôi tin rằng đó là quan niệm sai lầm. Không phải tất cả các hóa chất đều có hại.

- Chính xác. Các bác sĩ khuyên nên thận trọng với một số hóa chất và lựa chọn các sản phẩm tự nhiên khi có thể, nhưng không phải tất cả các hóa chất đều có hại và nhiều loại cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

5.

- Bạn không thể giảm mỡ ở một bộ phận cơ thể bằng cách tập thể dục cho vùng đó. Đó là một quan niệm sai lầm hay một sự thật?

- Tôi nghĩ đó là sự thật. Giảm từng bộ phận nói chung không hiệu quả.

- Chính xác. Các bác sĩ khuyên nên tập trung vào việc giảm cân tổng thể thông qua sự kết hợp giữa tập thể dục tim mạch, rèn luyện sức mạnh và chế độ ăn uống cân bằng để giảm mỡ khắp cơ thể.

6.

- Bạn phải uống sữa để có xương chắc khỏe. Đó là một quan niệm sai lầm hay một sự thật?

- Tôi nghĩ đó là quan niệm sai lầm. Mặc dù sữa là nguồn cung cấp canxi nhưng vẫn có nhiều cách khác để bổ sung canxi cho xương chắc khỏe.

- Chính xác. Các bác sĩ khuyên bạn nên tiêu thụ thực phẩm giàu canxi như các sản phẩm từ sữa, rau xanh và thực phẩm tăng cường, cùng với đủ vitamin D và tập thể dục giảm cân thường xuyên để xương chắc khỏe.

b. What other health myths do you know? (Bạn biết những lầm tưởng về sức khỏe nào khác không?)

Gợi ý:

- Vaccines cause autism: Extensive research has shown no link between vaccines and autism. This myth originated from a discredited study and has been debunked by numerous studies.

- An apple a day keeps the doctor away: While apples are healthy and provide essential nutrients, no single food can prevent illness. A balanced diet and healthy lifestyle are more effective for maintaining good health.

- Microwaving food destroys its nutrients: Microwaving can actually help retain nutrients in food better than some other cooking methods, like boiling, as it uses less heat and water.

Hướng dẫn dịch:

- Vắc-xin gây bệnh tự kỷ: Nghiên cứu sâu rộng không cho thấy có mối liên hệ giữa vắc-xin và bệnh tự kỷ. Quan niệm sai lầm này bắt nguồn từ một nghiên cứu mất uy tín và đã bị nhiều nghiên cứu bác bỏ.

- Một quả táo mỗi ngày giúp bạn tránh xa bác sĩ: Mặc dù táo rất tốt cho sức khỏe và cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu nhưng không một loại thực phẩm nào có thể ngăn ngừa bệnh tật. Một chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh sẽ hiệu quả hơn trong việc duy trì sức khỏe tốt.

- Thực phẩm nấu bằng lò vi sóng sẽ phá hủy chất dinh dưỡng của nó: Lò vi sóng thực sự có thể giúp giữ lại chất dinh dưỡng trong thực phẩm tốt hơn một số phương pháp nấu nướng khác, như luộc, vì nó sử dụng ít nhiệt và nước hơn.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 5: Healthy Living hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 iLearn Smart World hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 iLearn Smart World.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 9 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên