80 bài tập trắc nghiệm Sóng điện từ có lời giải (phần 2)80 bài tập trắc nghiệm Sóng điện từ có lời giải (phần 2)

Câu 31: Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, vecto cảm ứng từ B và vecto điện trường E luôn

Quảng cáo

A. Dao động vuông pha

B. Dao động cùng pha

C. Dao động cùng phương với phương truyền sóng

D. Cùng phương và vuông góc với phương truyền sóng

Chọn B. Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, vecto cảm ứng từ B và vecto điện trường E luôn dao động cùng pha

Câu 32: Chọn phát biểu sai:

A. Mạch dao động LC hoạt động dựa trên hiện tượng tự cảm.

B. Trong mạch LC năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.

C. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn đồng pha với nhau.

D. Dao động trong mạch LC trong nhà máy phát dao động điều hòa dùng tranzito là dao động duy trì.

Chọn B. Trong mạch LC năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện.

Câu 33: Ánh sáng có bản chất điện từ

A. Khi ánh sáng có bước sóng λ ngắn

B. Khi ánh sáng có bước sóng λ dài

C. Khi ánh sáng có bước sóng λ trung bình

D. Với mọi bước sóng λ

Chọn D. Ánh sáng có bản chất điện từ với mọi bước sóng λ.

Quảng cáo

Câu 34: Chọn phát biểu sai:

A. Sóng vô tuyến có bước sóng vài km được dùng trong thông tin liên lạc dưới nước.

B. Sóng mang là sóng vô tuyến có tần số rất lớn.

C. Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào hiện tượng cộng hưởng điện từ.

D. Sự phát sóng điện từ không dựa vào hiện tượng công hưởng điện từ.

Chọn D. Sự phát sóng điện từ không dựa vào hiện tượng công hưởng điện từ.

Câu 35: Trong mạch dao động điện từ, dòng điện trong mạch có đặc điểm nào sau đây?

A. Cường độ rất lớn.             B. Tần số rất lớn.

C. Chu kì rất lớn.              D. Năng lượng rất lớn.

Chọn B. Trong mạch dao động điện từ, dòng điện trong mạch có đặc điểm là tần số rất lớn.

Câu 36: Mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 25pF và cuộn dây có độ tự cảm 27 μH. sóng điện từ do mạch này phát ra thuộc vùng nào trong thang sóng vô tuyến

A. Sóng cực ngắn              B. Sóng ngắn

C. Sóng trung              D. Sóng dài

Chọn B. Bước sóng của sóng điện từ λ = 2πc√(LC)

→ Thuộc loại sóng ngắn

Câu 37: Sóng nào sau đây không là sóng điện từ

A. Sóng phát ra từ lò vi sóng

B. Sóng phát ra từ anten của đài phát thanh

C. Sóng phát ra từ loa phóng thanh

D. Sóng phát ra từ anten của đài truyền hình

Quảng cáo

Chọn C.

A. Sóng phát ra từ lò vi sóng, phần lớn là bức xạ hang ngoại nên chắc chắn là sóng điện từ

B. Sóng phát ra từ anten của đài phát thanh là sóng điện từ cao tần

C. Sóng phát ra từ loa phóng thanh là sóng âm, không phải sóng điện từ

D. Sóng phát ra từ anten đài truyền hình, cũng tương tự như B là sóng điện từ

Câu 38: Chọn phát biểu sai về thang sóng điện từ

A. Các sóng có bước sóng càng ngắn thì càng dễ làm phát quang các chất và gây ion hóa chất khí

B. Các sóng có tần số càng nhỏ thì càng dễ quan sát hiện tượng giao thoa của chúng

C. Các sóng có bước sóng càng ngắn thì càng dễ tác dụng lên kính ảnh

D. Các sóng có tần số càng nhỏ thì tính đâm xuyên càng mạnh

Chọn D. Phát biểu sai về thang sóng điện từ là các sóng có tần số càng nhỏ thì tính đâm xuyên càng mạnh

Câu 39: Sóng điện từ là

A. Dao động của điện trường cùng pha với dao động của từ trường

B. Dao động của từ trường trễ pha π/2 so với dao động của điện trường

C. Dao động của từ trường trễ pha π so với dao động của điện trường

D. Tại mỗi điểm trên phương truyền thì dao động điện trường E cùng pha với dao động của cảm ứng từ B

Chọn B. Sóng điện từ là dao động của từ trường trễ pha π/2 so với dao động của điện trường

Câu 40: Chỉ ra câu phát biểu SAI: Xug quanh các điện tích dao động

A. Có điện trường

B. Có từ trường

C. Có điện từ trường

D. Không có trường nào cả

Chọn D. Xug quanh các điện tích dao động không có trường nào cả

Câu 41:Tìm câu SAI

A. Điện trường và từ trường đều tác dụng lực lên điện tích đứng yên

B. Điện từ trường tác dụng lên điện tích chuyển động

C. Điện trường tác dụng lên điện tích đứng yên

D. Điện từ trường tác dụng lên điện tích chuyển động

Chọn A.

Câu sai là điện trường và từ trường đều tác dụng lực lên điện tích đứng yên

Câu 42: Một dòng điện một chiều không đổi chạy trong dây kim loại thẳng. Xung quanh dây dẫn

A. Có điện trường

B. Có từ trường

C. Có điện từ trường

D. Không có trường nào cả

Chọn B. Xung quanh dây dẫn có từ trường

Câu 43: Dao động điện từ cần được khuếch đại vì:

A. Cần tăng năng lượng sóng trước khi phát đi xa.

B. Tránh sự tắt dần do điện trở của mạch.

C. Dao động điện từ là dao động tắt dần.

D. Máy thu cần tín hiệu rõ.

Chọn A.

