15 câu trắc nghiệm: Suất điện động cảm ứng trong khung dây chọn lọc, có đáp ánCâu 1: Một vòng dây dẫn được đặt trong một từ trường đều, rộng sao cho mặt phẳng của vòng dây vuông góc với đường cảm ứng. Trong vòng dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng nếu

Quảng cáo

A. Nó được chuyển động tịnh tiến dọc theo đường cảm ứng từ.

B. Nó được quay xung quanh trục vuông góc với đường cảm ứng từ.

C. Nó được quay xung quanh một trục trùng với đường cảm ứng từ

D. Nó được chuyển động tịnh tiến theo phương vuông góc với từ trường.

Đáp án B

Ta có Φ = BScos α

Khi vòng dây quay xung quanh trục vuông góc với đường cảm ứng từ thì góc α thay đổi ⇒ Φ thay đổi ⇒ xuất hiện suất điện động cảm ứng.

Các đáp án khác không làm thay đổi Φ ⇒ không xuất hiện suất điện động cảm ứng.

Câu 2: Trong các yếu tố sau : I. Chiều dài của ống dây kín II. Số vòng của ống dây kín III. Tốc độ biến thiên qua mỗi vòng dây. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong ống dây kín phụ thuộc vào các yếu tố nào?

A. I và II .        B. II và III .        C. III và I .        D. Chỉ phụ thuộc II.

Đáp án A

Câu 3: Chọn câu sai. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong một đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường, và cắt các đường cảm ứng phụ thuộc :

A. Hướng của từ trường.

B. Độ dài của đoạn dây dẫn.

C. Tiết diện thẳng của dây dẫn.

D. Vận tốc chuyển động của đoạn dây dẫn.

Đáp án C

Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong một đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường ξ = Blvsin α

⇒ ξ không phụ thuộc tiết diện thẳng của dây dẫn.

Câu 4: Một khung dây ABCD được đặt đồng phẳng với một dòng điện thẳng dài vô hạn, cạnh AC song song với dòng điện.

Quảng cáo

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Tịnh tiến khung dây theo các cách sau

I. Đi lên , khoảng cách giữa tâm khung dây và dòng diện thẳng không đổi .

II . Đi xuống , khoảng cách giữa tâm khung dây và dòng diện thẳng không đổi .

III Đi ra xa dòng điện .

IV. Đi về gần dòng điện .

Trường hợp nào xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung ABCD

A. I, IV        B. III, IV        C. II, III        D. I, II

Đáp án B

Khi cho khung dây đi ra xa hay lại gần dòng điện thì từ thông qua khung dây biến thiên → trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Câu 5: Vòng dây kim loại diện tích S hợp với véc tơ cảm ứng từ một góc 30°, cho biết cường độ của cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị, suất điện động cảm ứng sinh ra có giá trị

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

A. 0 V.        B. Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án V

C. S/2 V.        D. S V.

Đáp án B

Từ đồ thị, ta có : B = t

Góc giữa véc - tơ cảm ứng từ và véc - tơ pháp tuyến của vòng dây là α = 60°

Φ = BScos α = t.S.cosα

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Câu 6: Một khung dây dẫn có 1000 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho các đường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung. Diện tích mỗi vòng dây là 2 dm2. Cảm ứng từ được làm giảm đều đặn từ 0,5 T đến 0,2 T trong thời gian 0,1s. Độ lớn suất điện động trong toàn khung dây là

Quảng cáo

A. 0,6 V.        B. 6 V.        C. 60 V.        D. 12 V.

Đáp án C

Ta có:

Φtruoc = N.B.S.cosα = 1000.0,5.2.10-2.cos0° = 10 Wb

Φsau = N.B'.S.cosα = 1000.0,2.2.10-2.cos0° = 4 Wb

Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Câu 7: Một cuộn dây phẳng, có 100 vòng, bán kính 0,1m. Cuộn dây đặt trong từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng từ. Nếu cho cảm ứng từ tăng đều đặn từ 0,2 T lên gấp đôi trong thời gian 0,1s. Suất điện động cảm ứng trong cuộn dây sẽ có độ lớn ?

A. 0,628 V.        B. 6,29 V.        C. 1,256 V.        D. Một giá trị khác

Đáp án B

Ta có:

Φtruoc = N.B.S.cosα = 100.0,2.π.0,12.cos0° = 0,628 Wb

Φsau = N.B'.S.cosα = 100.0,4.π.0,12.cos0° = 1,257 Wb

Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Câu 8: Một khung dây tròn, phẳng gồm 1200 vòng, đường kính mỗi vòng là d = 10 cm, quay trong từ trường đều quanh trục đi qua tâm và nằm trong mặt phẳng khung dây. Ở vị trí ban đầu, mặt phẳng khung dây vuông góc với đường sức từ, ở vị trí cuối, mặt phẳng khung dây song song với đường sức từ. Thời gian quay là 0,1 s. Cảm ứng từ trường là B = 0,005 T. Tính suất điện động suất hiện trong cuộn dây ?

