Giải Toán lớp 6 Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia - Chính xác nhất Kết nối tri thức

Lời giải bài tập Toán lớp 6 Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia sách Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ, chính xác nhất giúp các bạn làm bài tập Toán 6 nhanh nhất.

Giải Toán lớp 6 Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia - Kết nối tri thức

Trả lời câu hỏi giữa bài

Quảng cáo

Bài toán mở đầu trang 48 Toán lớp 6 Tập 2: Nhật thực, nguyệt thực là những hiện tượng thiên văn, xảy ra khi Mặt Trăng, Trái Đất và Mặt Trời cùng nằm trên một đường thẳng, nhưng theo thứ tự khác nhau.

Thứ tự của chúng trên đường thẳng khi đó như thế nào?

Lời giải:

Theo tìm hiểu, ta có:

Hiện tượng Nhật thực theo thứ tự là: Mặt Trời – Mặt Trăng – Trái Đất.

Hiện tượng Nguyệt thực theo thứ tự là: Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng.

Câu hỏi trang 48 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy quan sát Hình 8. 15 và cho biết:

a) Điểm D nằm giữa hai điểm nào?

b) Hai điểm nào nằm cùng phía đối với điểm B?

c) Hai điểm nào nằm khác phía đối với điểm E? 

Em hãy quan sát Hình 8. 15 và cho biết: a) Điểm D nằm giữa hai điểm nào

Lời giải:

a) Trong ba điểm B, D, C thẳng hàng ta thấy điểm D nằm giữa hai điểm B và điểm C.

b) Trong ba điểm B, D, C thẳng hàng ta thấy hai điểm D và C nằm cùng phía đối với điểm B (cùng phía bên phải)

c) Trong ba điểm A, E, D thẳng hàng ta thấy hai điểm D và A nằm khác phía đối với điểm E (nằm về hai phía của điểm E)

Luyện Tập 1 trang 49 Toán lớp 6 Tập 2: Cho hai điểm phân biệt A, B như Hình 8.16. Em hãy lấy hai điểm C và D sao cho:

  • Điểm C nằm giữa hai điểm A và B; 
  • Điểm C và điểm D nằm khác phía đối với điểm B.

Khi đó điểm A và điểm B có nằm cùng phía đối với điểm D không?  

Cho hai điểm phân biệt A, B như Hình 8.16. Em hãy lấy hai điểm C và D sao cho

Lời giải:

Vì điểm C nằm giữa hai điểm A và B; điểm C và điểm D nằm khác phía đối với điểm B nên ta có hình vẽ sau:

Cho hai điểm phân biệt A, B như Hình 8.16. Em hãy lấy hai điểm C và D sao cho

Khi đó điểm A và điểm B nằm cùng phía với điểm D (cùng phía bên trái)

Vận dụng trang 49 Toán lớp 6 Tập 2: Cho hình bình hành ABCD như Hình 8.17. Em hãy xác định một điểm vừa nằm giữa hai điểm A và C, vừa nằm giữa hai điểm B và D.

Cho hình bình hành ABCD như Hình 8.17. Em hãy xác định một điểm vừa nằm giữa

Lời giải:

Điểm nằm giữa hai điểm A, C đồng thời nằm giữa hai điểm B, D là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

Gọi O là giao điểm của hai đường chéo.

Ta có O là điểm vừa nằm giữa hai điểm A và C, vừa nằm giữa hai điểm B và D.

Cho hình bình hành ABCD như Hình 8.17. Em hãy xác định một điểm vừa nằm giữa

Câu hỏi trang 49 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 8.19.

a) Em hãy đọc tên các tia trong hình; 

b) Với mỗi tia ở câu a, tìm tia đối của chúng.

Quan sát Hình 8.19. a) Em hãy đọc tên các tia trong hình

Lời giải:

a. Các tia trong hình vẽ là: Ax; Ay (hay AB); Bx (hay BA); By.

b. Tia đối của Ax là Ay (hay AB)

+) Tia đối của Ay là Ax 

+) Tia đối của By là Bx (hay BA)

+) Tia đối của Bx là By

Luyện Tập 2 trang 49 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 8.20.

a) Em hãy đọc tên các tia trong hình; 

b) Nếu điểm M nằm trên tia đối của tia AB thì M có thuộc tia BA không?

Quan sát Hình 8.20. a) Em hãy đọc tên các tia trong hình

Lời giải:

a) Các tia có trong hình là 6 tia: AB, BA, AC, CA, BC, CB.

b) Gọi Ax là tia đối của tia AB, lấy điểm M nằm trên tia đối của tia AB nghĩa là điểm M nằm trên tia Ax.

