Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học vô cơ cực hayCông thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học vô cơ cực hay

Với mục đích giúp học sinh dễ dàng trong việc làm bài tập trắc nghiệm môn Hóa học vô cơ, VietJack biên soạn bản Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học vô cơ cực hay. Hi vọng loạt bài này sẽ như là cuốn sổ tay kiến thức và công thức giúp bạn học tốt môn Hóa học.

Tải xuống

1. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

Lưu ý: Điều kiện áp dụng công thức: nkết tủa < nCO2.

2. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dd chứa hỗn hợp NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

Lưu ý:

Điều kiện áp dụng công thức: nCO32- < nCO2

3. Tính VCO2 cần hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 thu được lượng kết tủa theo yêu cầu:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

4. Tính Vdd NaOH cần cho vào dd Al3+ để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

Lưu ý: Hai kết quả trên tương ứng với hai trường hợp NaOH dùng thiếu và NaOH dùng dư.

Trường hợp 1 ứng với kết tủa chưa đạt cực đại;

Trường hợp 2 ứng với kết tủa đã đạt cực đại sau đó tan bớt một phần.

5. Tính Vdd HCl cần cho vào dd Na[Al(OH)]4 (hoặc NaAlO2) để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

6. Tính Vdd NaOH cần cho vào dd Zn2+ để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

Lưu ý:

Trường hợp 1 ứng với kết tủa chưa đạt cực đại;

Trường hợp 2 ứng với kết tủa đã đạt cực đại sau đó tan bớt một phần.

7. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng H2SO4 loãng giải phóng H2:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

8. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng dd HCl giải phóng H2:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

9. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng H2SO4 loãng:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

10. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng dd HCl:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

11. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng dd HCl vừa đủ:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

12. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp các kim loại bằng H2SO4 đặc, nóng giải phóng khí SO2:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

13. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp các kim loại bằng H2SO4 đặc, nóng giải phóng khí SO2, S, H2S:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

14. Tính số mol HNO3 cần dùng để hòa tan hỗn hợp các kim loại:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

Lưu ý:

+) Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0.

+) Giá trị nHNO3 không phụ thuộc vào số kim loại trong hỗn hợp.

+) Công thức này chỉ dùng khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO3.

+) Chú ý khi tác dụng với Fe3+ vì Fe khử Fe3+ về Fe2+ nên số mol HNO3 đã dùng để hoà tan hỗn hợp kim loại nhỏ hơn so với tính theo công thức trên. Vì thế phải nói rõ HNO3 dư bao nhiêu %.

15. Tính số mol H2SO4 đặc, nóng cần dùng để hoà tan 1 hỗn hợp kim loại dựa theo sản phẩm khử SO2 duy nhất:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

16. Tính khối lượng muối nitrat kim loại thu được khi cho hỗn hợp các kim loại tác dụng HNO3 (không có sự tạo thành NH4NO3):

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

Lưu ý:

+) Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0.

+) Nếu có sự tạo thành NH4NO3 thì cộng thêm vào mNH4NO3 có trong dd sau phản ứng.

17. Tính khối lượng muối thu được khi cho hỗn hợp sắt và các oxit sắt tác dụng với HNO3 dư giải phóng khí NO:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

18. Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng HNO3 đặc, nóng, dư giải phóng khí NO2:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

Lưu ý:

+ Hỗn hợp không nhất thiết phải đủ bốn chất vẫn có thể áp dụng được công thức.

+ Dạng toán này, HNO3 phải dư để muối thu được là Fe (III). Không được nói HNO3 vừa đủ vì có thể phát sinh Fe dư khử Fe3+ về Fe2+:

+ Nếu giải phóng hỗn hợp NO và NO2 thì công thức là:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

19. Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc, nóng, dư giải phóng khí SO2:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

Lưu ý: Hỗn hợp không nhất thiết phải đủ 4 chất vẫn có thể áp dụng được công thức.

20. Tính khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hoá lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hoà tan hết rắn X trong HNO3 loãng dư được NO:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

21. Tính khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hoá lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hoà tan hết rắn X trong HNO3 loãng dư được NO2:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

22. Tính VNO (hoặc NO2) thu được khi cho hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng nhiệt nhôm (hoàn toàn hoặc không hoàn toàn) tác dụng với HNO3:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

23. Tính pH của dd axit yếu HA:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

Lưu ý:

+) α là độ điện li

+) Công thức này đúng khi Ca không quá nhỏ (Ca ≥ 0, 01M)

24. Tính pH của dd hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

Lưu ý:

Dung dịch trên được gọi là dung dịch đệm.

25. Tính pH của dd bazơ yếu BOH:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

26. Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3:

Nếu tiến hành tổng hợp NH3 từ hỗn hợp gồm N2 và H2 với tỉ lệ mol tương ứng là 1:3 thì hiệu suất tổng hợp là:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

Với X là hỗn hợp ban đầu và Y là hỗn hợp sau.

27. Xác định kim loại M có hiđroxit lưỡng tính dựa vào phản ứng dd Mn+ với dd kiềm.

Dù M là kim loại nào trong các kim loại có hiđroxit lưỡng tính (Zn, Cr, Sn, Pb, Be) thì số mol OH- dùng để Mn+ kết tủa toàn bộ sau đó tan vừa hết cũng được tính là:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

28. Xác định kim loại M có hiđroxit lưỡng tính dựa vào phản ứng dd Mn+ với dd MO2n-4 (hay [M(OH)4] n-4) với dd axit:

Dù M là kim loại nào trong các kim loại có hiđroxit lưỡng tính (Zn, Cr, Sn, Pb, Be) thì số mol H+ dùng để kết tủa M(OH)n xuất hiện tối đa sau đó tan vừa hết cũng được tính là:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

29. Tính m gam Fe3O4 khi dẫn khí CO qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

Lưu ý:

Khối lượng Fe2O3 khi dẫn khí CO qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

30. Tính m gam Fe3O4 khi dẫn khí CO qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

Lưu ý:

Khối lượng Fe2O3 khi dẫn khí CO qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất:

Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học 10, 11, 12 cực hay

Tải xuống

Xem thêm các bài tổng hợp kiến thức và công thức Hóa học cơ bản đầy đủ và chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung chương trình học các cấp.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.