Bài tập C++ có giải: Bài tập xử lý ngoại lệBài tập: Xử lý ngoại lệ cho trường hợp chia cho số 0

Viết chương trình C++ nhập ba số a, b, c và thực hiện phép chia c/(a-b). Trong đó, viết code để xử lý trường hợp a-b=0.

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập trên. Chúng ta sử dụng khối try-catch để xử lý ngoại lệ khi xảy ra tình huống chia cho số 0.

Quảng cáo
#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;

int main()
{
  int a,b,c;
  float d;
  
  cout<<"Nhap gia tri cua a: ";
  cin>>a;
  cout<<"Nhap gia tri cua b: ";
  cin>>b;
  cout<<"Nhap gia tri cua c: ";
  cin>>c;
  
  try
  {
       if((a-b)!=0)
       {
         d=c/(a-b);
         cout<<"Ket qua la: "<<d;
       }
       else
       {
         throw(a-b);
       }
  }
 
  catch(int i)
  {
       cout<<"Ket qua la duong vo cung vi (a-b) bang: "<<i;
  }
 
 return 0;
}

Chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

1. Với trường hợp a-b là khác không, ta có kết quả tính toán bình thường:

Bài tập về xử lý ngoại lệ trong C++

2. Với trường hợp a-b là bằng không, ta có kết quả giống như:

Bài tập về xử lý ngoại lệ trong C++

Bài tập: Xử lý ngoại lệ với nhiều khối catch

Dưới đây là chương trình C++ ví dụ cho trường hợp sử dụng nhiều khối catch. Chúng ta định nghĩa một hàm test chẳng hạn và sử dụng khối try với nhiều khối catch theo sau (với tình huống này là 2 khối catch) như sau:

Quảng cáo
 • Bên trong khối try, đầu tiên kiểm tra xem giá trị đó có lớn hơn 0 hay không.

 • Nếu giá trị đó lớn hơn 0, thì ném giá trị và bắt exception tương ứng.

 • Nếu không, ném ký tự và bắt exception tương ứng.

#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;

void test(int x)
{
  try
  {
       if(x>0)
         throw x;
    else
         throw 'x';
  }
 
  catch(int x)
  {
       cout<<"\nBat mot so nguyen va so nguyen do la: "<<x;
  }
 
  catch(char x)
  {
       cout<<"\nBat mot ky tu va ky tu do la: "<<x;
  }
}
 
int main()
{
  
  cout<<"\nVi du nhieu khoi catch:";
  test(10);
  test(0);
  return 0;
} 
  

Chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Bài tập về xử lý ngoại lệ trong C++

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.