Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 7 Writing có đáp án

Unit 7: World Population

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 7 Writing có đáp án

Đề bài Choose the best sentence - a, b, c, or d – made from the given cues.

Quảng cáo

Question 1: He/ rather/ spend/ holidays/ a farm/ seaside.

a. He'd rather spend his holidays on a farm than at the seaside.

b. He'd rather spend his holidays on a farm at the seaside.

c. He'd rather to spend his holidays on a farm than at the seaside

d. He'd rather spend his holidays on a farm than on the seaside.

Đáp án: A

Giải thích: Anh thà dành kỳ nghỉ của mình ở nông trại hơn là ở bờ biển.

Question 2: We/ survive/ unless/ start/ work/ cleaner/ safer/ sources/ energy.

a. We won't survive unless we start working cleaner, safer sources of energy.

b. We won't survive unless we start work on cleaner, safer sources of energy.

c. We will survive unless we start to work cleaner, safer sources of energy.

d. We won't survive unless we start working on cleaner, safer sources of energy.

Đáp án: A

Giải thích: Chúng ta sẽ không tồn tại trừ khi chúng ta bắt đầu làm việc sạch hơn, các nguồn năng lượng an toàn hơn.

Question 3: Heavy rain/ cause/ widespread flooding/ this/ region/ lately.

a. Heavy rain caused widespread flooding in this region lately.

b. Heavy rain has caused widespread flooding in this region lately.

c. Heavy rain had caused widespread flooding in this region lately.

d. Heavy rain was caused widespread flooding in this region lately.

Đáp án: B

Giải thích: Gần đây mưa lớn đã gây ra lũ lụt trên diện rộng.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Question 4: man/ sentence/ 15 years/ prison/ he prove/ guilty.

a. The man will get a sentence for himself to 15 years in prison if he proves himself guilty.

b. The man was sentenced about 15 years in prison and proved himself guilty.

c. The man was sentenced to 15 years in prison because he had been proved guilty.

d. The man should make his final sentence after 15 years in prison as he proved himself guilty.

Đáp án: C

Giải thích: Người đàn ông bị kết án 15 năm tù vì anh ta đã được chứng minh là có tội.

Question 5: If/ you/ not help/ II not meet/ her/ last week. .

a. If you don't help me, I couldn't meet her last week.

b. If you' didn't help me, I couldn't meet her last week.

c. If you hadn't helped me, I couldn't meet her last week.

d. If you hadn't helped me, I couldn't have met her last week.

Đáp án: D

Giải thích: Nếu bạn không giúp tôi, tôi không thể gặp cô ấy tuần trước.

Đề bài Choose the answer that is nearest in meaning to the sentence printed before.

Question 6: She had only just begun to speak when people started interrupting.

A. She hardly had begun to speak when people started interrupting.

B. Hardly she had begun to speak when people started interrupting.

C. Hardly had she begun to speak when people started interrupting.

D. She hadn’t begun to speak when people started interrupting.

Đáp án: C

Giải thích: Cấu trúc đảo ngữ: Hardly + trợ động từ + S + V when S + V: Ngay sau khi … thì

Dịch nghĩa: Cô ấy chỉ mới bắt đầu nói khi mọi người bắt đầu xen ngang.

Quảng cáo

Question 7: The fire-fighters made every effort to put off the flames. The building burned down completely.

A. The building burned down completely though the fire-fighters made every effort to put off the flames.

B. Had it not been for the fire-fighters’ every effort, the building would have burned down completely.

C. Making every effort to put off the flames, the fire-fighters completely burned down the building.

D. Since the fire-fighters made every effort to put off the flames, the building burned down completely.

Đáp án: A

Giải thích: Những người cứu hỏa làm hết sức để dập tắt ngọn lửa. Tòa nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Question 8: Marry loved her stuffed animal when she was young. She couldn’t sleep without it.

A. When Marry was young, she loved her stuffed animal so as not to sleep with it.

B. As Marry couldn’t sleep without her stuffed animal when she was young, she loved it.

C. When Marry was young, she loved her stuffed animal though she couldn’t sleep without it.

D. When Marry was young, she loved her stuffed animal so much that she couldn’t sleep without it.

Đáp án: D

Giải thích: Marry thích thú nhồi bông khi cô ấy còn nhỏ. Cô ấy không thể ngủ thiếu chúng.

Question 9: He cannot practice scuba diving because he has a weak heart.

A. The fact that he has a weak heart cannot stop him practicing scuba diving.

B. Scuba diving makes him suffer from having a weak heart.

C. The reason why he cannot practice scuba diving is that he has a weak heart.

D. He has a weak heart but he continues to practice scuba diving.

Đáp án: C

Giải thích: Anh ấy không thể thực hiện môn lặn có bình dưỡng khí vì anh ấy yếu tim.

Question 10: People believe that neither side wanted war.

A. Neither side is believed to have wanted war.

B. Neither side is responsible for the outbreak of war.

C. War is believed to be wanted by either side.

D. It is believed that war broke out from both sides.

Đáp án: A

Giải thích: Mọi người tin rằng không bên nào muốn chiến tranh.

Question 11: Books help broaden the mind. Books also provide a good source of entertainment.

A. Books help broaden the mind, but they provide a good source of entertainment.

B. Books help broaden the mind, and they provide a good source of entertainment.

C. Books help broaden the mind, for they provide a good source of entertainment.

D. Books help broaden the mind, or they provide a good source of entertainment.

Đáp án: B

Giải thích: Sách giúp mở mang đầu óc. Sách cũng cung cấp nguồn giải trí hay.

Question 12: Without my tutor’s help, I couldn’t have made such a good speech.

A. Had my tutor not helped me, I couldn’t make such a good speech.

B. If my tutor didn’t help me, I couldn’t make such a good speech.

C. If it hadn’t been for my tutor’s help, I couldn’t have made such a good speech.

D. If my tutor hadn’t helped me, I could have made such a good speech.

Đáp án: C

Giải thích: Without/But for + noun = If it hadn’t been for + noun, S + would/ could have Ved.

Dịch: Không có sự giúp đỡ của gia sư, tôi không thể có được bài diễn văn hay như vậy.

Question 13: This is my first visit to Paris.

A. I have never visited Paris before.

B. I am used to visiting Paris.

C. I used to visit Paris.

D. I have visited Paris many times before.

Đáp án: A

Giải thích: Đây là chuyến đi đến Paris đầu tiên của tôi.

Question 14: "You got an A in Chemistry. Congratulations!" Peter said to his classmate.

A. Peter encouraged his classmate to get an A in Chemistry.

B. Peter persuaded his classmate to get an A in Chemistry.

C. Peter insisted on getting an A in Chemistry for his classmate.

D. Peter congratulated his classmate on getting an A in Chemistry.

Đáp án: D

Giải thích: Peter nói với bạn cùng lớp: “ Bạn được điểm A môn hóa học. Chúc mừng nhé!”

Question 15: It is rumored that the oil price is going to increase by 5 %.

A. People rumor about going to increase the oil price by 5%.

B. The oil price is rumored to be on the point of increasing by 5%.

C. The oil price rumors to be on the point of increasing by 5%.

D. It is rumored to be going the oil price to increase by 5%.

Đáp án: B

Giải thích: Có tin đồn rằng giá dầu sẽ tăng 5%.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-7-world-population.jsp

2004 - Toán Lý Hóa