Trắc nghiệm Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời năm 2023 (có đáp án)

Trắc nghiệm Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời năm 2023 (có đáp án)

Để giúp học sinh có thêm tài liệu tự luyện ôn thi THPT Quốc gia năm 2023 môn Lịch Sử đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời có đáp án mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Quảng cáo

Câu 1: Ngày 2-9-1945, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử trọng đại gì?

A. Cách mạng tháng Tám thành công trên cả nước

B. Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa

C. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị

D. Thực dân Pháp chính thức nổ súng quay trở lại xâm lược Việt Nam

Lời giải: 

Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trước cuộc mít tinh lớn của hàng vạn nhân dân Thủ đô và các vùng lân cận, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân và thế giới: nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2: Ngày 2 - 9 - 1945, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), chủ tịch Hồ Chí Minh

A. Đọc bản Tuyên ngôn độc lập.

B. Phát lệnh tổng khởi nghĩa.

C. Công bố chỉ thị toàn dân kháng chiến.

D. Đọc Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Lời giải: 

Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố và toàn thể nhân dân và thế giới: nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập.

Đáp án cần chọn là: A

Quảng cáo

Câu 3: Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được cải tổ từ

A. Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kì

B. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc

C. Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam

D. Tổng bộ Việt Minh

Lời giải: 

Theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam được cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 28-8-1945

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập năm 1945 là nhà nước của

A. công, nông, binh.

B. toàn thể nhân dân.

C. công nhân và nông dân. 

D. công, nông, trí thức.

Lời giải: 

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập năm 1945 là nhà nước do nhân dân lao động làm chủ, nhà nước của toàn thể nhân dân.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập” là nội dung của văn bản nào?

A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

B. Kháng chiến nhất định thắng lợi.

C. Tuyên ngôn độc lập.

D. Đường Kách mệnh.

Lời giải: 

Cuối bản Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập”.

Đáp án cần chọn là: C

Quảng cáo

Câu 6: Tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời trong thời điểm lịch sử

A. Khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội (19-8-1945).

B. Đại hội quốc dân Tân Trào (16 đến 18-8-1945).

C. “Tuyên ngôn độc lập” ngày 2-9-1945.

D. Hội nghị toàn quốc diễn ra từ ngày 13 đến 15-8-1945.

Lời giải: 

Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố với toàn thể nhân dân và thế giới: nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Nội dung nào không phải là ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp – Nhật và phong kiến, đưa nhân dân nắm chính quyền.

B. Góp phần vào chiến thắng của phe Đồng minh chống phát xít.

C. Mở ra một kỉ nguyên mới của dân tộc, kỉ nguyên độc lập, tự do.

D. Pháp công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Lời giải: 

- Các đáp án A, B, C: đều thuộc ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

- Đáp án D: là ý nghĩa của Hiệp định Giơnevơ (1954)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 không mở đầu kỉ nguyên mới nào sau đây của lịch sử dân tộc

A. Kỷ nguyên độc lập, tự do.

B. Kỉ nguyên nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc.

C. Kỉ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.

D. Kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên xã hội chủ nghĩa.

Lời giải: 

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở đầu kỷ nguyên mới của dân tộc; kỉ nguyên độc lập, tự do; kỉ nguyên nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc; kỉ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.

=> Đáp án D là ý nghĩa của Hiệp định Giơnevơ năm 1954.

Đáp án cần chọn là: D

Quảng cáo

Câu 9: Tại sao ngày 2-9-1945 Chủ tích Hồ Chí Minh lại đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân và thế giới nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập?

A. Để khẳng định tính hợp pháp của chính phủ mới

B. Để thay thế nền thống trị của Pháp- Nhật

C. Để đáp ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dân

D. Để sẵn sàng “đón tiếp” quân Đồng minh

Lời giải: 

Đến ngày 28-8-1945, Cách mạng tháng Tám đã thành công trên cả nước. Để hợp thức hóa thành công đó, khẳng định tính hợp pháp của chính phủ mới, sẵn sàng “đón tiếp” quân Đồng minh, ngày 2-9-1945 Chủ tích Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân và thế giới nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10: Sự kiện đánh dấu sự khai sinh của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa

A. Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam cải tổ thành chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (28-8-1945)

B. Thành lập khu giải phóng Việt Bắc (6-1945), hình ảnh nước Việt Nam mới

C. Hồ Chí Minh soạn thảo tuyên ngôn độc lập, chuẩn bị chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân

D. Ngày 2-9-1945 Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập.

Lời giải: 

Ngày 2-9-1945, tại Quảng Trường Ba Đình (Hà Nội) trước cuộc mít tinh lớn của hàng vạn nhân dân thủ đô và các vùng lân cận, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” trịnh trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân và thế giới nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa được thành lập.

=> Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập là sự kiện đánh dấu sự khai sinh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Ý nghĩa quan trọng nhất của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

A. Lật đổ chế độ phong kiến tồn tại hàng chục thế kỉ ở Việt Nam

B. Chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc

C. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ

D. Đem lại độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam

Lời giải: 

Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam từ năm 1884 đến năm 1945 là chống đế quốc để giành độc lập dân tộc. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đem lại độc lập, tư do cho dân tộc Việt Nam nên nó có ý nghĩa quan trọng nhất.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12: Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam trong thế kỉ XX đã góp phần vào việc xóa bỏ chủ nghĩa phát xít trên thế giới?

A. Cách mạng tháng Tám năm 1945.

B. Kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954).

C. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

D. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

Lời giải: 

Thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 đã góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai, chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.

Đáp án cần chọn là: A

Câu  13: Nguyên nhân khách quan nào đưa tới thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Nhân dân Việt Nam có truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất

B. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Đông Dương

C. Sự chuẩn bị chu đáo trong suốt 15 năm của Đảng cộng sản Đông Dương và nhân dân

D. Thắng lợi của quân Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít

Lời giải: 

Thắng lợi của quân Đồng minh trong cuộc trong cuộc chiến tranh chống phát xít đã cổ vũ tinh thần, củng cố niềm tin cho nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tạo điều kiện khách quan thuận lợi để nhân dân Việt Nam đứng lên Tổng khởi nghĩa.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn tới thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta?

A. Đảng ta đã có quá trình chuẩn bị suốt 15 năm qua các phong trào cách mạng từ 1930 - 1945.

B. Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo.

C. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong cuộc chiến chống phát xít đã cổ vũ tinh thần, củng cố niềm tin cho nhân dân ta, tạo thời cơ để nhân dân ta đứng lên Tổng khởi nghĩa.

D. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc: độc lập tự do, giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.

Lời giải: 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta giành thắng lợi do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đáp án D là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 15: Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Có liên minh chiến đấu của ba nước Đông Dương

B. Sự giúp đỡ trực tiếp của các nước Đồng minh.

C. Sự ủng hộ trực tiếp của các nước xã hội chủ nghĩa.

D. Truyền thống yêu nước của dân tộc được phát huy.

Lời giải: 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta giành thắng lợi do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Truyền thống yêu nước của dân tộc được phát huy là một trong những nguyên nhân chủ quan.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 16: Cách mạng tháng Tám đã để lại cho cách mạng Việt Nam bài học gì về chỉ đạo chiến lược cách mạng?

A. Tập hợp, tổ chức đoàn kết lực lượng cách mạng trong một mặt trận dân tộc thống nhất.

B. Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng, kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang.

C. Luôn kết hợp giữa tổ chức và đấu tranh, làm cho đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

D. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào thực tiễn Việt Nam, thay đổi chủ trương phù hợp với tình hình.

