Bài tập Tiếng Anh 11 Unit 2 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 2: Personal Experiences

Bài tập Tiếng Anh 11 Unit 2 Phonetics and Speaking có đáp án

Đề bài Choose the word that has the underlined part pronounced differently to the others.

Question 1:

A. grade

B. great

C. sneaky

D. embrace

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ei/. Đáp án C phát âm là /ɪ/

Question 2:

A. money

B. notice

C. glance

D. ankle

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /n/. Đáp án D phát âm là /ng/

Question 3:

A. imagine

B. glance

C. geography

D. religion

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /j/. Đáp án B phát âm là /g/

Question 4:

A. looked

B. noticed

C. turned

D. helped

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /t/. Đáp án C phát âm là /d/

Question 5:

A. change

B. English

C. single

D. anger

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ʃ/. Đáp án B phát âm là /g/

Question 6:

A. occur

B. born

C. boy

D. long

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɔ/

Question 7:

A. search

B. early

C. hear

D. learn

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ɪə/

Question 8:

A. burn

B. burglar

C. lunch

D. nurse

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ʌ/

Question 9:

A. work

B. hot

C. world

D. word

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B phát âm là /ɔ/

Question 10:

A. head

B. wet

C. were

D. best

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /e/. Đáp án C phát âm là /ɜː/

Đề bài Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Question 11:

A. appreciate

B. experience

C. embarrassing

D. situation

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 3.

Question 12:

A. excited

B. interested

C. confident

D. memorable

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Question 13:

A. floppy

B. embrace

C. cotton

D. idol

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 14:

A. complain

B. destroy

C. terrify

D. imagine

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 2. Đáp án C trọng âm 3.

Question 15:

A. carefully

B. correctly

C. seriously

D. personally

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 1.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-2-personal-experiences.jsp

Khóa học 11