Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 18 (có đáp án): Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1946-1954) (phần 2)Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 18 (có đáp án): Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1946-1954) (phần 2)

Câu 14. Thực dân Pháp gọi đường nào là "con dường chết" ?

Quảng cáo

A. Đường số 3.

B. Đường số 4.

C. Đường quốc lộ 1 (đoạn Bắc Giang - Lạng Sơn).

D. Đường số 5 Hà Nội - Hải Phòng.

Đáp án: B

Câu 15. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quy định độ tuổi được tham gia tuyển chọn vào các lực lượng chiến đấu (chống Pháp) là bao nhiêu ?

A. 18 tuổi dến 25 tuổi.

B. 17 tuổi đến 35 tuổi.

Quảng cáo

C. 18 tuổi đến 35 tuổi.

D. 18 tuổi đến 45 tuổi.

Đáp án: D

Câu 16. Cuộc hành quân của cánh quân thủy do Com-muy-nan chỉ huy tiến lên Việt Bắc lần lượt qua nhũng địa danh nào ?

A. Hà Nội ⇒ Khe Lau⇒ Đoan Hùng⇒ Chiêm Hoá.

B. Hà Nội ⇒ Đoan Hùng⇒ Chiêm Hoá ⇒ Khe Lau.

C. Hà Nội⇒ Đoan Hùng ⇒ Khe Lau⇒ Chiêm Hoá.

D. Hà Nội⇒ Đoan Hùng⇒ Khe Lau⇒ Tuyên Quang.

Đáp án: C

Câu 17. Cuộc tiến quân lên Việt Bắc của Pháp diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A. Từ ngày 10 - 7 - 1947 đến 19 - 12 - 1947.

B. Từ ngày 7 - 10 - 1947 đến 19 - 12 - 1947.

Quảng cáo

C. Từ ngày 17 - 10 - 1947 đến 29 - 12 - 1947.

D. Từ ngày 10 - 7 - 1947 đến 12 - 9 - 1947.

Đáp án: B

Câu 18. Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 đã khẳng định điều gì ?

A. Đường lối khắng chiến của Đảng ta hoàn toàn đúng đắn.

B. Kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp đã hoàn toàn thất bại.

C. Quân dân ta đã phát huy triệt để súc mạnh tinh thần, ưu thế của chiến tranh du kích để đánh bại cuộc hành quân quy mô lớn của Pháp.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 19. Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu đông năm 1947 là :

A. Với chiến thắng này, ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường.

B. Chiến thắng đã làm thất bại âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp và buộc phải chuyển sang “đánh lâu dài” với ta.

Quảng cáo

C. Chiến thắng đã đánh dấu một bước phát triển nhảy vọt của cuộc kháng chiến : ta đã giành thế chủ động trên chiến trường chính.

D. Là chiến dịch đầu tiên ta chủ động mở và giành thắng lợi lớn, có vũ động viên tinh thần kháng chiến quân dân cả nước.

Đáp án: B

Câu 20. Pháp buộc phải chuyển sang chiến lược "đánh lâu dài" từ khi nào ?

A. Từ sau chiến thắng Biên giới 1950.

B. Từ sau khi chúng mở rộng chiếm đóng đồng bằng Bắc Bộ.

C. Sau thất bại của cuộc tiến công lên Việt Bắc mùa đông 1947.

D. Từ sau khi kiểm soát hoàn toàn các đô thị Bắc vĩ tuyến 16.

Đáp án: C

Câu 21. Các "đại đội độc lập", "trung đội vũ trang tuyên truyền" ra đời và hoạt động trong thời gian nào ?

A. Những năm 1947 - 1948.

B. Những năm 1948 - 1949.

C. Những năm 1947 - 1949.

D. Những năm 1948 -1950.

Đáp án: B

Câu 22.Vì sao Đảng ta chủ trương phân tán bộ đội chủ lực thành các đại đội độc lập ?

A. Để phân tán lực lượng, tránh các cuộc tiến công tiêu diệt quy mô lớn của Pháp.

B. Để phù hợp với chiến thuật đánh du kích.

C. Để đẩy mạnh việc xây dựng lực lượng chiến đấu tại chỗ, phát triển chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: C

Câu 23. Đại đoàn quân chủ lực được thành lập đầu tiên của quân đội ta là đại đoàn nào ?

A. Đại đoàn 307.     B. Đại đoàn 308.

C. Đại đoàn 316.     D. Đại đoàn 325.

Đáp án: B

Câu 24. Trong quá trình kháng chiến chống Pháp 1947 - 1950, Chính phủ ta đã tiến hành các biện pháp gì để giải quyết nhiệm vụ dân chủ ?

A. Ban hành sắc lệnh giảm tô 25%.

B. Sắc lệnh hoãn nợ, xóa nợ của nông dân với địa chủ.

C. Tạm cấp ruộng đất vắng chủ, đất bỏ hoang cho nông dân.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 25. Chính phủ ta tiến hành cải cách giáo dục vào thời gian nào ?

A. Tháng 7/1950.    B. Tháng 5/1950.

C. Tháng 9/1949.    D. Tháng 9/1950.

Đáp án: A

Câu 26. Âm mưu của Pháp khi tấn công lên Việt Bắc tháng 10/1947?

A. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến, triệt phá kinh tế, kho tàng, quân chủ lực của ta ; giành thắng lợi quân sự, xúc tiến âm mưu thành lập chính phủ bù nhìn.

B. Triệt phá kinh tế, kho tàng, quân chủ lục của ta, buộc ta phải đàm phán theo hướng cố lợi cho chúng.

C. Giành thắng lợi quân sự để xúc tiến ăm mưu thành lập chính phủ bù nhìn ; chặn đứng tham vọng của các đế quốc khác ở Đông Dương.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: A

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com
Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12