Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 7 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 7: World Population

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 7 Vocabulary and Grammar có đáp án

Đề bài Choose the best answer to complete these sentences.

Quảng cáo

Question 1: This price reduction is due to ………… among suppliers.

A. complete

B. competition

C. competitor

D. compete

Đáp án: B

Giải thích: Vị trí trống cần danh từ, dựa vào nghĩa chọn B

Dịch: Việc giảm giá này là do sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp.

Question 2: There are 54 ………. minorities in Vietnam.

A. national

B. primary

C. ethnic

D. main

Đáp án: C

Giải thích: Việt Nam có 54 dân tộc thiểu số.

Question 3: The company must reduce costs to compete ……………

A. effect

B. affect

C. effective

D. effectively

Đáp án: D

Giải thích: Vị trí trống cần trạng từ

Dịch: Công ty phải giảm chi phí để cạnh tranh một cách hiệu quả.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Question 4: He was considered “the Man of the Match” because he had …….. three goals in that match.

A. won

B. succeeded

C. picked

D. scored

Đáp án: D

Giải thích: Anh được coi là người đàn ông của trận đấu vì anh đã ghi được ba bàn thắng trong trận đấu đó.

Question 5: Education is the best …………. for children’s future.

A. preparation

B. eradication

C. promotion

D. consideration

Đáp án: A

Giải thích: Giáo dục là sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai của trẻ.

Question 6: Nobody ……….. to stay home on such a lovely summer day.

A. want

B. wants

C. wanting

D. to want

Đáp án: B

Giải thích: Không ai muốn ở nhà vào một ngày hè đáng yêu như vậy.

Quảng cáo

Question 7: …….. anyone know where he’s now?

A. Do

B. Is

C. Does

D. Has

Đáp án: C

Giải thích: Có ai biết anh ấy ở đâu bây giờ không?

Đề bài Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 8: I didn’t think his the comments were very appropriate at the time.

A. correct

B. right

C. exact

D. suitable

Đáp án: D

Giải thích: appropriate = suitable (a) thích hợp

Dịch: Tôi đã không nghĩ rằng những bình luận của anh ấy rất phù hợp vào thời điểm đó.

Question 9: GCSE are not compulsory, but they are the most common qualifications taken by students.

A. required

B. applied

C. fulfilled

D. specialized

Đáp án: A

Giải thích: compulsory = required (a) bắt buộc, được yêu cầu

Dịch: GCSE không bắt buộc, nhưng chúng là bằng cấp phổ biến nhất được thực hiện bởi các sinh viên.

Question 10: I received housing benefit when I was unemployed.

A. out of order

B. out of fashion

C. out of work

D. out of practice

Đáp án: C

Giải thích: unemployed = out of work (a) thất nghiệp

Dịch: Tôi đã nhận được lợi ích nhà ở khi tôi thất nghiệp.

Question 11: The related publications are far too numerous to list individually.

A. much

B. legion

C. few

D. full

Đáp án: A

Giải thích: numerous = much (a) nhiều

Dịch: Các ấn phẩm liên quan là quá nhiều để có thể liệt kê một mình.

Question 12: The teacher gave some suggestions on what would come out for the examination.

A. symptoms

B. demonstrations

C. effects

D. hints

Đáp án: D

Giải thích: suggestion = hint (n) lời gợi ý

Dịch: Giáo viên đã đưa ra một số gợi ý về những gì sẽ đi ra cho kỳ thi.

Question 13: When being interviewed, you should concentrate on what the interviewer is saying or asking you.

A. relate on

B. be interested in

C. impress on

D. pay attention to

Đáp án: D

Giải thích: concentrate on st = pat attention to st (v) chú ý đến cái gì

Dịch: Khi được phỏng vấn, bạn nên tập trung vào những gì người phỏng vấn đang nói hoặc hỏi bạn.

Question 14: She came to the meeting late on purpose so she would miss the introductory speech.

A. aiming at

B. intentionally

C. reasonably

D. with a goal

Đáp án: D

Giải thích: on purpose = with a goal (adv) có mục đích

Dịch: Cô ấy đến cuộc họp muộn về mục đích vì vậy cô ấy sẽ bỏ lỡ bài phát biểu giới thiệu.

Question 15: The use of lasers in surgery has become relatively commonplace in recent years.

A. comparatively

B. relevantly

C. absolutely

D. almost

Đáp án: A

Giải thích: relatively = comparatively (adv) tương đối

Dịch: Việc sử dụng laser trong phẫu thuật đã trở nên tương đối phổ biến trong những năm gần đây.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-7-world-population.jsp

2004 - Toán Lý Hóa