Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 13 có đáp án năm 2021 mới nhất

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 13 có đáp án năm 2021 mới nhất

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu tự luyện môn Sinh học lớp 10 năm 2021 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 13 có đáp án mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao.

Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

Câu 1: Dựa vào trạng thái có sẵn sàng sinh công hay không, người ta phân chia năng lượng thành mấy loại ?

A. 3 loại

B. 5 loại

C. 4 loại

D. 2 loại

Lời giải:

Dựa vào trạng thái có sẵn sàng sinh công hay không, người ta phân chia năng lượng thành 2 loại: Động năng và thế năng.

  • Động năng: là dạng năng lượng sẵn sàng sinh ra công.
  • Thế năng: là loại năng lượng dự trữ, có tiềm năng sinh công.
ccp>

Câu 2: Các trạng thái tồn tại của năng lượng là

A. Thế năng

B. Động năng

C. Quang năng

D. Cả A và B

Lời giải:

Dựa vào trạng thái tồn tại của năng lượng ta chia ra là thế năng ( dạng dự trữ) và động năng ( sẵn sang sinh công)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Năng lượng trong tế bào thường tồn tại tiềm ẩn và chủ yếu ở dạng

A. Quang năng.

B. Hoá năng.

C. Nhiệt năng.

D. Cơ năng.

Lời giải:

Trong tế bào năng lượng tồn tại dưới các dạng: hóa năng, nhiệt năng, điện năng,... Trong đó, năng lượng chủ yếu của tế bào là hóa năng (năng lượng trong các liên kết hóa học).

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4: Dạng năng lượng nào là dạng năng lượng tiềm ẩn chủ yếu trong tế bào?

A. Điện năng.

B. Quang năng.

C. Hóa năng.

D. Cơ năng.

Lời giải:

Trong tế bào năng lượng tồn tại dưới các dạng: hóa năng, nhiệt năng, điện năng,.. Trong đó, năng lượng chủ yếu của tế bào là hóa năng (năng lượng trong các liên kết hóa học).

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Dạng năng lượng chủ yếu tồn tại trong tế bào là

A. Nhiệt năng và thế năng

B. Hóa năng và động năng

C. Nhiệt năng và hóa năng

D. Điện năng và động năng.

Lời giải:

Dạng năng lượng chủ yếu tồn tại trong tế bào là nhiệt năng và hóa năng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: “Đồng tiền năng lượng của tế bào” là tên gọi ưu ái dành cho hợp chất cao năng nào ?

A. NADPH

B. ATP

C. ADP

D. FADH2

Lời giải:

“Đồng tiền năng lượng của tế bào” là tên gọi dành cho ATP

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Nói về ATP, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Là một hợp chất cao năng

B. Là đồng tiền năng lượng của tế bào

C. Là hợp chất chứa nhiều năng lượng nhất trong tế bào

D. Được sinh ra trong quá trình chuyển hóa vật chất và sử dụng trong các hoạt động sống của tế bào

Lời giải:

ATP là một hợp chất cao năng gồm 1 bazơnitơ ađênin liên kết với 3 nhóm photphat và đường ribôzơ; được sinh ra trong quá trình chuyển hóa vật chất và sử dụng trong các hoạt động sống của tế bào và được coi là “Đồng tiền năng lượng của tế bào”.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Ađênôzin triphôtphat là tên đây đủ của hợp chất nào sau đây?

A. ARP

B. ANP

C. APP

D. ATP

Lời giải:

Ađênôzin triphôtphat là tên đây đủ của hợp chất ATP.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: ATP được cấu tạo từ 3 thành phần là

A. Ađenôzin, đường ribôzơ, 3 nhóm photphat.

B. Ađenôzin, đường deôxiribozơ, 3 nhóm photphat.

C. Ađenin, đường ribôzơ, 3 nhóm photphat.

D. Ađenin, đường đeôxiribôzơ, 3 nhóm photphat.

Lời giải:

ATP (Adenozin triphotphat): gồm 1 bazơnitơ ađênin liên kết với 3 nhóm photphatđường ribôzơ.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: ATP được cấu tạo từ 3 thành phần là

