Đề kiểm tra Đại số và giải tích 11 chương 5Đề kiểm tra Đại số và giải tích 11 chương 5

Câu 1. Đạo hàm của hàm số f(x)=t2x+tx2bằng biểu thức nào sau đây?

A. 2tx+x2       B. t2+2tx

C. 2x+ 2tx       D. 2tx +2tx

Quảng cáo

Câu 2. Đạo hàm của hàm số f(x)=(ax2+b)/(c+d) bằng biểu thức nào sau đây?

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 3. Cho hàm số f(x)=√(x2-1). Đạo hàmf’(x) có tập xác định là:

A. (-∞;-1]∪[1;+∞)       B. (-∞;-1)∪[1;+∞)

C. (-∞;-1)∪(1;+∞)       D. (-∞;-1]∪(1;+∞)

Câu 4. Cho hàm số f(x)=cos2x. Giá trị của f'(π/6) bằng:

A. √3/2       B. 1/2-1/2

C. 1/2-1/2       D. -√3/2

Quảng cáo

Câu 5. Cho đường cong có phương trình y=x2-2x+1. Hệ số góc của tiếp tuyến đường cong đó tại điểm có hoành độ bằng 1 là:

A. 1       B. -1

C. 0       D. 2

Câu 6. Cho đường cong có phương trình y=x4-x2+1. Tiếp tuyến của đường cong đó tại điểm có hoành độ bằng -1 đi qua điểm:

A. M(0,4)       B. M(1,-3)

C. M(-2,-1)       D. N(2,-3)

Câu 7. Cho đường cong có phương trình y=(2x-1)/(x+1). Tiếp tuyến của đường cong đó tại điểm có hoành độ bằng 0:

A. Không cắt đường thẳng y= -2x-3

B. Không cắt đường thẳng y= 2x+5

C. Vuông góc với đường thẳng y=-1/3 x-6

D. Không song song, không trùng đường thẳng y= 3x+1

Câu 8. Cho parabol y=x2+3x+2. Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau:

A. Tiếp tuyến của parabol tại M(1,6) trùng đường thẳng y= 5x+1

B. Tiếp tuyến của parabol tại M(1,6) song song với đường thẳng y= 5x+2

C. Tiếp tuyến của parabol tại M(1,6) vuông góc với đường thẳng y=-1/5 x-3

D. Tiếp tuyến của parabol tại M(1,6) đi qua điểm N(0,-1)

Câu 9. Cho biết điện lượng truyền trong dây dẫn theo thời gian biểu thị bởi hàm số Q(t)=2t2+t, trong đó t được tính bừng giây (s) và Q được tính theo culong (C). Tính cường độ dong điện tại thời điểm t=2s.

A. 9       B. 10       C. 9       D. 6

Câu 10. Cho hàm số f(x)=|x-2|. Khẳng định nào sau đây là sai.

A. f(x) liên tục tại x=2

B. f(x) có đạo hàm tại x=2

C. f(2)=0

D. f(x) nhận giá trị không âm

Câu 11. Cho hàm số

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:

A. f(x) liên tục tại x=0

B. f(x) có đạo hàm tại x=1

C. f(π)=0       D. f(0) =2

Câu 12. Đạo hàm của hàm số y=(2x-3)/(5x+7)bằng biểu thức nào sau đây:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 13. Đạo hàm của hàm số y=√sinx bằng biểu thức nào sau đây:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Quảng cáo

Câu 14. Đạo hàm của hàm số y=3x4-1/x+5 bằng biểu thức nào sau đây:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 15. Đạo hàm của hàm số y=tan⁡(2x+1)-xcos2x bằng biểu thức nào sau đây:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 16. Đạo hàm của hàm số y=cot2x2bằng biểu thức nào sau đây:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 17. Cho hàm số f(x)=sin4 x+cos4 x-2sin2xcos2x.Giá trị của f'(π/24) bằng:

A. -1       B. 1

C. 1/2       D. (-1)/2

Câu 18. Cho hàm số f(x)=sinx.sin2x.sin3x. Giá trị của f'(π/12)bằng:

A. (2-√3)/4       B. (2+√3)/4

C. (2+√3)/2       D. (2-√3)/2

Câu 19. Cho hàm số

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Tìm các giá trị của m để f'(x) > 0,∀x > 0

A. m ≤ -1/2       B. m < (-1)/2

C. m > -1/2       D. m ≥ -1/2

Câu 20. Cho hàm số

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Tìm các giá trị của m để f'(x)≤0,∀x∈R

A. 0 < m ≤ 3       B. 0 < m < 3

C. 0 ≤ m ≤ 3       D. m < 0 hoặc m ≥ 3

Câu 21. Cho hàm số f(x)=(x2-3x+4m)/(x-1)

Tìm m để f’(x)=0 có hai nghiệm phân biệt.

A. m < 1/2       B. m≤1/2

C. m≥1/2       D. m > 1/2

Câu 22. Tính vi phân của hàm số y=sin3(2x+1)

A. dy=3sin2(2x+1)cos⁡(2x+1)dx

B. dy=-6sin2(2x+1)cos⁡(2x+1)dx

C. dy=6sin2(2x+1)cos⁡(2x+1)dx

D. dy=3sin2(2x+1)cos⁡(2x+1)dx

Câu 23. Một chất điểm chuyển động thẳng có phương trình S=t3-3t2+5t+3 (t là thời gian tính bằng giây (s), S là đường tính bằng mét).

a) Tính vận tốc (m/s) của chất điểm tại thời điểm to =2s

A. 9       B. 5       C. 9       D. 8

b) Tính gia tốc (m/s2) của chất điểm tại thời điểm to=2s

A. 12       B. 5       C. 11       D. 6

Câu 24. Cho hàm số f(x)= cosx. Biểu thức f(2016)(x) bằng:

A. Cosx       B. –cosx

C. Sinx       D. –sinx

Câu 25. Cho hàm số f(x)=x2015+2x2014+3x2013+⋯+2015x+2016. Giá trị f(2016)(x) bằng:

A. 2016!       B. 2015!       C. 2014!       D. 0

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11