Hàng đợi (Queue) trong CHàng đợi (Queue) là một cấu trúc dữ liệu trừu tượng, là một cái gì đó tương tự như hàng đợi trong đời sống hàng ngày (xếp hàng).

Chương trình minh họa Hàng đợi (Queue) trong C

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>

#define MAX 6

int intArray[MAX];
int front = 0;
int rear = -1;
int itemCount = 0;

int peek(){
  return intArray[front];
}

bool isEmpty(){
  return itemCount == 0;
}

bool isFull(){
  return itemCount == MAX;
}

int size(){
  return itemCount;
} 

void insert(int data){

  if(!isFull()){
	
   if(rear == MAX-1){
     rear = -1;      
   }    

   intArray[++rear] = data;
   itemCount++;
  }
}

int removeData(){
  int data = intArray[front++];
	
  if(front == MAX){
   front = 0;
  }
	
  itemCount--;
  return data; 
}

int main() {
  /* chen 5 phan tu */
  insert(3);
  insert(5);
  insert(9);
  insert(1);
  insert(12);

  // front : 0
  // rear : 4
  // ------------------
  // index : 0 1 2 3 4 
  // ------------------
  // queue : 3 5 9 1 12
  insert(15);

  // front : 0
  // rear : 5
  // ---------------------
  // index : 0 1 2 3 4 5 
  // ---------------------
  // queue : 3 5 9 1 12 15
	
  if(isFull()){
   printf("Hang doi (Queue) da day!\n");  
  }

  // xoa mot phan tu 
  int num = removeData();
	
  printf("Phan tu bi xoa: %d\n",num);
  // front : 1
  // rear : 5
  // -------------------
  // index : 1 2 3 4 5
  // -------------------
  // queue : 5 9 1 12 15

  // Chen them mot phan tu
  insert(16);

  // front : 1
  // rear : -1
  // ----------------------
  // index : 0 1 2 3 4 5
  // ----------------------
  // queue : 16 5 9 1 12 15

  // neu hang doi la day thi phan tu se khong duoc chen. 
  insert(17);
  insert(18);

  // ----------------------
  // index : 0 1 2 3 4 5
  // ----------------------
  // queue : 16 5 9 1 12 15
  printf("Phan tu tai vi tri front: %d\n",peek());

  printf("----------------------\n");
  printf("Gia tri chi muc : 5 4 3 2 1 0\n");
  printf("----------------------\n");
  printf("Hang doi (Queue): ");
	
  while(!isEmpty()){
   int n = removeData();      
   printf("%d ",n);
  }  
}

Kết quả

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Hàng đợi (Queue) trong C

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


cau-truc-du-lieu-hang-doi.jsp