Dãy Fibonacci sử dụng đệ qui trong CDãy Fibonacci sử dụng đệ qui trong C

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 

// khai bao ham indayFibonacci
void indayFibonacci(int n){ 
  static int n1=0,n2=1,n3; 
  if(n>0){ 
     n3 = n1 + n2; 
     n1 = n2; 
     n2 = n3; 
     printf("%d ",n3); 
     indayFibonacci(n-1); 
  } 
} 

// ham main de in day Fibonacci
int main(){ 
  int n; 
  
  printf("Ban hay nhap so phan tu trong day Fibonacci: "); 
  scanf("%d",&n); 
 
  printf("Hien thi day Fibonacci tren man hinh\n\n"); 
  printf("%d %d ",0,1); 
  indayFibonacci(n-2); //n-2 boi vi 2 phan tu dau tien da duoc in 
  
  printf("\n\n===========================\n");
  printf("VietJack chuc cac ban hoc tot!");
 
  getch(); 
} 

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Dãy Fibonacci trong C

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


day-fibonacci.jsp