Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 19 (có đáp án): Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950-1953) (phần 3)Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 19 (có đáp án): Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950-1953) (phần 3)

Câu 41. Chủ trương cơ bản nhất của Đảng và Chính phủ trong những năm 1948 - 1950 trên lĩnh vực kinh tế là:

Quảng cáo

A. Phát động phong trào thi đua ái quốc, đấy mạnh sản xuất.

B. Xây dựng kinh tế kháng chiến, tự cấp tự túc.

C. Bảo vệ mùa màng.

D. Câu A và B đúng.

Đáp án: A

Câu 42. Hai hệ thống phòng ngự mà Pháp thiết lập ở Việt Nam năm 1950 là:

Quảng cáo

A. Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và thiết lập "hành lang Đông Tây" (Hải Phòng, Hà Nội, Hoà Bình, Sơn La).

B. Xây dựng hệ thống phòng ngự ở đồng bằng Bắc Bộ và Trung du.

C. Lập phòng tuyến "boong ke" và "vành đai trắng" xung quanh Trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

D. Tất cả đều sai.

Đáp án: A

Câu 43. Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực dịch.

            - Khai thông biên giới Việt - Trung.

            - Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt - Bắc.

        Đó là 3 mục đích trong chiến dịch nào của ta?

A. Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947.

Quảng cáo

B. Chiến dịch Biên giới thu đông 1950.

C. Chiến dịch Hoà Bình - Tây Bắc - Thượng Lào.

D. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954.

Đáp án: B

Câu 44. Khẩu hiệu nào dưới đây được nêu ra trong chiến dịch Biên giới Thu-đông 1950?

A. "Phải phá tan cuộc tấn công vào mùa đông của giặc Pháp".

B. "Tất cả để đánh thắng giặc Pháp xâm lược".

C. "Tất cả cho chiến dịch được toàn thắng".

D. "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng".

Đáp án: C

Câu 45. Từ lúc bùng nổ đến khi kết thúc chiến dịch Biên giới thu - đông 1950, thời gian nào dưới đây là đúng?

Quảng cáo

A. 16 - 9 - 1950 đến 22 - 10 -1950.

B. 16 - 8 - 1950 đến 20 -10 - 1950.

C. 16 - 8 - 1950 đến 22 - 10 - 1950.

D. 18 - 9 - 1950 đến 20 - 10 - 1950.

Đáp án: C

Câu 46. Trận đánh nào có tính chất quyết định trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?

A. Trận Cao Bằng.

B. Trận Đông Khê.

C. Trận Thất Khê.

D. Trận Đình Lập.

Đáp án: A

Câu 47. Kết quả lớn nhất mà quân dân ta giành được thắng lợi trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 là:

A. Ta đã giành thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ).

B. Tiêu diệt và bắt 8.300 tên địch, thu trên 3.000 tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh.

C. Giải phóng dải biên giới Việt - Trung với chiều dài 750 km từ Cao Bằng đến Đình Lập.

D. Bộ đội ta đã phát triển với lực lượng ba thứ quân.

Đáp án: B

Câu 48. "Gấp rút tập trung quân Âu - Phi, xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh, ra sức phát triển ngụy quân". Đó là một trong bốn điểm chính của kế hoạch nào?

A. Rơ-ve.

B. Na-va.

C. Đờ-lat đơ Tát-xi-nhi.

D. Đờ-cát - Tơ-ri.

Đáp án: D

Câu 49. Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng họp vào thời gian nào? Ở đâu?