Lời giải: 

Bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám năm 1945 bao gồm:

Về chỉ đạo chiến lược: Đảng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam, nắm bắt diễn biến tình hình thế giới và trong nước để thay đổi chủ trương cho phù hợp; giải quyết đúng mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ độc lập dân tộc và cách mạng ruộng đất, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu (đáp án D)

Về xây dựng lực lượng: Tập hợp, tổ chức đoàn kết lực lượng cách mạng trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, tạo nên sức mạnh toàn dân, phân hoá và cô lập cao độ kẻ đế quốc và tay sai để đánh đổ chúng (đáp án A)

Về phương pháp cách mạng: Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng, kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, đi từ khởi nghĩa từng phần và chiến tranh du kích cục bộ ở nông thôn, tiến lên chớp đúng thời cơ tổng khởi nghĩa ở cả nông thôn và thành thị, đập tan bộ máy chính quyền của đế quốc và tay sai, thiết lập chính quyền cách mạng (đáp án B)

Về xây dựng Đảng: Luôn kết hợp giữa tổ chức và đấu tranh, làm cho đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ năng lực và uy tín lãnh đạo cách mạng thành công (đáp án C).

=> Đáp án D: là bài học về chỉ đạo chiến lược cách mạng.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 17: Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ở Việt Nam chỉ diễn ra, giành thắng trong vòng 15 ngày và ít đổ máu xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu là

A. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Đông Dương

B. Truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất của dân tộc

C. Có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để chớp thời cơ

D. Phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh

Lời giải: 

Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ở Việt Nam chỉ diễn ra, giành thắng trong vòng 15 ngày và ít đổ máu là do Đảng Cộng sản Đông Dương đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt trong suốt 15 năm để chớp lấy điều kiện thuận lợi.

Cụ thể:

- Chuẩn bị về lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa cách mạng.

- Chuẩn bị về tập dượt đấu tranh qua: phong trào 1930 – 1931, 1936 – 1939, 1939 – 1945.

- Gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền và chớp thời cơ ngàn năm có một.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 18: Ý nào không phải là điều kiện chủ quan đưa đến sự bùng nổ của cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Có sự chuẩn bị đầy đủ về đường lối và phương pháp cách mạng

B. Lực lượng cách mạng cũng được chuẩn bị chu đáo trong 15 năm

C. Tầng lớp trung gian đã ngả hẳn về phía cách mạng

D. Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, chính phủ tay sai hoang mang cực độ

Lời giải: 

Điều kiện chủ quan đưa đến sự bùng nổ của cách mạng tháng Tám năm 1945 bao gồm:

- Có sự chuẩn bị đầy đủ về đường lối và phương pháp cách mạng

- Lực lượng cách mạng cũng được chuẩn bị chu đáo trong 15 năm

- Tầng lớp trung gian đã ngả hẳn về phía cách mạng.

Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, chinh phủ tay sai hoang mang cực độ là điều kiện khách quan.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 19: Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ra đời sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là nhà nước

A. Công- nông

B. Dân chủ nhân dân

C. Công- nông- binh

D. Cộng hòa tư sản

Lời giải: 

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đã đưa đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa- nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Vì nó không thuộc về riêng một giai cấp nào mà thuộc về toàn thể dân tộc Việt Nam

Đáp án cần chọn là: B

Câu 20: Tôi thà làm dân một nước tự do còn hơn làm vua một nước nô lệ” câu nói trên là của nhân vật nào?

A. Hàm Nghi

B. Bảo Đại

C. Duy Tân

D. Thành Thái

Lời giải: 

Tôi thà làm dân một nước tự do còn hơn làm vua một nước nô lệ” là câu nói của vua Bảo Đại vào chiều ngày 30-8-1945 khi tuyên bố thoái vị và giao ấn kiếm cho chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 21: “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” là lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh giành cho

A. Trung đoàn thủ đô

B. Vệ quốc quân

C. Việt Nam giải phóng quân

D. Đội cứu quốc quân

Lời giải: 

Ngày 27 - 1 - 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Thư gửi các chiến sĩ cảm tử quân Thủ đô (Trung đoàn thủ đô), thăm hỏi tình hình ăn Tết, khen ngợi tinh thần gan dạ chiến đấu của các chiến sĩ và dặn dò những điều cần thiết.

 Bức thư có đoạn:

"Các em là đội cảm tử. Các em cảm tử để cho Tổ quốc quyết sinh. Các em là đại biểu cái tinh thần tự tôn tự lập của dân tộc ta mấy nghìn năm để lại, cái tinh thần quật cường đó đã kinh qua Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, truyền lại cho các em. Nay các em gan góc tiếp tục cái tinh thần bất diệt đó, để truyền lại cho nòi giống Việt Nam muôn đời về sau".

Đáp án cần chọn là: A

Câu 22: Bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được chủ tịch Hồ Chí Minh viết được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ mấy trong lịch sử Việt Nam?

A. thứ nhất

B. thứ hai

C. thứ ba

D. thứ tư

Lời giải: 

Bản “Tuyên ngôn độc lập” của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được chủ tịch Hồ Chí Minh viết được coi là bản Tuyên ngôn độc lập thứ ba trong lịch sử Việt Nam:

- Tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất: Nam Quốc sơn hà (giải thuyết là Lý Thường Kiệt)

- Tuyên ngôn độc lập lần thứ hai: Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi).

- Tuyên ngôn độc lập lần thứ ba: Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh soạn thảo)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 23: Từ thực tiễn của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 1930 - 1945 có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào dưới đây?

A. Kết hợp giữa đấu tranh chính trị với vũ trang.

B. Đấu tranh ngoại giao có vai trò quyết định nhất.

C. Xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân lớn mạnh.

D. Giữ vững sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

Lời giải: 

- Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống Pháp bằng đường lối đúng đắn và sáng tạo, giúp Việt Nam giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác, đặc biệt là các cuộc tập dượt chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám: phong trào 1930 -1931, 1936 – 1939, cao trào kháng Nhật cứu nước.

- Không chỉ lãnh đạo nhân dân chuẩn bị về mọi mặt suốt 15 năm, Đảng còn lãnh đạo nhân dân kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa từng phần và nắm lấy thời cơ “ngàn năm có một” để khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi, lật đổ ách thống trị của Nhật.

=> Như vật từ năm 1930 đến năm 1945 đã để lại bài học kinh nghiệm quan trọng cho cách mạng Việt Nam ở giai đoạn sau đó là giữ vừng sự lãnh đạo của đảng.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 24: Đâu không phải là bài học kinh nghiệm chung nhất của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945?

A. Bài học về phân hóa và cô lập kẻ thù.

B. Bài học về giành và giữ chính quyền.

C. Bài học về khởi nghĩa vũ trang.

D. Bài học về liên minh công -  nông.

Lời giải: 

Ngay từ đầu năm 1930, với Cương lĩnh chính trị, Đảng ta đã xác định:

- Kẻ thù của cách mạng là chủ nghĩa đế quốc và phong kiến tay sai. Kẻ thù này được Đảng ta phân hóa và cô lập qua từng giai đoạn cụ thể.

- Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền là điều tất yếu của các mạng. Trải qua các phong trào đấu tranh, đặc biệt là giai đoạn 1941 - 1945, bài học kinh nghiệm về khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền được thể hiện rõ nét nhất.

- Xây dựng khối đoàn kết dân tộc vững mạnh mà trong đó liên minh công - nông là nòng cốt. Vấn đề này cũng được Đảng nêu ra và đúc rút kinh nghiệm qua từng thời kì 1930 - 1931, 1936 - 1939, 1939 - 1945.

- Vấn đề giành chính quyền chính là cái đích cuối cùng của Đảng trong giai đoạn 1930 - 1945. Sau năm 1945, sau khi giành chính quyền, Đảng ta mới tiến hành quá trình giành và giữ chính quyền.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 25: Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay là

A. Tăng cường liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương.

B. Kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao.

C. Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại.

D. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu.

Lời giải: 

Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dưng và bảo vệ tổ quốc hiện nay là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại:

- Sức mạnh thời đại:

+ Thời cơ “ngàn năm có một”: Nhật Bản đầu hàng đồng minh.

+ Sự ủng hộ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới.

- Sức mạnh dân tộc:

+ Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Sự chuẩn bị của Đảng và Nhân dân về lực lượng cách mạng và qua các cuộc tập dượt.

+ Tinh thần đoàn kết và yêu nước của nhân dân Việt Nam.

Hiện nay, trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, bài học này cần được áp dụng triệt để: vừa tranh thủ sự mở rộng của thị trường thế giới, vốn đầu tư của nước ngoài, …vừa phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân xây dựng đất nước.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 26: Bài học nào của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có ý nghĩa quan trọng nhất trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?

A. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng nước ta.

B. Linh hoạt trong việc kết hợp các hình thức đấu tranh.

C. Đoàn kết phát huy sức mạnh của toàn dân tộc trong một Mặt trận Thống nhất.

D. Dự đoán, nắm bắt thời cơ vượt qua thách thức, hoàn thành nhiệm vụ chiến lược cách mạng.

Lời giải: 

- Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, ta đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm như: dự đoán, nắm bắt thời cơ (bao gồm thời cơ về tình hình thế giới và trong nước), đề ra chủ trương và biện pháp phù hợp

- Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất rút ra từ thắng lợi của cách mạng tháng Tám có ý nghĩa quan trọng trọng nhất trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay là ta phải dự đoán, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, để hoàn thành nhiệm vụ chiến lược cách mạng đề ra.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 27: Bài học kinh nghiệm gì từ Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 được rút ra cho cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945?

A. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

B. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

C. Thành lập chính Đảng của giai cấp vô sản.

D. Đấu tranh chính trị.

Lời giải: 

- Trong Cách mạng tháng Mười năm 1917, thực hiện đường lối của Luận cương tháng Tư, tổ chức đảng ở các địa phương trong cả nước đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia cách mạng, nhằm tạo nên một đội quân chính trị vững mạnh, lật đổ giai cấp tư sản, cô lập và đánh bại các đảng thỏa hiệp; đồng thời, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng làm chỗ dựa vững chắc cho cuộc đấu tranh chính trị và tiến hành bạo lực vũ trang giành chính quyền.

- Từ diễn tiến của cách mạng tháng Mười đã để lại bài học về khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền cho Việt Nam. Việt Nam trong cách mạng tháng Tám cũng đã vận động, tuyên truyền mọi tầng lớp nhân dân tham gia cách mạng, xây dựng lưc lượng vũ trang hỗ trợ cho lực lượng chính trị. Đồng thời sử dụng bạo lực cách mạng để giành chính quyền. Thông qua đó, giành chính quyền trong cả nước, lật đổ ách thông trị của thực dân Pháp và phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 28: Bài học kinh nghiệm nào của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được Đảng ta tiếp tục vận dụng trong công cuộc công nghiệp, hóa hiện đại hóa đất nước nhằm phát huy sức mạnh của dân tộc?

A. Phải linh hoạt kết hợp các hình thức đấu tranh.

B. Kết hợp giữa đấu tranh với xây dựng để ngày càng vững mạnh.

C. Tập hợp, tổ chức các lực lượng yêu nước.

D. Có đường lối đúng đắn, phù hợp.

Lời giải: 

Cách mạng tháng Tám là sự kết hợp giữa lực lượng chính trị (đóng vai trò quyết định thắng lợi) và lực lượng vũ trang (đóng vai trò quan trọng hỗ trợ lực lượng chính trị). Sự kết hợp giữa lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang là nhân tố quan trọng cơ bản đưa đến sự thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945.

Các lực lượng yêu nước được tập hợp và tổ chức thành Mặt trận thống nhất, đoàn kết cùng nhau đấu tranh.

=> Bài học kinh nghiệm của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được Đảng ta tiếp tục vận dụng trong công cuộc công nghiệp, hóa hiện đại hóa đất nước nhằm phát huy sức mạnh của dân tộc là tập hợp, tổ chức các lực lượng yêu nước.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 29: Sự kiện nào đã đưa Đảng Cộng sản Đông Dương từ một đảng hoạt động bất hợp pháp trở thành một đảng nắm quyền trong cả nước

A. Cách mạng tháng Tám thành công 1945

B. Hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành trung ương lâm thời 1930

C. Hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng 1941

D. Thành công của đại hội đảng toàn quốc lần thứ nhất 1935.

Lời giải: 

Với thắng lợi của cách mạng tháng Tám, Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành một đảng cầm quyền, chuẩn bị những điều kiện tiên quyết cho thắng lợi tiếp theo.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 30: Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được cải tổ từ

A. Ủy ban lâm thời Khu giải phóng

B. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc

C. Ủy ban Dân tộc giải phóng các cấp

D. Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.

Lời giải: 

Ngày 25-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Trung ương Đảng và Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam từ Tân Trào về đến Hà Nội.

Theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (28-8-1945).

Đáp án cần chọn là: D

Câu 31: Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-9-1945) đánh dấu

A. Những tàn dư của chế độ phong kiến ở Việt Nam đã bị xóa bỏ.

B. Cách mạng Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ dân tộc và dân chủ.

C. Thắng lợi hoàn toàn của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.

D. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Lời giải: 

- Đáp án A, B: Cách mạng tháng Tám đã lật đổ chế độ phong kiến những tàn dư của nó vẫn còn, nhiệm vụ dân chủ vẫn chưa được hoàn thành.

- Đáp án C: Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-9-1945) đã đánh dấu Cách mạng tháng Tám giành thắng lợi hoàn toàn, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc.

- Đáp án D: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giành thắng lợi hoàn toàn vào năm 1954.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 32: Ý nghĩa quan trọng nhất của cách mạng tháng Tám năm 1945 là

A. lật đổ ngai vàng phong kiến đã ngự trị hàng chục thế kỉ trên đất nước ta.

B. chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật đối với nước ta.

C. người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.

D. đem lại độc lập cho dân tộc và góp phần cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.

Lời giải: 

- Đáp án A loại vì ngai vàng phong kiến ngự trị ở nước ta gần chục thế kỉ chứ không phải hàng chục thế kỉ.

- Đáp án B loại vì sau khi Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương ngày 9/3/1945 thì ta đấu tranh chống Nhật và lật đổ ách thống trị của Nhật, còn thực dân Pháp không còn vai trò thống trị ở Đông Dương sau sự kiện bị đảo chính.

- Đáp án C loại vì chưa đầy đủ và nội dung này chưa phải là ý nghĩa quan trọng nhất của cách mạng tháng Tám năm 1945.

- Đáp án D đúng vì nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng nước ta giai đoạn 1884 – 1945 là giành lại độc lập dân tộc. Với thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945, ta đã giành được độc lập từ tay phát xít Nhật. Thành công này không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc Việt Nam mà còn có ý nghĩa quốc tế to lớn, là nguồn cổ vũ, thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 33: Nguyên nhân nào đóng vai trò quyết định đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Phát xít Nhật bị Đồng minh đánh bại, chính quyền tay sai mất tinh thần.

B. Phong trào kháng Nhật phát triển mạnh, làm tiền đề quan trọng.

C. Sự chuẩn bị lực lượng và chớp thời cơ khởi nghĩa kịp thời của Đảng.

D. Liên Xô và lực lượng Đồng minh đánh bại phe phát xít.

Lời giải: 

Nguyên nhân đóng vai trò quyết định đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là: Sự chuẩn bị lực lượng và chớp thời cơ khởi nghĩa kịp thời của Đảng.

Đáp án cần chọn là: C

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 chọn lọc, có đáp án khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên