Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập Chương 5 (phần 2)Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập Chương 5 (phần 2)

Câu 11: Cho hàm số f(x)=|x-1|. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. f(x) có đạo hàm tại x=1

B. f(x) liên tục tại x=1

Quảng cáo

C. f(x) đạt giá trị nhỏ nhất tại x=1

D. f(1)=0

Câu 12: Cho hàm số

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau?

A. f(x) có đạo hàm tạ x=0

B. f(x) liên tục tại x=0

C. f(π/2)=4/π2

D. f(π)=1

Câu 13: Cho parabol có phương trình y=x2-5x+6. Viết phương trình tiếp tuyến của parabol đã cho trong mỗi trường hợp sau:

a) Tiếp điểm có hoành độ x=2

A. y= -x+2       B. y= -x

C. y= -x-2       D. y= 0

b) tiếp điểm có tung độ y=2

A. y= -3x+1 và y= 3x-10

B. y = -3x+5 và y= 3x-14

Quảng cáo

C. y = -3x+5 và y= 3x-10

D. y= -3x+1 và y=3x-14

c) tiếp tuyến song song với đường thẳng y =x+1

A. y= x+3       B. y= x-3

C. y= 3x-1       D. y= -x+2

Câu 14: Cho parabol có phương trình y=x2-4x+3 và điểm M(1,0)

Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:

A. Tiếp tuyến của parabol tại M song song với trục hoành

B. Không có tiếp tuyến của parabol đi qua M

C. Có 1 tiếp tuyến của parabol đi qua M

D. Có 2 tiếp tuyến của parabol đi qua M

Câu 15: Cho hàm số f(x)=x3+(m-1) x2+3x+2

Tập hợp các giá trị của m sao cho f'(x) > 0,∀x∈R là:

A. (-2;4)       B. [-2;4]

C. (-∞;2)∪(4;+∞)       D. (-∞;2]∪[4;+∞)

Câu 16: Cho hàm số

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Tập hợp các giá trị của m sao cho f'(x)=0 có 4 nghiệm phân biệt là:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 17:Cho hàm số f(x)=√(x+3)

Giá trị của xf(1)-(x-1) f'(1)-16f"(1) bằng biểu thức nào sau đây?

A. (9x+1)/4       B. (9x-3)/4

C. (7x+3)/4       D. (7x-1)/4

Quảng cáo

Câu 18: Một chất điểm chuyển động thẳng, quãng đường đi được xác định bởi phương trình S=t3-5t2-9t+3, t tính bằng giây (s), S tính bằng mét. Gia tốc (m/s2) chuyển động của chất điểm khi t =2s là:

A. 2       B. -5       C. -27       D. 22

Câu 19: Đạo hàm cấp 2016 của hàm số y= sinx bằng biểu thức nào sau đây?

A. cosx       B. sinx       C. –sinx       D. –cosx

Câu 20: Tính giá trị gần đúng (chính xác đến 3 chữ số thập phân, với π≈3,141) của diện tích hình tròn có bán kính bằng 4,05m.

A. 50,570 m2       B. 50,884 m2

C. 51,512 m2       D. 52 m2

Hướng dẫn giải và Đáp án

111213a13b13c1415 1617181920
A C A C B C A D C A B C

Câu 11:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 12:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 13:

y’ =2x-5.

a) Với x=2 thì y=0 và y’(2)=-1

Suy ra phương trình tiếp tuyến là y= -(x-2) hay y= -x+2

b) Với y=2 thì x=1 hoặc x=4. Ta có y’(1)= -3, y’(4) = 3

Vậy có hai tiếp tuyến là y= -3x+5 và y= 3x-10

c) Tiếp tuyến có hệ số góc bằng 1 nên Ta có y’= 1 ⇔2x-5=1⇔x=3

Khi đó y=0. Vậy phương trình tiếp tuyến là y=x-3

Câu 14:

Vì M thuộc parabol nên chỉ có 1 tiếp tuyến đi qua M

Câu 15:

f'(x)=3x2+2(m-1)x+3 > 0,∀x∈R⇔(m-1)2-9 < 0⇔(m-1)2 < 9⇔-3 < m-1 < 3⇔-2 < m < 4

Câu 16:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 17:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 18:

S^'=3t2-10t-9. Gia tốc γ(t)=S"=6t-10; γ(2)=12-10=2(m/s2)

Câu 19:

Ta có y =sinx, y’= cosx, y”= -sinx. y”’= -cosx, y(4)=sinx.

Từ đó dự đoán và chứng minh bằng phương pháp quy nạp toán học. Nếu y= sinx và n⋮4 thì yn=sinx.

Từ đó suy ra B đúng vì 2016⋮4.

Câu 20:

Ta có công thức tính diện tích hình tròn S=πR2.

Đặt R=4, ∆R=0,05 ta có ∆S=dS=S'∆R =2πR∆R=2π4.0,05=0,4π.

Do đó diện tích hình tròn có bán kính 4,05m có giá trị gần đúng là 16π+0,4π=16.3,141+0,4.3,141≈51,512(m2)

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11