Tìm kiếm bằng bảng bămCấu trúc dữ liệu Bảng Băm là một cấu trúc dữ liệu lưu giữ dữ liệu theo cách thức liên hợp. Trong Bảng Băm, dữ liệu được lưu giữ trong định dạng mảng, trong đó các giá trị dữ liệu có giá trị chỉ mục riêng. Việc truy cập dữ liệu trở nên nhanh hơn nếu chúng ta biết chỉ mục của dữ liệu cần tìm.

Do đó, với loại cấu trúc dữ liệu Bảng Băm này thì các hoạt động chèn và hoạt động tìm kiếm sẽ diễn ra rất nhanh, bất chấp kích cỡ của dữ liệu là bao nhiêu. Bảng Băm sử dụng mảng như là một kho lưu giữ trung gian và sử dụng kỹ thuật Hash để tạo chỉ mục tại nơi phần tử được chèn vào.

Chương trình minh họa Bảng Băm trong C

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>

#define SIZE 20

struct DataItem {
  int data;  
  int key;
};

struct DataItem* hashArray[SIZE]; 
struct DataItem* dummyItem;
struct DataItem* item;

int hashCode(int key){
  return key % SIZE;
}

struct DataItem *search(int key){        
  //lay gia tri hash 
  int hashIndex = hashCode(key); 
	
  //di chuyen trong mang cho toi khi gap mot o trong (empty cell)
  while(hashArray[hashIndex] != NULL){
	
   if(hashArray[hashIndex]->key == key)
     return hashArray[hashIndex]; 
			
   //di chuyen toi o tiep theo
   ++hashIndex;
		
   //bao quanh hash table
   hashIndex %= SIZE;
  }    
	
  return NULL;    
}

void insert(int key,int data){

  struct DataItem *item = (struct DataItem*) malloc(sizeof(struct DataItem));
  item->data = data; 
  item->key = key;   

  //lay gia tri hash 
  int hashIndex = hashCode(key);

  //di chuyen trong mang cho toi khi gap mot o trong (empty cell) hoac o bi xoa
  while(hashArray[hashIndex] != NULL && hashArray[hashIndex]->key != -1){
   //di chuyen toi o tiep theo
   ++hashIndex;
		
   //bao quanh hash table
   hashIndex %= SIZE;
  }
	
  hashArray[hashIndex] = item;    
}

struct DataItem* deleteItem(struct DataItem* item){
  int key = item->key;

  //lay gia tri hash 
  int hashIndex = hashCode(key);

  //di chuyen trong mang cho toi khi gap mot o trong (empty cell) 
  while(hashArray[hashIndex] != NULL){
	
   if(hashArray[hashIndex]->key == key){
     struct DataItem* temp = hashArray[hashIndex]; 
			
     //gan mot phan tu gia tai vi tri bi xoa
     hashArray[hashIndex] = dummyItem; 
     return temp;
   }
		
   //di chuyen toi o tiep theo
   ++hashIndex;
		
   //bao quanh hash table
   hashIndex %= SIZE;
  }   
	
  return NULL;    
}

void display(){
  int i = 0;
	
  for(i = 0; i<SIZE; i++) {
	
   if(hashArray[i] != NULL)
     printf(" (%d,%d)",hashArray[i]->key,hashArray[i]->data);
   else
     printf(" ~~ ");
  }
	
  printf("\n");
}

int main(){
  
  dummyItem = (struct DataItem*) malloc(sizeof(struct DataItem));
  dummyItem->data = -1; 
  dummyItem->key = -1; 

  insert(1, 20);
  insert(2, 70);
  insert(42, 80);
  insert(4, 25);
  insert(12, 44);
  insert(14, 32);
  insert(17, 11);
  insert(13, 78);
  insert(37, 97);

  display();

  item = search(37);

  if(item != NULL){
   printf("Tim thay phan tu: %d\n", item->data);
  }else {
   printf("Khong tim thay phan tu\n");
  }

  deleteItem(item);

  item = search(37);

  if(item != NULL){
   printf("Tim thay phan tu: %d\n", item->data);
  }else {
   printf("Khong tim thay phan tu\n");
  }
}

Kết quả

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Bảng Băm trong C

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


cau-truc-du-lieu-hash-table.jsp