A. Bazo nito adenozin, đường ribozo, 2 nhóm photphat

B. Bazo nito adenozin, đường deoxiribozo, 3 nhóm photphat

C. Bazo nito adenin, đường ribozo, 3 nhóm photphat

D. Bazo nito adenin, đường deoxiribozo, 1 nhóm photphat

Lời giải:

ATP (Adenozin triphotphat): gồm 1 bazơnitơ ađênin liên kết với 3 nhóm photphatđường ribôzơ.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 11: Ngoài bazơ nitơ, thành phần còn lại của phân tử ATP là

A. 3 phân tử đường ribôzơ và 1 nhóm phôtphat.

B. 3 phân tử đường đêôxiribôzơ và 1 nhóm phôtphat,

C. 1 phân tử đường ribỏzơ và 3 nhóm phôtphat.

D. 1 phân tử đường đêôxiribôzơ và 3 nhóm phôtphat.

Lời giải:

Ngoài bazơ nitơ, thành phần còn lại của phân tử ATP là 1 phân tử đường ribỏzơ và 3 nhóm phôtphat.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12: Tại tế bào, ATP chủ yếu được sinh ra trong

A. Ti thể.

B. Tế bào chất

C. Lục lạp.

D. Riboxom.

Lời giải:

ATP chủ yếu được sinh ra trong ti thể.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 13: ATP chủ yếu được sinh ra ở bào quan

A. Lục lạp.

B. Lưới nội chất

C. Ti thể.

D. Thể Gôngi.

Lời giải:

ATP chủ yếu được sinh ra trong ti thể.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 14: ATP là một phân tử quan trọng trong trao đổi chất vì

A. Nó có các liên kết phốtphát cao năng dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng.

B. Các liên kết phốtphát cao năng dễ hình thành nhưng không dễ phá huỷ.

C. Nó dễ dàng thu được từ môi trường ngoài cơ thể.

D. Nó vô cùng bền vững và mang nhiều năng lượng.

Lời giải:

ATP có liên kết giữa 2 nhóm phôtphat cuối cùng dễ bị phá vỡ để giải phóng ra năng lượng (2 liên kết cao năng). Mỗi liên kết cao năng bị phá vỡ giải phóng 7,3 kcal.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 15: ATP được coi là “đồng tiền năng lượng của tế bào” vì 

(1) ATP là một hợp chất cao năng 

(2) ATP dễ dàng truyền năng lượng cho các hợp chất khác thông qua việc chuyển nhóm photphat cuối cùng cho các chất đó để tạo thành ADP 

(3) ATP được sử dụng trong mọi hoạt động sống cần tiêu tốn năng lượng của tế bào 

(4) Mọi chất hữu cơ trải qua quá trình oxi hóa trong tế bào đều sinh ra ATP. 

Những giải thích đúng trong các giải thích trên là

A. (1), (2), (3)

B. (3), (4)

C. (2), (3), (4)

D. (1), (2), (3), (4)

Lời giải:

ATP được coi là “đồng tiền năng lượng của tế bào” vì ATP được sử dụng trong mọi hoạt động sống cần tiêu tốn năng lượng của tế bào, mọi chất hữu cơ trải qua quá trình oxi hóa trong tế bào đều sinh ra ATP.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 16: Tại sao nói ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào?

A. Vận chuyển các chất quá màng sinh chất.

B. Tham gia hầu hết các hoạt động sống của tế bào

C. Tổng hợp nên các chất cần thiết cho tế bào.

D. Sinh công cơ học.

Lời giải:

ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào vì ATP tham gia hầu hết các hoạt động sống của tế bào.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17: Trong mỗi phân tử ATP có bao nhiêu liên kết cao năng ?

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Lời giải:

ATP có liên kết giữa 2 nhóm phôtphat dễ bị phá vỡ để giải phóng ra năng lượng (2 liên kết cao năng).

Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

Đáp án cần chọn là: A

Câu 18: Trong phân tử ATP có mấy liên kết cao năng

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Lời giải:

Trong phân tử ATP có 3 nhóm phosphate nhưng chỉ có 2 liên kết cao năng (~)

Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

Đáp án cần chọn là: B

Câu 19: Cho các phân tử: 

(1) ATP (2) ADP (3) AMP (4) N2O 

Những phân tử mang liên kết cao năng là

A. (1), (2)

B. (1), (3)

C. (1), (2), (3)

D. (1), (2), (3), (4)

Lời giải:

ATP và ADP có liên kết cao năng trong phân tử.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 20: ATP là một hợp chất cao năng, năng lượng của ATP tích lũy chủ yếu ở

A. Cả 3 nhóm photphat

B. 2 liên kết photphat gần phân tử đường

C. 2 liên kết giữa 2 nhóm photphat ở ngoài cùng

D. Chỉ 1 liên kết photphat ngoài cùng

Lời giải:

ATP là một hợp chất cao năng, năng lượng của ATP tích lũy chủ yếu ở 2 liên kết giữa 2 nhóm photphat ở ngoài cùng

Đáp án cần chọn là: C

Câu 21: ATP truyền năng lượng cho các hợp chất khác thông qua chuyển nhóm phôtphat cuối cùng cho các chất đó để trở thành

A. Bazơ nitơ ađênin

B. ADP

C. Đường ribôzơ

D. Hợp chất cao năng

Lời giải:

ATP truyền năng lượng cho các hợp chất khác thông qua chuyển nhóm phôtphat cuối cùng cho các chất đó để trở thành ADP

Đáp án cần chọn là: B

Câu 22: Liên kết P ~ P ở trong phân tử ATP rất dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng, nguyên nhân là do

A. Phân tử ATP là chất giàu năng lượng

B. Phân tử ATP có chứa 3 nhóm photphat

C. Các nhóm photphat đều tích điện âm nên đẩy nhau

D. Đây là liên kết mạnh

Lời giải:

Liên kết P ~ P ở trong phân tử ATP rất dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng là do các nhóm photphat đều tích điện âm nên có xu hướng đẩy nhau.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 23: Trong phân tử ATP, có 3 nhóm photphat nên chúng:

A. Hoạt động yếu

B. Hút nhau mạnh dẫn đến dễ hình thành phân tử

C. Đều tích điện âm nên có xu hướng đẩy nhau, giải phóng năng lượng

D. Dễ liên kết với các phân tử khác

Lời giải:

Liên kết P ~ P ở trong phân tử ATP rất dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng là do các nhóm photphat đều tích điện âm nên có xu hướng đẩy nhau.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 24: ATP có chức năng cung cấp năng lượng cho các quá trình?

A. Sinh tổng hợp của tế bào

B. Vận chuyển các chất

C. Sinh công cơ học

D. Tất cả các quá trình trên

Lời giải:

ATP chủ yếu được sinh ra trong ti thể có chức năng:

- Cung cấp năng lượng cho các quá trình sinh tổng hợp của tế bào.

- Cung cấp năng lượng cho quá trình vận chuyển các chất qua màng (vận chuyển tích cực).

- Cung cấp năng lượng để sinh công cơ học: hoạt động co cơ, vận động.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 25:  Hoạt động nào sau đây không cần năng lượng cung cấp từ ATP?

A. Sinh trưởng ở cây xanh

B. Sự khuếch tán chất tan qua màng tế bào

C. Sự co cơ ở động vật

D. Sự vận chuyển chủ động các chất qua màng sinh chất

Lời giải:

Hoạt động khuếch tán chất tan qua màng tế bào không cần năng lượng cung cấp từ ATP vì đây là quá trình vận chuyển thụ động (từ nơi có nồng độ chất tan cao đến nơi có nồng độ thấp hơn).

Đáp án cần chọn là: B

Câu 26: Trong tế bào, ATP KHÔNG có vai trò nào sau đây?

A. Cung cấp năng lượng cho quá trình sinh công cơ học.  

B. Cung cấp năng lượng cho tế bào vận chuyển các chất qua màng

C. Xúc tác cho quá trình tổng hợp tất cả các chất.

D. Cung cấp năng lượng cho tế bào tổng hợp các chất.

Lời giải:

ATP không có vai trò xúc tác.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 27: Hoạt động nào sau đây của tế bào KHÔNG tiêu tốn năng lượng ATP?

A. Vận chuyển chủ động

B. Vận chuyển thụ động

C. Tổng hợp các chất

D. Sinh công cơ học.

Lời giải:

Vận chuyển thụ động không tiêu tốn năng lượng ATP.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 28: Khi nói về chuyển hoá vật chất và năng lượng, nhận định nào dưới đây là không chính xác?

