Lý thuyết và Trắc nghiệm Toán 6 Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc có đáp án

Lý thuyết và Trắc nghiệm Toán 6 Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

A. Lý thuyết

1. Quy tắc dấu ngoặc

• Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “–” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu “–” và dấu “–” thành dấu “+”.

• Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Ví dụ: Tính nhanh 324 + [112 - (112 + 324)]

Ta có: 324 + [112 - (112 + 324)] = 324 + [112 - 112 - 324] = 324 - 324 = 0

2. Tổng đại số

Tổng đại số là một dãy các phép tính cộng, trừ các số nguyên

Trong một tổng đại số, ta có thể:

• Thay đổi tùy ý vị trí các số hạng kèm theo dấu của chúng.

Ví dụ:

97 - 150 - 47 = 97 - 47 - 150 = 50 - 150 = -100

• Đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý với chú ý rằng nếu trước dấu ngoặc là dấu “–” thì phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc.

Ví dụ:

284 - 75 - 25 = 284 - (75 + 25) = 284 - 100 = 184

Chú ý: Nếu không sợ nhầm lẫn, ta có thể nói gọn tổng đại số là tổng.

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Đơn giản biểu thức x + 1982 + 172 + (-1982) - 162 ta được kết quả là:

A. x - 10     B. x + 10     C. 10     D. x

Ta có: x + 1982 + 172 + (-1982) - 162 = x + [1982 + (-1982)] + (172 - 162)

     = x + 0 + 10 = x + 10

Chọn đáp án B.

Câu 2: Tổng (-43567 - 123) + 43567 bằng:

A. -123     B. -124     C. -125     D. 87011

Ta có: (-43567 - 123) + 43567 = -43567 - 123 + 43567

     = [(-43567) + 43567] + (-123) = 0 + (-123) = -123

Chọn đáp án A.

Câu 3: Kết quả của phép tính (-98) + 8 + 12 + 98 là:

A. 0     B. 4     C. 10     D. 20

Ta có: (-98) + 8 + 12 + 98 = [(-98) + 98] + (8 + 12)

     = 0 + 20 = 20

Chọn đáp án D.

Câu 4: Chọn câu đúng:

A. (-7) + 1100 + (-13) + (-1100) = 20     B. (-7) + 1100 + (-13) + (-1100) = -20

C. (-7) + 1100 + (-13) + (-1100) = 30     D. (-7) + 1100 + (-13) + (-1100) = -10

Ta có: (-7) + 1100 + (-13) + (-1100) = [(-7) + (-13)] + [1100 + (-1100)]

     = -20 + 0 = -20

Chọn đáp án B.

Câu 5: Đơn giản biểu thức 235 + x - (65 + x) + x ta được:

A. x + 170     B. 300 + x     C. 300 - x     D. 170 + 3x

Ta có: 235 + x - (65 + x) + x = 235 + x - 65 - x + x = (235 - 65) + (x - x + x) = 170 + x

Chọn đáp án A.

Câu 6: Tính hợp lý (-1215) - (-215 + 115) - (-1115) ta được:

A. -2000     B. 2000     C. 0     D. 1000

Ta có: (-1215) - (-215 + 115) - (-1115) = (-1215) + 215 - 115 + 1115

     = [(-1215) + 215] + [(-115) + 115]

     = (-1000) + 1000 = 0

Chọn đáp án C.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Tính tổng (tính nhanh):

a) A = (5672 - 97) - 5672

b) B = (-124) + (36 + 124 - 99) - (136 - 1)

c) C = {115 + [32 - (132 - 5)]} + (-25) + (-25)

a) Ta có: A = (5672 - 97) - 5672

     A = 5672 - 97 - 5672

     A = (5672 - 5672) - 97

     A = 0 - 97 = -97

b) Ta có: B = (-124) + (36 + 124 - 99) - (136 - 1)

     B = -124 + 36 + 124 - 99 - 136 + 1

     B = (-124 + 124) + (36 - 136) - 99 + 1

     B = 0 + (-100) - 98

     B = -(100 + 98) = -198

c) Ta có: C = {115 + [32 - (132 - 5)]} + (-25) + (-25)

     C = {115 + 32 - 132 + 5} + [-(25 + 25)]

     C = 120 - 100 + (-50)

     C = 20 + (-50)

     C = -(-20 + 50) = -(50 - 20) = -30

Câu 2: Chứng minh rằng

     (a - b) - (b + c) + (c - a) - (a - b - c) = -(a + b - c)

Ta có: (a - b) - (b + c) + (c - a) - (a - b - c)

     = a - b - b - c + c - a - a + b + c

     = (a - a - a) + (-b - b + b) + (-c + c + c)

     = -a + (-b) + c

     = -(a + b - c) (đpcm)

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 6 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.