Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 1. [THPT QG năm 2015 – Câu 3 - M138] : Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là

Quảng cáo
Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Chu kì dao động riêng của mạnh dao động điện từ lí tưởng

Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: D

Câu 2. [THPT QG năm 2015 – Câu 33 - M138] : Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với cùng cường độ dòng điện cực đại Io. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Khi cường độ dòng điện trong hai mạch có cùng độ lớn và nhỏ hơn Io thì độ lớn điện tích trên một bản tụ điện của mạch dao động thứ nhất là q1 và của mạch dao động thứ hai là q2. Tỉ số q1/q2

A. 2.    B. 1,5.    C. 0,5.    D. 2,5.

Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: C

Câu 3. [THPT QG năm 2016 – Câu 9 – M536]] : Trong mạch dao động điện tử LC lí tưởng đang hoạt động, điện tích trên một bản tụ điện biến thiên điều hòa và

A. cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch.

B. lệch pha 0,25π so với cường độ dòng điện trong mạch.

C. ngược pha với cường độ dòng điện trong mạch.

D. lệch pha 0,5π so với cường độ dòng điện trong mạch.

Mạch dao động điện tử LC lí tưởng đang hoạt động, điện tích trên một bản tụ điện biến thiên điều hòa và lệch pha π/2 so với cường độ dòng điện trong mạch

Đáp án: D

Quảng cáo

Câu 4. [THPT QG năm 2016 – Câu 16 – M536] : Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10-5 H và tụ điện có điện dung 2,5.10-6 Lấy π=3,14 Chu kì dao động riêng của mạch là

A.1,57.10-5s     B.1,57.10-10s    C.6,28.10-10s     D.3,14.10-5s

Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: D

Câu 5. [THPT QG năm 2017 – Câu 15 – M201] : Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là

Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Chu kỳ dao động riêng của mạch LC là :

Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: C

Câu 6. [THPT QG năm 2017 – Câu 23 – M201] : Gọi A và vM lần lượt là biên độ và vận tốc cực đại của một chất điểm dao động điều hòa; Qo và Io lần lượt là điện tích cực đại trên một bản tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch dao động LC đang hoạt động. Biểu thức vM/A có cùng đơn vị với biểu thức

Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: A

Câu 7. [THPT QG năm 2017 – Câu 7 – M202] : Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là

Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Quảng cáo

Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: A

Câu 8. [THPT QG năm 2017 – Câu 7 – M204] : Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số góc riêng của mạch dao động này là

Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: C

Câu 9. [THPT QG năm 2018 – Câu 28 – M201] : Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 mH và tụ điện có điện dung 50 μF. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 6 V. Tại thời điểm hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 4 V thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng

A. √5/5 A     B. 0,45 A     C. 0,6 A     D. 1/4 A.

Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: A

Câu 10. [THPT QG năm 2018 – Câu 24 – M203] : Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 8 nF. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 6 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng

A. 0,12 A    B. 1,2 mA    C. 1,2 A    D. 12 mA

Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: D

Câu 11. [THPT QG năm 2018 – Câu 22 – M210] : Cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng có phương trình i = 2√2 .cos(2πt.107 t) mA (t tính bằng giây). Khoảng thời gian ngắn nhất tính từ lúc i = 0 đến i = 2 mA là

A. 1,25.10-6s    B. 1,25.10-8s    C. 2,5.10-6s     D. 2,5.10-8s

Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 12. [THPT QG năm 2018 – Câu 27 – M206] : Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc 104 rad/s. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện là 1nC. Khi cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 6μA thì điện tích của một bản tụ điện có độ lớn bằng

A. 8.10-10C.    B. 4.10-10C.    C. 2.10-10C.    D. 6.10-10C.

Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: A

Câu 13. [THPT QG năm 2019 – Câu 19 – MH] : Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biểu thức điện tích của một bản tụ điện trong mạch là q = 6√2 cos106πt (t tính bằng s). Ở thời điểm t = 2,5.10-7s, giá trị của q bằng

A.6√2 μC     B.6 μC     C. -6√2 μC    D. – 6 μC

q = 6√2 cos(106π.2,5.10-7) = 6(μC)

Đáp án: B

Câu 14. [THPT QG năm 2019 – Câu 26 – M218] : Một mạch điện dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện trong mạch có phương trình i = 25cos2000t(mA) (t tính bằng s) Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch là 48 mA, điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn là

A. 4,8.10-5 C    B. 10-5 C    C. 2,4.10-5 C    D. 2.10-5 C

Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 15. [THPT QG năm 2019 – Câu 29 – M223] : Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện trong mạch có phương trình i = 50cos4000t (mA) (t tính bằng s). Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch là 30mA, điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn là

A. 10-5C    B. 0,2.10-5C    C. 0,3.10-5C    D. 0,4.10-5C

Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: A

Câu 16. [THPT QG năm 2019 – Câu 29 – M206] : Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện trong mạch có phương trình i = 52cos2000t(mA) ( t tính bằng s). Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch là 20mA, điện tích trên tụ có độ lớn là

A. 4,8.10-5C    B. 2,4.10-5C    C. 10-5C    D. 2.10-5C

Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 17. [THPT QG năm 2019 – Câu 29 – M213] : Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện trong mạch có phương trình i = 50cos4000t(mA) ( t tính bằng s). Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch là 40mA, điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn là

A. 4.10-6C.    B. 2,5.10-6C.    C. 7,5.10-6C.    D. 3.10-6C.

Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: C

Câu 18. [THPT QG năm 2017 – Câu 36 – MH2] : Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cho độ tự cảm của cuộn cảm là 1 mH và điện dung của tụ điện là 1 nF. Biết từ thông cực đại qua cuộn cảm trong quá trình dao động bằng 5.10-6 Wb. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện bằng

A. 5 V.    B. 5 mV.    C. 50 V.    D. 50 mV.

Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: A

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

dao-dong-va-song-dien-tu.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác