Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 16Chương 3: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 16

Câu 1: Nói về hô hấp tế bào, điều nào sau đây không đúng?

A. Đó là quá trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng của tế bào

B. Đó là quá trình oxi hóa các chất hữu cơ thành CO2 và H2O và giải phóng năng lượng ATP

C. Hô hấp tế bào có bản chất là chuỗi các phản ứng oxi hóa khử

D. Quá trình hô hấp tế bào chủ yếu diễn ra trong nhân tế bào

Câu 2: Sản phẩm của hô hấp tế bào gồm:

A. Oxi, nước và năng lượng (ATP + nhiệt)

B. Nước, đường và năng lượng (ATP + nhiệt)

C. Nước, khí cacbonic và đường

D. Khí cacbonic, đường và năng lượng (ATP + nhiệt)

Câu 3: Năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp là

A. ATP    B. NADH    C. ADP    D. FADH2

Câu 4: Chất nào sau đây không được phân giải trong hoạt động hô hấp tế bào?

A. glucozo    B. fructozo    C. xenlulozo    D. gahlalactozo

p style="color:green;">Câu 5: Sơ đồ tóm tắt nào sau đây thể hiện đúng quá trình đường phân?

A. Glucozo → axit piruvic + ATP + NADH

B. Glucozo → CO2 + ATP + NADH

C. Glucozo → nước + năng lượng

D. Glucozo → CO2 + nước

Câu 6: Năng lượng mà tế bào thu được khi kết thúc giai đoạn đường phân một phân tử glucozo là

A. 2ADP   B. 1ADP   C. 2ATP   D. 1ATP

Câu 7: Quá trình đường phân xảy ra ở

A. Trên màng của tế bào

B. Trong tế bào chất (bào tương)

C. Trong tất cả các bào quan khác nhau

D. Trong nhân của tế bào

Câu 8: Sau giai đoạn đường phân, axit piruvic được chuyển hóa thành axetyl – CoA và được phân giải tiếp ở

A. màng ngoài của ti thể   B. trong chất nền của ti thể

C. trong bộ máy Gôngi   D. trong các riboxom

Câu 9: Chất hữu cơ trực tiếp đi vào chu trình Crep là

A. axit lactic   B. axetyl – CoA

C. axit axetic   D. glucozo

Câu 10: Qua chu trình Crep, mỗi phân tử axetyl – CoA được oxi hóa hoàn toàn sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử CO2

A. 4 phân tử   B. 1 phân tử

C. 3 phân tử   D. 2 phân tử

Câu 11: Quá trình hô hấp tế bào gồm các giai đoạn sau:

(1) Đường phân

(2) Chuỗi truyền electron hô hấp

(3) Chu trình Crep

(4) Giai đoạn trung gian giữa đường phân và chu trình Crep

Trật tự đúng các giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào là

A. (1) → (2) → (3) → (4)   B. (1) → (3) → (2) → (4)

C. (1) → (4) → (3) → (2)   D. (1) → (4) → (2) → (3)

Câu 12: Nước được tạo ra ở giai đoạn nào?

A. Đường phân

B. Chuỗi chuyền electron hô hấp

C. Chu trình Crep

D. Giai đoạn trung gian giữa đường phân và chu trình Crep

Câu 13: Giai đoạn nào sinh ra nhiều ATP nhất?

A.Đường phân

B.Chuỗi chuyền electron hô hấp

C.Chu trình Crep

D.Giai đoạn trung gian giữa đường phân và chu trình Crep

Câu 14: ATP không được giải phóng ồ ạt mà từ từ qua các giai đoạn nhằm

A. Thu được nhiều năng lượng hơn

B. Tránh lãng phí năng lượng

C. Tránh đốt cháy tế bào

D. Thu được nhiều CO2 hơn

Câu 15: Giai đoạn nào diễn ra ở màng trong ti thể?

A. Đường phân

B. Chuỗi chuyền electron hô hấp

C. Chu trình Crep

D. Giai đoạn trung gian giữa đường phân và chu trình Crep

Câu 16: Giai đoạn nào trong những giai đoạn sau trực tiếp sử dụng O2

A. Đường phân

B. Chu trình Crep

C. Giai đoạn trung gian giữa đường phân và chu trình Crep

D. Chuỗi chuyền electron hô hấp

Câu 17: Ở sinh vật nhân sơ không có ti thể thì hô hấp tế bào diễn ra ở đâu?

A. ở tế bào chất và nhân tế bào

B. ở tế bào chất và màng nhân

C. ở tế bào chất và màng sinh chất

D. ở nhân tế bào và màng sinh chất

Câu 18: Cơ sở khoa học của các biện pháp bảo quản nông sản là

A. Tăng nhẹ cường độ hô hấp tế bào

B. Giảm nhẹ cường độ hô hấp tế bào

C. Giảm cường độ hô hấp tế bào tới mức tối thiểu

D. Tăng cường độ hô hấp tế bào tới mức tối đa

Đáp án

Câu 1: D. Quá trình hô hấp tế bào chủ yếu diễn ra trong nhân tế bào

Câu 2: D. Khí cacbonic, đường và năng lượng (ATP + nhiệt)

Câu 3: A. ATP

Câu 4: C. xenlulozo

Câu 5: A. Glucozo → axit piruvic + ATP + NADH

Câu 6: C. 2ATP

Câu 7: B. Trong tế bào chất (bào tương)

Câu 8: B. trong chất nền của ti thể

Câu 9: B. axetyl – CoA

Câu 10: D. 2 phân tử

Câu 11: C. (1) → (4) → (3) → (2)

Câu 12: B. Chuỗi chuyền electron hô hấp

Câu 13: B. Chuỗi chuyền electron hô hấp

Câu 14: C. Tránh đốt cháy tế bào

Câu 15: B. Chuỗi chuyền electron hô hấp

Câu 16: D. Chuỗi chuyền electron hô hấp

Câu 17: C. ở tế bào chất và màng sinh chất

Câu 18: C. Giảm cường độ hô hấp tế bào tới mức tối thiểu

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm Sinh 10 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Sinh học 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.