A. Chuyển hoá vật chất là tập hợp các phản ứng xảy ra bên ngoài tế bào.

B. Chuyển hóa vật chất gồm hai quá trình: đồng hóa và dị hóa.

C. Chuyển hoá vật chất giúp tế bào thực hiện các đặc tính của sự sống như sinh trưởng, phát triển, cảm ứng, sinh sản.

D. Chuyển hoá vật chất luôn đi kèm chuyển hoá năng lượng.

Lời giải:

- Chuyển hoá vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào giúp tế bào thực hiện các đặc tính của sự sống như sinh trưởng, phát triển, cảm ứng, sinh sản.

- Chuyển hoá vật chất luôn kèm theo chuyển hoá năng lượng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 29: Khi nói về chuyển hoá vật chất trong tế bào, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong quá trình chuyển hóa vật chất, các chất được di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác trong tế bào

B. Chuyến hóa vật chất là quá trình biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác

C. Chuyển hóa vật chất là quá trình quang hợp và hô hấp xảy ra trong tế bào.

D. Chuyển hóa vật chất là tập họp các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào.

Lời giải:

Chuyển hoá vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào giúp tế bào thực hiện các đặc tính của sự sống như sinh trưởng, phát triển, cảm ứng, sinh sản.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 30: Khi nói về chuyển hoá vật chất và năng lượng, nhận định nào dưới đây là chính xác ?

A. Chuyển hoá vật chất luôn đi kèm chuyển hoá năng lượng

B. Ở người già, quá trình đồng hoá luôn diễn ra mạnh mẽ hơn quá trình dị hoá

C. Đồng hoá là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp và giải phóng năng lượng

D. Chuyển hoá vật chất là tập hợp các phản ứng xảy ra bên trong tế bào và dịch ngoại bào

Lời giải:

Phát biểu đúng là A.

B sai, ở người già dị hoá> đồng hoá

C sai, đồng hoá là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp, không tạo năng lượng

D sai, chuyển hoá vật chất là tập hợp các phản ứng xảy ra bên trong tế bào

Đáp án cần chọn là: A

Câu 31: Đồng hoá là

A. Tập hợp tất cả các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào.

B. Tập hợp một chuỗi các phản ứng kế tiếp nhau.

C. Quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản.

D. Quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản.

Lời giải:

Đồng hoá là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản, đồng thời tích luỹ năng lượng - dạng hoá năng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 32: Quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản, đồng thời tích luỹ năng lượng là quá trình.

A. Đồng hóa.

B. Dị hóa.

C. Quang hợp.

D. Hô hấp.

Lời giải:

Đồng hoá là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản, đồng thời tích luỹ năng lượng - dạng hoá năng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 33: Dị hoá là

A. Tập hợp tất cả các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào.

B. Tập hợp một chuỗi các phản ứng kế tiếp nhau.

C. Quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản.

D. Quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản.

Lời giải:

Dị hoá là quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản hơn, đồng thời giải phóng năng lượng.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 34: Quá trình dị hoá gắn liền với hiện tượng:

A. Tích trữ năng lượng

B. Giải phóng năng lượng.

C. Tổng hợp chất hữu cơ

D. Chuyển động năng thành thế năng

Lời giải:

Dị hoá là quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản hơn, đồng thời giải phóng năng lượng

Đáp án cần chọn là: B

Câu 35: Khâu quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng của thế giới sống là các phản ứng

A. Ôxi hoá khử.

B. Thuỷ phân.

C. Phân giải các chất.

D. Tổng hợp các chất.

Lời giải:

Khâu quan trọng trong quá trình chuyển đổi bằng năng lượng của thế giới sống là các phản ứng ôxi hoá khử.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 36: Các phản ứng quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng của thế giới sống

A. Phản ứng thuỷ phân.

B. Phản ứng trùng hợp

C. Phản ứng thế.

D. Phản ứng ôxi hoá khử.

Lời giải:

Khâu quan trọng trong quá trình chuyển đổi bằng năng lượng của thế giới sống là các phản ứng ôxi hoá khử.

Đáp án cần chọn là: D

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 10 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm hỏi bài 2k6