Giải Toán lớp 6 Bài 41: Biểu đồ cột kép - Chính xác nhất Kết nối tri thức

Lời giải bài tập Toán lớp 6 Bài 41: Biểu đồ cột kép sách Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ, chính xác nhất giúp các bạn làm bài tập Toán 6 nhanh nhất.

Giải Toán lớp 6 Bài 41: Biểu đồ cột kép - Kết nối tri thức

Trả lời câu hỏi giữa bài

Quảng cáo

Luyện Tập 1 trang 83 Toán lớp 6 Tập 2: Bảng thống kê 9.7 cho biết số bé trai và bé gái được sinh ra trong ba ngày đầu năm 2020 tại một bệnh viện địa phương.


Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Bé trai

9

6

7

Bé gái

5

6

4

Từ Bảng 9.7, em hãy thay các dấu "?" trong Hình 9.18 bằng số liệu phù hợp. 

Bảng thống kê 9.7 cho biết số bé trai và bé gái được sinh ra trong ba ngày đầu năm

Lời giải:

Từ bảng thống kê trên ta thấy:

+) Số bé trai được sinh ra trong ba ngày 1; 2; 3 lần lượt là 9, 6, 7 bé (được thể hiện ở cột màu xanh)

+) Số bé gái được sinh ra trong ba ngày 1; 2; 3 lần lượt là 5, 6, 4 bé (được thể hiện ở cột màu hồng)

Bảng thống kê 9.7 cho biết số bé trai và bé gái được sinh ra trong ba ngày đầu năm

Luyện Tập 2 trang 84, 85 Toán lớp 6 Tập 2:

(1) Biểu đồ Hình 9.20 cho biết lượng mưa trung bình các tháng trong năm 2018 tại hai trạm Tuyên Quang và Nha Trang.

Biểu đồ Hình 9.20 cho biết lượng mưa trung bình các tháng trong năm 2018 tại hai trạm

a) Quan sát biểu đồ và cho biết cột màu nào biểu diễn lượng mưa trung bình các tháng năm 2018 tại hai trạm Tuyên Quang và Nha Trang;

b) Kể tên ba tháng có lượng mưa lớn nhất ở mỗi trạm. Từ đó dự đoán thời gian mùa mưa ở các địa phương này.

(2) Quan sát biểu đồ Hình 9.21 và trả lời câu hỏi:

a) Nước nào có chiều cao trung bình của nam cao nhất, thấp nhất?

b) Nước nào có chiều cao trung bình của nữ cao nhất, thấp nhất?

c) Sự chênh lệch chiều cao giữa nam và nữ ở nước nào lớn nhất?

Biểu đồ Hình 9.20 cho biết lượng mưa trung bình các tháng trong năm 2018 tại hai trạm

Lời giải:

1. 

a) Cột màu xanh và màu cam lần lượt biểu diễn lượng mưa trung bình của các tháng năm 2018 ở Tuyên Quang và Nha Trang.

b

+) 3 cột biểu đồ cao nhất thể hiện lượng mưa ở Tuyên Quang là: tháng 5, tháng 7, tháng 8 nên ba tháng có lượng mưa lớn nhất ở trạm Tuyên Quang là : tháng 5, tháng 7, tháng 8.

Thời gian mùa mưa ở Tuyên quang vào mùa các tháng 5, 7, 8.

+) 3 cột biểu đồ cao nhất thể hiện lượng mưa ở Nha Trang là: tháng 10, tháng 11, tháng 12 nên ba ba tháng có lượng mưa lớn nhất ở trạm Nha Trang là : tháng 10 , tháng 11 , tháng 12.

Thời gian mùa mưa của Nha Trang là 10 , 11 , 12.

2

a) Nhìn vào cột màu xanh thể hiện chiều cao trung bình của nam ở một số quốc gia châu Á, vì 162, 5 < 170, 7 < 171 < 172 nước có chiều cao trung bình của nam cao nhất là: Nhật Bản

Nước có chiều cao trung bình của nam thấp nhất là : Việt Nam

b) Nhìn vào cột màu xanh thể hiện chiều cao trung bình của nữ ở một số quốc gia châu Á, vì 152,2 < 157,4 < 158 < 160 nên nước có chiều cao trung bình của nữ cao nhất là: Singapore

Nước có chiều cao trung bình của nữ thấp nhất là : Việt Nam

c) Việt Nam có sự chênh lệch chiều cao trung bình giữa nam và nữ là: 

162,1 – 152,2 = 9,9 (cm)

Singapore có sự chênh lệch chiều cao trung bình giữa nam và nữ là: 

171 – 160 = 11 (cm)

Nhật Bản có sự chênh lệch chiều cao trung bình giữa nam và nữ là: 

172 – 158 = 14 (cm)

Hàn Quốc có sự chênh lệch chiều cao trung bình giữa nam và nữ là: 

170,7 – 157, 4 = 13, 3 (cm)

Vì 9,9 < 11 < 13,3 < 14 nên nước có sự chênh lệch chiều cao giữa nam và nữ lớn nhất là Nhật Bản.

Tranh luận trang 85 Toán lớp 6 Tập 2: Bảng 9.8 cho biết độ mặn lớn nhất (đơn vị gamít) tại một số trạm quan trắc trên sông Vàm Cỏ vào tháng 3 trong hai năm 2015 và 2016.

Để việc so sánh số liệu trong hai năm 2015 và 2016 trực quan hơn, Vuông đã vẽ biểu đồ cột kép như Hình 9.22a, Tròn lại vẽ biểu đồ như Hình 9.22b. 


Trạm Cầu Nối

Trạm Bến Lức

Năm 2015

15,6

3,1

Năm 2016

20,3

9,7

Bảng 9.8

(Theo Cục thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia)

Bảng 9.8 cho biết độ mặn lớn nhất (đơn vị gamít) tại một số trạm quan trắc

Theo em, cách vẽ nào giúp việc so sánh số liệu trong hai năm tại mỗi trạm thuận lợi, dễ dàng hơn?

Lời giải:

Để quyết định vẽ biểu đồ loại nào ta cần biết mục tiêu là muốn nhấn mạnh vào so sánh cái gì. Người ta thường dễ so sánh các cột trong cùng một nhóm. Do đó, để so sánh số liệu trong hai năm tại mỗi trạm thì ta nên dùng biểu đồ Hình 9.22a.

Giải bài tập

Bài 9.18 trang 86 Toán lớp 6 Tập 2: Liệt kê ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất.

Biểu đồ Hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một cửa hàng điện máy trong năm 2018.

Liệt kê ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất

Lời giải:

Để tìm ra ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất ta chú ý đến các cột màu vàng

Ta thấy cột biểu đồ ở các tháng 5, 6, 7 cao nhất biểu đồ nên ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất là: 5, 6, 7 với số lượng quạt trần tương ứng là 35; 41; 37.

Bài 9.19 trang 86 Toán lớp 6 Tập 2: Liệt kê ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt cây nhất.

Biểu đồ Hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một cửa hàng điện máy trong năm 2018.

Liệt kê ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt cây nhất

Lời giải:

Để tìm ra ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt cây nhất ta chú ý đến các cột biểu đồ màu xanh.

Ta thấy cột biểu đồ ở các tháng 4, 5, 6 cao nhất biểu đồ nên ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất là: 4, 5, 6, với số máy bán được tương ứng là 39, 51, 49.

Bài 9.20 trang 86 Toán lớp 6 Tập 2: Tính tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong ba tháng 5, 6, 7 và ba tháng 10, 11, 12 rồi so sánh.

Biểu đồ Hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một cửa hàng điện máy trong năm 2018.

Tính tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong ba tháng 5, 6, 7 và ba tháng

Lời giải:

Tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 5,6,7 là: 

35 + 51 + 41+ 49 + 37 + 32 = 245 (chiếc)

Tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 10,11,12 là:

15 + 13 + 17 + 23 + 20 + 17 = 105 (chiếc )

 105 < 245 nên tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 10,11,12 ít hơn tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong 3 tháng 5,6,7. 

Bài 9.21 trang 86 Toán lớp 6 Tập 2: Các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào mùa nào trong năm?

Biểu đồ Hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một cửa hàng điện máy trong năm 2018.

Các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào mùa nào trong năm

Lời giải:

Từ biểu đồ cột trên ta nhận thấy, cột ở tháng 5, 6, 7 cao nhất nên các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào các tháng 5, 6, 7 trong năm.

Bài 9.22 trang 86 Toán lớp 6 Tập 2: Từ biểu đồ, không thực hiện tính toán, hãy cho biết loại quạt nào bán được với số lượng nhiều hơn tại cửa hàng điện máy.

Biểu đồ Hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một cửa hàng điện máy trong năm 2018.

Từ biểu đồ, không thực hiện tính toán, hãy cho biết loại quạt nào bán được

Lời giải:

Từ biểu đồ cột trên ta nhận thấy ở hầu hết các tháng thì biểu đồ cột màu xanh cao hơn biểu đồ cột màu vàng nên loại quạt bán được với số lượng nhiều hơn tại cửa hàng điện máy là: quạt cây.

Bài 9.23 trang 86 Toán lớp 6 Tập 2: Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn bảng thống kê số lượng học sinh đạt điểm giỏi môn Ngữ văn và Toán của các lớp khối 6.


6A

6B

6C

6D

Ngữ Văn

9

11

16

12

Toán

8

7

12

15

Lời giải:

Để vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn bảng thống kê ở trên, em thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vẽ các trục biểu diễn số lượng học sinh và các lớp 6.

Bước 2: Với mỗi lớp 6, vẽ hai hình chữ nhật cạnh nhau với chiều rộng bằng nhau và chiều cao bằng số lượng học sinh giỏi mỗi môn Văn và Toán 

Bước 3: Tô màu xanh lam cho cột học sinh giỏi Văn mỗi lớp, màu cam cho cột học sinh giỏi Toán mỗi lớp và ghi chú thích. Đặt tên cho biểu đồ là số lượng học sinh đạt điểm giỏi môn Văn và Toán của các lớp khối 6 để hoàn thiện biểu đồ dưới đây:

Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn bảng thống kê số lượng học sinh đạt điểm giỏi

Bài 9.24 trang 86 Toán lớp 6 Tập 2: Bảng thống kê sau đây cho biết số lượng các bạn nam, nữ trong lớp yêu thích một số môn thể thao.


Bóng đá

Cầu lông

Cờ vua

Bón bàn

Nam

20

15

10

17

Nữ

5

6

12

9

Từ bảng trên, em hãy thay dấu "?" bằng dữ liệu thích hợp để hoàn thiện biểu đồ ở Hình 9.24.

Bảng thống kê sau đây cho biết số lượng các bạn nam, nữ trong lớp yêu thích

Lời giải:

Ở bảng thống kê và hình 9.24 số lượng học sinh nam yêu thích môn bóng đá, cầu lông, cờ vua và bóng bàn lần lượt là 20; 15; 10; 17 (ở cột màu cam)

+) số lượng học sinh nữ yêu thích môn bóng đá, cầu lông, cờ vua và bóng bàn lần lượt là 5; 6; 12; 9 (ở cột màu xanh)

Bảng thống kê sau đây cho biết số lượng các bạn nam, nữ trong lớp yêu thích

Tham khảo lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chính xác nhất khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 - bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục). Bản quyền lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 6 Kết nối tri thức khác