Quan sát Hình 8.20. a) Em hãy đọc tên các tia trong hình

Khi đó ta thấy điểm M thuộc tia Bx hay là điểm M thuộc tia BA.

Thử thách nhỏ trang 49 Toán lớp 6 Tập 2: Cho hai điểm phân biệt A và B. Hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm khác phía với điểm B đối với điểm A có phải là một tia không? Tia đó có phải là tia đối của tia AB không?

Lời giải:

Cho hai điểm phân biệt A và B. Hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm khác phía

Gọi M là điểm nằm khác phía đối với điểm B. Khi đó hình gồm điểm A và điểm M là một tia. Ta có tia AM là tia đối của tia AB.

Vậy hình gồm điểm A và tất cả các điểm M nằm khác phía với điểm B đối với điểm A là một tia. Tia đó là tia đối của tia AB.

Giải bài tập

Bài 8.6 trang 50 Toán lớp 6 Tập 2: Cho bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc đường thẳng xy như Hình 8.21. Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

(1) Điểm B nằm giữa điểm A và điểm D. 

(2) Hai điểm A và C nằm cùng phía đối với điểm D.

(3) Điểm B nằm khác phía với điểm A đối với điểm D. 

(4) Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm D. 

Cho bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc đường thẳng xy như Hình 8.21

Lời giải:

Từ hình 8.21, ta thấy:

(1) Điểm B nằm giữa điểm A và điểm D là đúng

(2) Hai điểm A và C nằm cùng phía đối với điểm D (cùng phía bên trái) là đúng

(3) Điểm B nằm khác phía với điểm A đối với điểm D là sai vì điểm B nằm cùng phía với điểm A đối với điểm D (cùng phía bên trái)

(4) Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm D (cùng phía bên trái) là đúng

Các câu đúng là: (1); (2); (4).

Bài 8.7 trang 50 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 8.22 và cho biết:

Quan sát Hình 8.22 và cho biết: a) Có tất cả bao nhiêu tia? Nêu tên các tia đó

a) Có tất cả bao nhiêu tia? Nêu tên các tia đó.

b) Điểm B nằm trên các tia nào? Tia đối của chúng là tia nào?

c) Tia AC và tia CA có phải là hai tia đối nhau không?

Lời giải:

a) Có tất cả 6 tia là: Ax; Ay (hay tia AB, AC); Bx (hay tia BA); By (hay tia BC); Cx (hay tia BC; CA); Cy.

b)  Điểm B nằm trên các tia: Ay (hay tia AB, AC); Bx (hay tia BA); By (hay tia BC); Cx (hay tia CB; CA)

+) Tia đối của tia Ay (hay tia AB, AC) là tia Ax.

+) Tia đối của tia Bx (hay tia BA) là tia By (hay tia BC)

+) Tia đối của tia By (hay tia BC) là tia Bx (hay tia BA)

+) Tia đối của tia Cx (hay tia BC; CA) là tia Cy.

c) Tia AC và tia CA không phải là tia đối của nhau vì chúng không có chung điểm gốc.

Bài 8.8 trang 50 Toán lớp 6 Tập 2: Cho điểm C nằm trên tia Ax, điểm B nằm trên tia Cx. Biết rằng ba điểm A, B, C phân biệt. Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

(1) Điểm A nằm trên tia BC.

(2) Điểm C vừa nằm trên tia AB vừa nằm trên tia BA.

(3) Tia CB và tia BC là hai tia đối nhau.

(4) Tia CA và tia Cx là hai tia đối nhau.

Lời giải:

Cho điểm C nằm trên tia Ax, điểm B nằm trên tia Cx. Biết rằng ba điểm A, B, C

Từ hình vẽ trên ta thấy các câu đúng là: (1); (2); (4).

Câu (3) sai vì hai tia CB và BC không là hai tia đối nhau vì chúng không chung gốc.

Bài 8.9 trang 50 Toán lớp 6 Tập 2: Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

a) Em hãy viết tên các tia chứa hai trong ba điểm A, B, C.

b) Trong các tia đó, tìm hai tia khác gốc có đúng một điểm chung.

Lời giải:

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng

a) Các tia chứa hai trong ba điểm A, B, C là: AB; AC; BA; BC; CA; CB.

b) Hai tia khác gốc có đúng 1 điểm chung là: AB và CB; BA và CA; AC và BC.

Tham khảo lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chính xác nhất khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 - bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục). Bản quyền lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 6 Kết nối tri thức khác