A. Từ 09 đến 19 - 2 - 1951. Tại Pắc Bó (Cao Bằng).

B. Từ 10 đến 20-2 - 1951. Tại Hà Nội.

C. Từ 10 đến 19 - 5 - 1951. Tại Tân Trào (Tuyên Quang).

D. Từ 11 đến 19 - 2 - 1951. Tại Chiêm Hoá (Tuyên Quang).

Đáp án: D

Câu 50. Đại hội lần thứ II của Đảng đã quyết định xuất bản tờ báo

A. Nhân dân.         B. Lao động.

C. Cứu quốc.         D. Chặt xiềng.

Đáp án: A

Câu 51. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần II quyết định đổi tên Đảng thành:

A. Đảng Cộng sản Đông Dương.

B. Đảng Lao động Việt Nam.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. Đông Dương Cộng sản Đảng.

Đáp án: B

Câu 52. Vì sao Đại hội lần II của Đảng đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta?

A. Đưa Đảng tiếp tục hoạt động cách mạng.

B. Đảng ta tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến.

C. Đảng ta đã hoạt động công khai.

D. Đưa Đảng ra hoạt động công khai và đổi tên Đảng thành Đảng Lao động Việt Nam.

Đáp án: D

Câu 53. Mặt trận Liên Việt ra đời vào thời gian nào?

A. 19-2-1950.        B. 5-6-1951.

C. 3-3-1951.        D. 3-6-1951.

Đáp án: C

Câu 54. Để thực hiện bồi dưỡng sức dân, nhất là nông dân, năm 1953 Đảng và Chính phủ có chủ trương gì?

A. Triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức và cải cách ruộng đất.

B. Thực hiện khai hoang với khẩu hiệu "Tấc đất tấc vàng".

C. Thực hành tiết kiệm.

D. Tất cả các chủ trương trên.

Đáp án: A

Câu 55. Bước vào Thu - Đông 1950, tình hình thế giới và Đông Dương có ảnh hưởng gì đến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta?

A. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc 1 - 10 - 1949. Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

B. Cuộc kháng chiến của Lào và Campuchia phát triển mạnh.

C. Pháp lệ thuộc Mĩ. Đế quốc Mĩ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương.

D. Cả ba vấn đề trên.

Đáp án: D

Câu 56. Đến đầu 1950, cuộc kháng chiến của ta có nhiều thuận lợi, thuận lợi nào có liên quan nhiều nhất đối với chiến dịch Biên giới?

A. 1 - 10 - 1949 nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời.

B. Đầu 1950, Trung Quốc, Liên Xô và một số nước xã hội chủ nghĩa công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta.

C. Phong trào phản đối chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp lên cao.

D. Cuộc kháng chiến của Lào và Campuchia phát triển mạnh.

Đáp án: B

Câu 57. Năm 1950 thực dân Pháp thực hiện kế hoạch Rơ-ve nhằm mục đích

A. Mở một cuộc tiến công quy mô lớn vào căn cử địa Việt Bắc.

B. Cô lập căn cứ địa Việt Bắc.

C. Khóa chặt biên giới Việt - Trung, thiết lập hành lang Đông Tây (từ Hải Phòng đến Sơn La).

D. Nhận được viện trợ về tài chính và quân sự của Mĩ.

Đáp án: C

Câu 58.Vì sao ta mở chiến dịch Biên giới 1950?

A. Tạo điều kiện để thúc đẩy cuộc khởi nghĩa của ta tiến lên một bước.

B. Khai thông biên giới, con đường liên lạc quốc tế giữa ta và Trung Quốc với các nước dân chủ thế giới.

C. Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch, khai thông biên giới Việt - Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa cách mạng.

D. Để đánh bại kế hoạch Rơ-ve.

Đáp án: C

Câu 59. Chiến dịch Biên giới nổ ra vào ngày:

A.15-9- 1950       B. 16 -9- 1950

c. 17 -9- 1950          D. 18-9-1950

Đáp án: B

Câu 60. Kết quả lớn nhất của ta trong chiến dịch Biên giới 1950 là

A. Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8000 quân địch.

B. Giải phóng vùng biên giới Việt - Trung dài 750 km từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân.

C. Bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc.

D. Ta giành được quyền chủ động trên chiến trường chính ở Bắc Bộ.

Đáp án: D

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com
Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12