Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 15 (có đáp án): Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 -1939) (phần 3)Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 15 (có đáp án): Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 -1939) (phần 3)

Câu 20. Tầng lớp trí thức tiến bộ, tiêu biểu là ai đã tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin vào Trung Quốc?

Quảng cáo

A. Tôn Trung Sơn.

B. Lý Đại Chiêu.

C. Mao Trạch Đông.

D. Đặng Tiểu Bình.

Đáp án: B

Câu 21. Do ảnh hưởng của sự kiện lịch sử nào đã dẫn đến sự bùng nổ phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc năm 1919?

A. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga.

B. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc.

C. Thắng lợi của cách mạng Ấn Độ trong việc chống thực dân Anh.

D. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và Chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc.

Đáp án: D

Câu 22. Cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pen-giáp (Ấn Độ) năm 1918 đã thu hút các thành phần nào tham gia?

A. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản.

B. Nông dân, thị dân và đặc biệt là công nhân.

C. Tư sản, quý tộc mới và công nhân.

D. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Đáp án: B

Câu 23. Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc là cuộc cách mạng

A. dân chủ vô sản.

B. giải phóng dân tộc.

C. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

D. tư sản mới.

Đáp án: C

Câu 24. Sau phong trào Ngũ tứ, giai cấp nào nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Trung Quốc?

A. Giai cấp tư sản.

C. Giai cấp nông dân.

B. Giai cấp vô sản.

D. Tầng lớp trí thức tiểu tư sản.

Đáp án: B

Câu 25. Từ năm 1926 - 1927, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng nhằm

A. đánh đổ các tập đoàn phản động ở Bắc Kinh.

B. đánh đổ các tập đoàn quân phiệt ở Nam Kinh.

C. đánh đổ tập đoàn Quốc dân đảng ở Đài Loan.

D. đánh đổ các tập đoàn quân phiệt Bắc Dương.

Đáp án: D

Quảng cáo

Câu 26. Sau Chiến tranh Bắc phạt, Trung Quốc bước vào thời kì nội chiến kéo dài trong khoảng thời gian nào?

A. Từ năm 1926 đến năm 1936.

B. Từ năm 1926 đến năm 1937.

C. Từ năm 1927 đến năm 1937.

D. Từ năm 1921 đến năm 1931.

Đáp án: C

Câu 27. Ở Ấn Độ, làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh dâng cao trong khoảng thời gian nào?

A. Những năm 1919 - 1923.

B. Những năm 1918 - 1939.

C. Những năm 1918 - 1933.

D. Những năm 1918 - 1922.

Đáp án: D

Câu 28. Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc giương cao khẩu hiệu

A. “Đả đảo đế quốc xâm lược”.

B. “Trung Quốc của người Trung Quốc”

C. “Trung Quốc độc lập muôn năm!”.

D. “Trung Quốc bất khả xâm phạm”.

Đáp án: B

Câu 29. Phong trào Ngũ tứ mở đầu cho cao trào cách mạng ở Trung Quốc chống các thế lực

A. đế quốc và phong kiến.

B. đế quốc và tư sản mại bản.

C. tư sản và phong kiến.

D. đế quốc và bọn phản động trong nước.

Đáp án: D

Câu 30. Tác dụng lớn nhất của phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc là

A. tạo điều kiện cho chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào Trung Quốc.

B. tạo điều kiện cho tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga thấm sâu vào Trung Quốc.

C. thúc đẩy phong trào công nhân phát triển ở Trung Quốc.

D. dẫn đến sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1921.

Đáp án: D

Câu 31. Vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc và tập đoàn Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch đình chỉ nội chiến vào năm 1937?

A. Cuộc nội chiến đã gây ra nhiều tổn thất cho dân tộc và đất nước Trung Quốc.

B. Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ bị xâm lược của các nước đế quốc.

C. Trung Quốc còn phải đối phó với mặt trận ở phía Bắc trước sự nổi loạn của các thế lực phản động.

D. Trung Quốc đứng trước nguy cơ xâm lược của Nhật.

Đáp án: D

Câu 32. Thực dân Anh đã trút toàn bộ gánh nặng chi phí chiến tranh cho các nước thuộc địa, nhất là Ấn Độ trong thời điểm nào?

A. Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất.

B. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.

C. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

D. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933.

Đáp án: B

Câu 33. Tháng 12-1925 diễn ra sự kiện lịch sử gì tiêu biểu nhất có tác dụng quyết định đến phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ?

A. Đảng Quốc đại được thành lập.

B. Đảng Bảo thủ ra đời.

C. Đảng Cộng sản thành lập.

D. Đảng Cộng hòa ra đời.

Đáp án: C

Câu 34. Suốt thập niên 30 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh chống thực dân Anh ở Ấn Độ diễn ra dưới hình thức nào?

A. Bất hợp tác với thực dân Anh.

B. Bạo động chống thực dân Anh.

C. Bất bạo động với Anh để có thời gian thương lượng.

D. Thương lượng với thực dân Anh để thực dân Anh trao trả độc lập cho Ấn Độ.

Đáp án: A

Câu 35. Chiều ngày 4-5-1919, hơn 3000 học sinh, sinh viên của 13 trường đại học ở Bắc Kinh đã tập họp trước Thiên An Môn giương cao khẩu hiệu

A. “Trung Quốc của người Trung Quốc”.

B. “Trung Quốc độc lập muôn năm!”.

C. “Xóa bỏ 21 điều!”, “Trả ta Thanh Đảo”.

D. “Trả sự công bằng cho Trung Quốc.”

Đáp án: C

Câu 36. Một trong những lí do để nói rằng, phong trào Ngũ tứ đã mở đầu cao trào cách mạng chống đế quốc và chống phong kiến ở Trung Quốc là

A. lần đầu tiên giai cấp công nhân, nông dân Trung Quốc xuất hiện trên vũ đài chính trị như một lực lượng cách mạng độc lập.

B. phong trào Ngũ tứ đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ cũ sang cách mạng dân chủ mới.

C. Phong trào Ngũ tứ là một cuộc cách mạng dân tộc thật sự.

D. phong trào Ngũ tứ đánh dấu bước chuyển từ cách mạng dân chủ sang cách mạng dân tộc.

Đáp án: B

Câu 37. Vì sao năm 1939, phong trào cách mạng Ấn Độ chuyển sang một thời kì mới?

A. Thực dân Anh tuyên bố Ấn Độ là một bên tham chiến khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 nổ ra.

B. Những thắng lợi mang tính bước ngoặt, đưa phong trào sang giai đoạn mới.

C. Đảng Cộng sản Ấn Độ ra đời lãnh đạo phong trào cách mạng.

D. Sự xuất hiện của Gandi – nhân vật lãnh tụ cách mạng được nhân dân suy tôn.

Đáp án: A

Câu 38. Bối cảnh lịch sử của phong trào cách mạng ở Ấn Độ và Trung Quốc sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất có điểm gì tương đồng?

A. Diễn ra sôi nổi với sự tham gia của các tầng lớp nhân dân.

B. Dưới sự can thiệp, cai trị của các đế quốc phương Tây.

C. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xã hội.

D. Ảnh hưởng Cách mạng tháng 10 Nga (1917) và chủ nghĩa Mác Lênin

Đáp án: B

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa