20 câu trắc nghiệm Nhị thức Niu - Tơn (phần 2 - Toán lớp 11 - có đáp án)20 câu trắc nghiệm Nhị thức Niu - Tơn

Câu 11: Tìm số hạng thứ năm trong khai triển của

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

mà trong khai triển đó số mũ của x giảm dần:

A. -5280x3         B. 5280x3

C. 14784x         D. -14784x

Quảng cáo

Câu 12: Tìm hệ số của x6y14 trong khai triển (x + 5y)20

A. 56C206        B. 514 C2014

C. 56C2014         D. 514

Câu 13: Tìm hệ số của x5 trong khai triển đa thức của x(1- 2x)5+x2(1+ 3x)10

A. 61204         B. 3160

C. 3320         D. 61268

Câu 14: Tìm a trong khai triển (1 + ax)(1- 3x)6, biết hệ số của số hành chứa x3 là 405

A. 3         B. 7

C. -3         D. -7

Câu 15: tìm số tự nhiên n, biết 3nCn0-3n-1Cn1+3n-2Cn2-3n-3Cn3+⋯+ (-1)nCnn=2048

A. 9         B. 10

C. 11       D. một kết quả khác

Câu 16: Tính tổng Cn0-2Cn1+22 Cn2-…+ (-1)n2nCnn

A. 1         B. -1

C. (-1)n       D. 3n

Câu 17: Trong tam giác Pa-xcan, hàng thứ 6 và hàng thứ 7 được viết:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Ba số cần điền váo (*) theo thứ tựu từ trái qua phải là:

A. 6,15 và 25       B. 15,20 và 6

C. 7,13 và 28       D. 11,21 và 20

Quảng cáo

Câu 18: Cho đa thức: P(x)=(1 + x)8+(1+x)9+(1+x)10+(1+x)11+(1+x)12. Khai triển và rú gọn ta được đa thức: P(x) = ao + a1x +a2x2+...+a12x12. Tìm hệ số a8

A. 700         B. 715

C. 720         D. 730

Câu 19: Tính tổng các hệ số của P(x) trong bài 14

A. 0             B. 5

C. 7920         D. 7936

Câu 20: Tính giá trị của biểu thức

M = 22016 C20171+22014 C20173+22012 C20175+⋯+20 C20172017

A. 32017+1         B. 1/2(32017+1)

C. 32017-1         D. 1/2(32017-1)

Hướng dẫn giải và Đáp án

Câu 11: Số hạng thứ 5 trong khai triển

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Nhận xét. Học sinh có thể nhầm số hạng thứ 5 ứng với k=5 nên là

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Hoặc tính nhầm dẫn đến chọn A, hoặc chọn C

Câu 12: Số hạng chứa x6y14 trong khai triển (x+5y)20 là C2014.x6.(5y)14= 514.C2014.x6.y14 nên hệ số của x6y14 là 514. C2014

Câu 13: Hệ số của x5 trong khai triển x(1-2x)5 là (-2)4.C54

Hệ số của x5 trong khai triển x2(1+3x)10 là 33.C103

Do đó hệ số của x5 trong khai triển x(1-2x)5+ x2(1+3x)10

(-2)4.C54 + 33.C103= 3320

Quảng cáo

Câu 14: Số hạng tổng quát trong khai triển (1+∝x)(1-3x)6 là (1+∝x)C6k.(-3x)k

Suy ra hệ số chưa x3 trong khai triển là

C63.(-3)3 + aC62(-3)2 =-540+ 135a = 405 → a=7

Nhận xét. Học sinh dễ nhầm chỉ ra hệ số x3 trong khai triển là

aC62.(-3)2 =405 → a=3 chọn A

hoặc tính nhầm cho kết quả ở phương án C hoặc D

Câu 15: C

Vế trái của đẳng thức bằng (3-1)n =2n, Do đó 2n = 2048=211, suy ra n=11

Câu 16: C

Cn0 - 2Cn1 +22Cn2 +…+ (-1)n.2n. Cnn= (1-2)n =(-1)n

Nhận xét Học sinh dễ mắc những sai lầm :

Coi (-1)n =-1 ( chọn B) hoặc (-1)n= 1 ( chọn A)

Hoặc tính tổng trên bằng (1+2)n = 3n ( chọn D)

Quảng cáo

Câu 18:B

Ta có a8= C88+C98+C108+C118+C128= 1+9+45+165+495= 715

Câu 19: D

Với x=1 có P(1)= 28+29+210+211+212=7936

Suy ra ao+ a1+a2+…+an=P(1) = 7936

Câu 20: D

Nhận thấy (2+1)2017=C20170.22017+ C20171.22016+…+ C20172017 (1)

(1-2)2017 =C20170.(-22017)+ C20171.(-22016)+…+ C20172017 (2)

Cộng theo vế của (1) và (2) ta được

2(C20171.22016+C20173.22014+⋯+C20172017.20 )= 32017 – 1, suy ra M=(32017-1)/2

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11