Lý thuyết và Bài tập Toán 6 Bài 6: So sánh phân số có đáp án

Lý thuyết và Bài tập Toán 6 Bài 6: So sánh phân số

A. Lý thuyết

1. So sánh hai phân số cùng mẫu

Trong hai phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn

Ví dụ: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

2. So sánh hai phân số không cùng mẫu

Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau: phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn

Nhận xét:

   + Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên cùng dấu thì lớn hơn 0, gọi là phân số dương

Ví dụ: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   + Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên khác dấu thì nhỏ hơn 0, gọi là phân số âm

Ví dụ: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

- Ta còn có cách so sánh phân số như sau:

   + Áp dụng tính chất:

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   + Đưa về hai phân số cùng tử dương rồi so sánh mẫu (chỉ áp dụng đối với hai phân số cùng dương)

Ví dụ: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   + Chọn số thứ ba làm trung gian

Ví dụ: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: -5/13 ... 7/13

A. >     B. <     C. =     D. Tất cả các đáp án trên đều sai

Vì -5 > -7 nên -5/13 > -7/13

Chọn đáp án A

Câu 2: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm -12/25 ... 17/-25

A. >     B. <     C. =     D. Tất cả các đáp án trên đều sai

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A.

Câu 3: Chọn câu đúng

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B

Câu 4: Chọn câu sai

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D

Câu 5: Sắp xếp các phân số Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết heo thứ tự tăng dần ta được

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có:

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C

Câu 6: Sắp xếp các phân số Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết theo thứ tự giảm dần ta được

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có:

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D

II. Bài tập tự luận

Câu 1: So sánh hai phân số

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Câu 2: Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần: Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có: BCNN(6, 8, 17, 24) = 408

Khi đó ta có:

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 6 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.