A. 0,471 V.        B. 0,375 V.        C. 0,525 V.        D. 0,425 V.

Đáp án A

Ta có:

Φtruoc = N.B.S.cosα = 1200.0,005.π.(0,12/4).cos0° = 0,0471 Wb

Φsau = 0

Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Câu 9: Một thanh dẫn dài 25 cm, chuyển động trong từ trường đều.Cảm ứng từ B = 8.10-3 T. Véc - tơ vận tốc vuông góc với thanh và cũng vuông góc với vectơ cảm ứng từ , cho v = 3 m/s. Suất điện động cảm ứng trong thanh là :

A. 6.10-3 V        B. 3.10-3 V        C. 6.10-4 V        D. Một giá trị khác

Đáp án A

Suất điện động cảm ứng trong thanh là:

|ε| = Blv = 8.10-3.0,25.3 = 6.10-3 V

Câu 10: Một thanh dẫn điện, dài 50cm, chuyển động trong từ trường đều, cảm ứng từ B = 0,4 T, vectơ vận tốc vuông góc với thanh và có độ lớn v = 20 m/s.Vectơ cảm ứng từ vuông góc với thanh và tạo với vectơ vận tốc một góc α = 30°. Hiệu điện thế giữa hai đầu C, D của thanh là bao nhiêu ? Điện thế đầu nào cao hơn ?

A. U = 0,2V, Điện thế ở C cao hơn ở D.        B. U = 2V. Điện thế ở D cao hơn ở C.

C. U = 0,2V. Điện thế ở D cao hơn ở C.        D. U = 0,4 V. Điện thế ở C cao hơn ở D.

Đáp án B

Áp dụng quy tắc bàn tay phải, thanh CD đóng vai trò nguồn điện với cực âm ở C, cực dương ỏ D ⇒ Điện thế ở D cao hơn điện thế ở C.

Hiệu điện thế giữa hai đầu CD là B.l.v.sinα = 0,4.0,5.20.sin 30° = 2 V

Câu 11: Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2, gồm 50 vòng đặt trong từ trường đều.Véc - tơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc α = π/6 và có độ lớn bằng 2.10-4 T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến đổi là

A. 10-3 V.        B. 2.10-3 V.        C. 2,5.10-3 V.        D. 0,5.10-3 V.

Đáp án A

Ta có:

Φtruoc = N.B.S.cosα = 50.2.10-4.20.10-4.cos60° = 10-5 Wb

Φsau = 0

Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Câu 12: Một đoạn dây dẫn MN có chiều dài l = 0,5 m chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,04 T với vận tốc v = 0,5 m/s theo phương hợp với đường sức từ một góc θ = 30°. Suất điện động xuất hiện trong đoạn dây là

A. 0,0025 V.        B. 0,005 V.        C. 0,0065 V.        D. 0,055 V.

Đáp án A

Suất điện động cảm ứng trong thanh là:

|e| = B.l.v.sinα = 0,04.0,5.0,5.sin 30° = 5.10-3 V

Câu 13: Một thanh dẫn điện dài 1 m, chuyển động trong từ trường đều có véc - tơ cảm ứng từ vuông góc với thanh và B = 0,4 T với vận tốc 2 m/s, vuông góc với thanh, tạo với véc - tơ cảm ứng từ một góc θ = 45°. Nối hai đầu thanh với một điện trở R = 0,2 Ω thành mạch kín thì cường độ dòng điện qua điện trở bằng

A. 2,06 A.        B. 1,54 A.        C. 2,76 A.        D. 2,83 A.

Đáp án D

Suất điện động xuất hiện ở hai đầu thanh là

|e| = B.l.v.sinα = 0,4.1.2.sin45° = Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Cường độ dòng điện qua điện trở là

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Câu 14: Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn có ξ = 1,5 V, điện trở trong r = 0,1 Ω. Thanh MN dài 1 m có điện trở R = 2,9 Ω. Từ trường có véc - tơ cảm ứng từ thẳng góc với MN và hướng xuống dưới. Cảm ứng từ là 0,1 T. Ampe kế có điện trở không đáng kể. Khi thanh MN di chuyển về phía phải với vận tốc v = 3 m/s sao cho hai đầu MN luôn tiếp xúc với hai thanh đỡ bằng kim loại thì ampe kế chỉ bao nhiêu ?

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

A. 0,3 A.        B. 0,4 A.

C. 0,5 A.        D. 0,6 A.

Đáp án D

Áp dụng quy tắc bàn tay phải,suy ra thanh MN đóng vai trò như nguồn điện cực âm ở M, cực dương ở N.

Suất điện động hai đầu thanh MN là

|e| = B.l.v = 0,1.1.3 = 0,3 V

Số chỉ của ampe kế là

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Câu 15: Thanh dẫn MN trượt trong từ trường đều như hình vẽ. Biết B = 0,3 T, thanh MN dài 40 cm, vận tốc 2 m/s, điện kế có điện trở R = 3 Ω. Cường độ dòng điện và chiều của dòng điện trong thanh M'N' là

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

A. 0,08 A; chiều dòng điện từ M' tới N'.

B. 0,08 A; chiều dòng điện từ N' tới M'.

C. 0,04 A; chiều dòng điện từ M' tới N'.

D. 0,04 A; chiều dòng điện từ N' tới M'.

Đáp án A

Áp dụng quy tắc bàn tay phải, suy ra thanh dẫn M'N' đóng vai trò như nguồn điện có cực âm ở M', cực dương ở N'.

Suất điện động xuất hiện ở hai đầu thanh M'N' là |e| = B.l.v = 0,3.0,4.2 = 0,24 V

Cường độ dòng điện trong thanh M'N' là

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


hien-tuong-cam-ung-dien-tu.jsp


2004 - Toán Lý Hóa