Danh sách liên kết (Linked List) trong C



Một Danh sách liên kết (Linked List) là một dãy các cấu trúc dữ liệu được kết nối với nhau thông qua các liên kết (link). Hiểu một cách đơn giản thì Danh sách liên kết là một cấu trúc dữ liệu bao gồm một nhóm các nút (node) tạo thành một chuỗi. Mỗi nút gồm dữ liệu ở nút đó và tham chiếu đến nút kế tiếp trong chuỗi.

Chương trình minh họa Danh sách liên kết (Linked List) trong C

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>

struct node 
{
  int data;
  int key;
  struct node *next;
};

struct node *head = NULL;
struct node *current = NULL;

//hien thi danh sach
void printList()
{
  struct node *ptr = head;
  printf("\n[ ");
	
  //bat dau tu phan dau danh sach
  while(ptr != NULL)
	{    
   printf("(%d,%d) ",ptr->key,ptr->data);
   ptr = ptr->next;
  }
	
  printf(" ]");
}

//chen link tai vi tri dau tien
void insertFirst(int key, int data)
{
  //tao mot link
  struct node *link = (struct node*) malloc(sizeof(struct node));
	
  link->key = key;
  link->data = data;
	
  //tro link nay toi first node cu
  link->next = head;
	
  //tro first toi first node moi
  head = link;
}

//xoa phan tu dau tien
struct node* deleteFirst()
{

  //luu tham chieu toi first link
  struct node *tempLink = head;
	
  //danh dau next toi first link la first 
  head = head->next;
	
  //tra ve link bi xoa
  return tempLink;
}

//kiem tra list co trong hay khong
bool isEmpty()
{
  return head == NULL;
}

int length()
{
  int length = 0;
  struct node *current;
	
  for(current = head; current != NULL; current = current->next)
	{
   length++;
  }
	
  return length;
}

//tim mot link voi key da cho
struct node* find(int key){

  //bat dau tim tu first link
  struct node* current = head;

  //neu list la trong
  if(head == NULL)
	{
   return NULL;
  }

  //duyet qua list
  while(current->key != key){
	
   //neu day la last node
   if(current->next == NULL){
     return NULL;
   }else {
     //di chuyen toi next link
     current = current->next;
   }
  }   
	
  //neu tim thay du lieu, tra ve link hien tai
  return current;
}

//xoa mot link voi key da cho
struct node* deleteKey(int key){

  //bat dau tu first link
  struct node* current = head;
  struct node* previous = NULL;
	
  //neu list la trong
  if(head == NULL){
   return NULL;
  }

  //duyet qua list
  while(current->key != key){
	
   //neu day la last node
   if(current->next == NULL){
     return NULL;
   }else {
     //luu tham chieu toi link hien tai
     previous = current;
     //di chuyen toi next link
     current = current->next;       
   }
		
  }

  //cap nhat link
  if(current == head) {
   //thay doi first de tro toi next link
   head = head->next;
  }else {
   //bo qua link hien tai
   previous->next = current->next;
  }  
	
  return current;
}

// ham sap xep
void sort(){

  int i, j, k, tempKey, tempData ;
  struct node *current;
  struct node *next;
	
  int size = length();
  k = size ;
	
  for ( i = 0 ; i < size - 1 ; i++, k-- ) {
   current = head ;
   next = head->next ;
		
   for ( j = 1 ; j < k ; j++ ) {  
		
     if ( current->data > next->data ) {
      tempData = current->data ;
      current->data = next->data;
      next->data = tempData ;

      tempKey = current->key;
      current->key = next->key;
      next->key = tempKey;
     }
			
     current = current->next;
     next = next->next;            
   }
  }  
}

// ham dao nguoc list
void reverse(struct node** head_ref) {
  struct node* prev  = NULL;
  struct node* current = *head_ref;
  struct node* next;
	
  while (current != NULL) {
   next = current->next; 
   current->next = prev;  
   prev = current;
   current = next;
  }
	
  *head_ref = prev;
}

main() {

  insertFirst(1,10);
  insertFirst(2,20);
  insertFirst(3,30);
  insertFirst(4,1);
  insertFirst(5,40);
  insertFirst(6,56); 

  printf("Danh sach ban dau: "); 
	
  //in danh sach
  printList();

  while(!isEmpty()){      
   struct node *temp = deleteFirst();
   printf("\nGia tri bi xoa:"); 
   printf("(%d,%d) ",temp->key,temp->data);    
  } 
	
  printf("\nDanh sach sau khi da xoa gia tri: ");     
  printList();
  insertFirst(1,10);
  insertFirst(2,20);
  insertFirst(3,30);
  insertFirst(4,1);
  insertFirst(5,40);
  insertFirst(6,56); 
  printf("\nPhuc hoi danh sach: "); 
  printList();
  printf("\n"); 

  struct node *foundLink = find(4);
	
  if(foundLink != NULL){
   printf("Tim thay phan tu: "); 
   printf("(%d,%d) ",foundLink->key,foundLink->data); 
   printf("\n"); 
  }else {
   printf("Khong tim thay phan tu."); 
  }

  deleteKey(4);
  printf("Danh sach, sau khi xoa mot phan tu: "); 
  printList();
  printf("\n");
  foundLink = find(4);
	
  if(foundLink != NULL){
   printf("Tim thay phan tu: "); 
   printf("(%d,%d) ",foundLink->key,foundLink->data); 
   printf("\n"); 
  }else {
   printf("Khong tim thay phan tu."); 
  }
	
  printf("\n"); 
  sort();
	
  printf("Danh sach sau khi duoc sap xep: "); 
  printList();
	
  reverse(&head);
  printf("\nDanh sach sau khi bi dao nguoc: "); 
  printList();
}

Kết quả

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Danh sách liên kết (Linked List) trong C
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


cau-truc-du-lieu-danh-sach-lien-ket.jsp