Câu 44: Tìm câu SAI trong các câu dưới đây

A. Sóng vô tuyến điện có tần số cao khi gặp tầng điện li bị hấp thụ gần hết nên không thể truyền đi xa.

B. Sóng vô tuyến truyền thanh và truyền hình bị phản xạ liên tiếp ở tầng điện li và bề mặt Trái Đất nên có thể truyền đi xa.

C. Các sóng điện từ có bước sóng cực ngắn truyền được đi xa vì có năng lượng lớn

D. Sóng điện từ cũng có thể phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ, giao thoa giống như sóng cơ học và sóng ánh sáng

Chọn A.

Câu 45: Ở đâu có xuất hiện điện từ trường?

A. Xung quanh một điện tích đứng yên.

B. Xung quanh một chỗ có tia lửa điện.

C. Xung quanh một ống dẫn điện.

D. Xung quanh một dòng điện không đổi.

Chọn B.

Câu 46: Phát biểu nào sau đây đúng về điện từ trường

A. Điện tích dao động không thể bức xạ sóng điện từ ra không gian

B. Điện trường do một điện tích điểm dao động có thể lan truyền trong không gian dưới dạng sóng

C. Tốc độ của sóng điện từ trong chân không là nhỏ hơn tốc độ ánh sáng trong chân không

D. Điện tích dao động bức xạ ra không gian sóng điện từ với tần số bằng một nửa tần số dao động của nó

Chọn B.

A. Sai vì điện tích dao động gây ra sự biến thiên điện trường, nên làm xuất hiện từ trường biến thiên. Như vậy bức xạ sóng điện từ lan truyền ra không gian

B. Đúng vì điện trường do một điện tích điểm dao động có thể làn truyền trong không gian dưới dạng sóng

C. Sai vì tốc độ của sóng điện từ trong chân không bằng tốc độ ánh sáng trong chân không

D. Sai vì điện tích dao động bức xạ ra không gian sóng điện từu với tần số bằng tần số dao động của nó

Câu 47: Trong thang sóng điện từ thì:

A. Tia tử ngoại dễ làm ion hóa chất khí nhất.

B. Tia γ có năng lượng photon lớn nhất.

C. Ánh sáng nhìn thấy có vận tốc nhỏ nhất.

D. Sóng vô tuyến điện có tần số lớn nhất.

Chọn B. Trong thang sóng điện từ thì tia γ có bước sóng ngắn nhất nên có năng lượng photon lớn nhất.

Câu 48: Sóng điện từ có thể truyền trong môi trường

A. Chỉ có môi trường rắn.

B. Chỉ có môi trường lỏng

C. Chỉ có trong môi trường không khí.

D. Cả trong môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.

Chọn D. Cả trong môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.

Câu 49: Quan hệ giữa điện trường và từ trường biến thiên là:

A. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian có mối quan hệ tương sinh, cùng tồn tại và lan truyền trong không gian, tạo ra sóng điện từ.

B. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian là hai môi trường hoàn toàn độc lập, không liên quan đến nhau.

C. Sự tạo thành sóng điện từ là do sự lan truyền trong không gian của sóng vô tuyến điện, không phải có nguồn gốc từ biến thiên của điện từ trường biến thiên theo thời gian.

D. Cả ba điều trên

Chọn A. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian có mối quan hệ tương sinh, cùng tồn tại và lan truyền trong không gian, tạo ra sóng điện từ.

Câu 50: Việc phát sóng điện từ ở đài phát phải qua các giai đoạn nào, ứng với thứ tự nào? I. Tạo dao động cao tần; II. Tạo dao động âm tần; III. Khuyếch đại dao động. IV. Biến điệu; V. Tách sóng.

A. I, II, III, IV;              B. I, II, IV, III;

C. I, II, V, III;              D. I, II, V, IV.

Chọn B.

Không có tách sóng và theo thứ tự đó.

Câu 51: Việc thu sóng điện từ ở máy thu phải qua các giai đoạn, với thứ tự nào? I. HD: Chọn sóng; II. Tách sóng; III. Khuyếch đại âm tần; IV. Khuyếch đại cao tần; V. Chuyển thành sóng âm.

A. I, III, II, IV, V;              B. I, IV, II, III, V;

C. I, II, IV, III, V;              D. I, II, IV, V.

Chọn B. Không có khuyếch đại cao tần hoặc khuyếch đại cao tần sau. HD: Chọn sóng.

Câu 52: Sóng nào sau đây được dùng trong truyền hình bằng sóng vô tuyến điện?

A. Sóng dài.              B. Sóng trung.

C. Sóng ngắn.              D. Sóng cực ngắn.

Chọn D. Sóng cực ngắn được dùng trong truyền hình bằng sóng vô tuyến điện

Câu 53: Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào

A. hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch LC.

B. hiện tượng bức xạ sóng điện từ của mạch dao động hở.

C. hiện tượng hấp thụ sóng điện từ của môi trường.

D. hiện tượng giao thoa sóng điện từ.

Chọn A. Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch LC.

Câu 54: Sóng điện từ trong chân không có tần số f = 150kHz, bước sóng của sóng điện từ đó là

A. λ = 2000m.              B. λ = 2000km.

C. λ = 1000m.              D. λ = 1000km.

Chọn A. áp dụng công thức tính bước sóng

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Câu 55: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 880pF và cuộn cảm L = 20μH. Bước sóng điện từ mà mạch thu được là

A. λ = 100m.              B. λ = 150m.

C. λ = 250m.              D. λ = 500m.

Chọn C. Bước sóng điện từ mà Mạch chọn sóng thu được là λ = 2π.3.108.√(LC) = 250m.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


song-dien-tu.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác