Tìm kiếm nhị phân (Binary Search) trong CBinary search is a fast search algorithm with run-time complexity of Ο(log n). This search algorithm works on the principle of divide and conquer. For this algorithm to work properly the data collection should be in sorted form.

Chương trình minh họa Tìm kiếm nhị phân (Binary Search) trong C

#include <stdio.h>

#define MAX 20

// khai bao mang 
int intArray[MAX] = {1,2,3,4,6,7,9,11,12,14,15,16,17,19,33,34,43,45,55,66};

void printline(int count){
  int i;
	
  for(i = 0;i <count-1;i++){
   printf("=");
  }
	
  printf("=\n");
}

int find(int data){
  int lowerBound = 0; // chi muc ban dau
  int upperBound = MAX -1; // chi muc cuoi
  int midPoint = -1;
  int comparisons = 0;   
  int index = -1;
	
  while(lowerBound <= upperBound){
   printf("So sanh lan thu %d\n" , (comparisons +1) ) ;
   printf("Chi muc ban dau : %d, intArray[%d] = %d\n", 
		lowerBound,lowerBound,intArray[lowerBound]);
   printf("Chi muc cuoi : %d, intArray[%d] = %d\n", upperBound,upperBound,intArray[upperBound]);
   comparisons++;
		
   // uoc luong gia tri tai vi tri trung vi 
   // midPoint = (lowerBound + upperBound) / 2;
   midPoint = lowerBound + (upperBound - lowerBound) / 2;	
		
   // tim thay du lieu
   if(intArray[midPoint] == data){
     index = midPoint;
     break;
   }else {
     // neu du lieu la lon hon 
     if(intArray[midPoint] < data){
      // tim kiem du lieu phan lon hon
      lowerBound = midPoint + 1;
     }
     // neu du lieu la nho hon 
     else{      
      // tim kiem du lieu phan nho hon
      upperBound = midPoint -1;
     }
   }        
  }
  printf("So phep tinh so sanh thuc hien: %d" , comparisons);
  return index;
}

void display(){
  int i;
  printf("[");
	
  // duyet qua tat ca phan tu 
  for(i = 0;i<MAX;i++){
   printf("%d ",intArray[i]);
  }
	
  printf("]\n");
}

main(){
  printf("Mang du lieu nhap vao: ");
  display();
  printline(50);
	
  //Tim vi tri cua 55
  int location = find(55);

  // neu phan tu duoc tim thay 
  if(location != -1)
   printf("\nTim thay phan tu tai vi tri: %d" ,(location+1));
  else
   printf("\nKhong tim thay phan tu.");
}

Kết quả

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Tìm kiếm nhị phân (Binary Search) trong C

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


giai-thuat-tim-kiem-nhi-phan.jsp