Sắp xếp trộn (Merge Sort) trong CSắp xếp trộn (Merge Sort) là một giải thuật sắp xếp dựa trên giải thuật Chia để trị (Divide and Conquer). Với độ phức tạp thời gian trường hợp xấu nhất là Ο(n log n) thì đây là một trong các giải thuật đáng được quan tâm nhất.

Đầu tiên, giải thuật sắp xếp trộn chia mảng thành hai nửa và sau đó kết hợp chúng lại với nhau thành một mảng đã được sắp xếp.

Chương trình minh họa sắp xếp trộn (Merge Sort) trong C

Dưới đây là ví dụ minh họa cho cách thực hiện giải thuật sắp xếp trộn (Merge Sort) trong ngôn ngữ C.

Quảng cáo
#include <stdio.h>
#define max 10

int a[10] = { 10, 14, 19, 26, 27, 31, 33, 35, 42, 44 };
int b[10];


void merging(int low, int mid, int high) {
  int l1, l2, i;

  for(l1 = low, l2 = mid + 1, i = low; l1 <= mid && l2 <= high; i++) {
   if(a[l1] <= a[l2])
     b[i] = a[l1++];
   else
     b[i] = a[l2++];
  }

  while(l1 <= mid)  
   b[i++] = a[l1++];

  while(l2 <= high)  
   b[i++] = a[l2++];

  for(i = low; i <= high; i++)
   a[i] = b[i];
}

void sort(int low, int high) {
  int mid;
  
  if(low < high) {
   mid = (low + high) / 2;
   sort(low, mid);
   sort(mid+1, high);
   merging(low, mid, high);
  }else { 
   return;
  }  
}

int main() { 
  int i;

  printf("Danh sach truoc khi duoc sap xep\n");
  
  for(i = 0; i <= max; i++)
   printf("%d ", a[i]);

  sort(0, max);

  printf("\nDanh sach sau khi duoc sap xep\n");
  
  for(i = 0; i <= max; i++)
   printf("%d ", a[i]);
}

Kết quả

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Quảng cáo
Sắp xếp trộn (Merge Sort) trong C

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


giai-thuat-sap-xep-tron.jsp