Shell Sort trong CShell Sort là một giải thuật sắp xếp mang lại hiệu quả cao dựa trên giải thuật sắp xếp chèn (Insertion Sort). Giải thuật này tránh các trường hợp phải tráo đổi vị trí của hai phần tử xa nhau trong giải thuật sắp xếp chọn (nếu như phần tử nhỏ hơn ở vị trí bên phải khá xa so với phần tử lớn hơn bên trái).

Đầu tiên, giải thuật này sử dụng giải thuật sắp xếp chọn trên các phần tử có khoảng cách xa nhau, sau đó sắp xếp các phần tử có khoảng cách hẹp hơn. Khoảng cách này còn được gọi là khoảng (interval) – là số vị trí từ phần tử này tới phần tử khác. Khoảng này được tính dựa vào công thức Knuth như sau:

h = h * 3 + 1

trong đó:
  h là Khoảng (interval) với giá trị ban đâu là 1

Chương trình Shell Sort trong C

Quảng cáo
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#define MAX 7

int intArray[MAX] = {4,6,3,2,1,9,7};

void printline(int count){
  int i;
	
  for(i = 0;i <count-1;i++){
   printf("=");
  }
	
  printf("=\n");
}

//ham hien thi cac phan tu
void display(){
  int i;
  printf("[");
	
  // duyet qua tat ca phan tu 
  for(i = 0;i<MAX;i++){
   printf("%d ",intArray[i]);
  }
	
  printf("]\n");
}

//ham sap xep
void shellSort(){
  int inner, outer;
  int valueToInsert;
  int interval = 1;  
  int elements = MAX;
  int i = 0;
  
  while(interval <= elements/3) {
   interval = interval*3 +1;          
  }

  while(interval > 0) {
   printf("Vong lap thu %d#:",i); 
   display();
   
   for(outer = interval; outer < elements; outer++) {
     valueToInsert = intArray[outer];
     inner = outer;
			
     while(inner > interval -1 && intArray[inner - interval] 
      >= valueToInsert) {
      intArray[inner] = intArray[inner - interval];
      inner -=interval;
      printf(" Di chuyen phan tu :%d\n",intArray[inner]);
     }
     
     intArray[inner] = valueToInsert;
     printf(" Chen phan tu :%d, tai vi tri :%d\n",valueToInsert,inner);
   }
		
   interval = (interval -1) /3;      
   i++;
  }     
}

int main() {
  printf("Mang du lieu dau vao: ");
  display();
  printline(50);
  shellSort();
  printf("Mang ket qua: ");
  display();
  printline(50);
  return 1;
}

Kết quả

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Quảng cáo
Shell Sort trong C
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


giai-thuat-shell-sort.jsp