Tìm kiếm tuyến tính (Linear Search) trong CLinear Search là một giải thuật tìm kiếm rất cơ bản. Trong kiểu tìm kiếm này, một hoạt động tìm kiếm liên tiếp được diễn ra qua tất cả từng phần tử. Mỗi phần tử đều được kiểm tra và nếu tìm thấy bất kỳ kết nối nào thì phần tử cụ thể đó được trả về; nếu không tìm thấy thì quá trình tìm kiếm tiếp tục diễn ra cho tới khi tìm kiếm hết dữ liệu.

Chương trình minh họa Tìm kiếm tuyến tính (Linear Search) trong C

#include <stdio.h>

#define MAX 20

// khai bao mang du lieu
int intArray[MAX] = {1,2,3,4,6,7,9,11,12,14,15,16,17,19,33,34,43,45,55,66};

void printline(int count){
  int i;
	
  for(i = 0;i <count-1;i++){
   printf("=");
  }
	
  printf("=\n");
}

// phuong thuc tim kiem tuyen tinh 
int find(int data){

  int comparisons = 0;
  int index = -1;
  int i;

  // duyet qua tat ca phan tu
  for(i = 0;i<MAX;i++){
	
   // dem so phep tinh so sanh da thuc hien 
   comparisons++;
		
   // neu tim thay du lieu, thoat khoi vong lap
		
   if(data == intArray[i]){
     index = i;
     break;
   }
		
  }  
	
  printf("Tong so phep so sanh da thuc hien: %d", comparisons);
  return index;
}

void display(){
  int i;
  printf("[");
	
  // duyet qua tat ca phan tu 
  for(i = 0;i<MAX;i++){
   printf("%d ",intArray[i]);
  }
	
  printf("]\n");
}

main(){

  printf("Mang du lieu dau vao: ");
  display();
  printline(50);
	
  //Tim kiem vi tri cua 55
  int location = find(55);

  // neu tim thay phan tu
  if(location != -1)
   printf("\nTim thay phan tu tai vi tri: %d" ,(location+1));
  else
   printf("Khong tim thay phan tu.");
}

Kết quả

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Tìm kiếm tuyến tính (Linear Search) trong C
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


giai-thuat-tim-kiem-tuyen-tinh.jsp