Địa Lí 12 Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông HồngĐịa Lí 12 Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng

Với giải bài tập Địa Lí 12 Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh lớp 12 trả lời câu hỏi & làm bài tập Địa Lí 12 Bài 34.

1. Tốc độ tăng trưởng của các chỉ số: (đơn vị: 100%)

Các chỉ số Đồng bằng sông Hồng Cả nước
1995 2005 1995 2005
Số dân (nghìn người)100 111.7 100 115.4
Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt (nghìn ha)100 109.3 100 114.4
Sản lượng lương thực có hạt (nghìn tấn)100 122.1 100 151.6
Bình quân lương thực có hạt (kg/người)100 109.4 100 131.4
Quảng cáo

So sánh:

Nhìn chung tốc độ tăng trưởng của Đồng bằng sông Hồng thấp hơn cả nước.

- Về số dân: đồng bằng sông Hồng có tốc độ phát triển là 111,7%, trong khi cả nước là 115,4%.

- Về diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt: tốc độ tăng của đồng bằng sông Hồng rất thấp, chỉ đạt 109,3% trong khi cả nước là 114,4%.

- Sản lương lương thực tăng nhanh nhất so với các chỉ tiêu còn lại, tuy nhiên vẫn tăng chậm hơn so với cả nước (122,1% < 151,6%).

- Bình quân lươnng thực có hạt cũng tăng chậm hơn cả nước (109,4% < 131,4%).

2. Tỉ trọng của đồng bằng sông Hồng so với cả nước: (đơn vị: %)

Các chỉ số Đồng bằng sông Hồng Cả nước
1995 2005 1995 2005
Số dân (nghìn người)22.4 21.7 100 100
Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt (nghìn ha)15.3 14.6 100 100
Sản lượng lương thực có hạt (nghìn tấn)20.4 16.5 100 100
Bình quân lương thực có hạt (kg/người)91.2 75.9 100 100
Quảng cáo

Nhận xét:

Nhìn chung trong tất cả các chỉ số thì đồng bằng sông Hồng đều chiếm một vị trí nhất định so với cả nước nói chung, tuy nhiên tỉ lệ các chỉ số này đang bị giảm dần.

- Về số dân: chiếm tỉ lệ khá lớn, hơn 1/5 só với cả nước và đang giảm dần (22,4% năm 1995 và 21,7% năm 2005).

- Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt chiếm 15,3% năm 1995 và đến năm 2005 giảm nhẹ còn 14,6%.

- Sản lượng lương thực có hạt chiếm tỉ lệ khá lớn so với cả nước và đang giả khá nhanh trong cơ cấu (năm 1995 là 20,4% và 2005 là 16,5%).

- Bình quân lương thực có hạt chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước nhưng đang giảm dần (năm 1995 là 91,2% và 2005 là 75,9%).

3. Mối quan hệ giữa dân số và việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng:

- Có thể thấy đồng bằng sông Hồng là vùng tập trung dân số lớn của cả nước, chiếm tới 21,7% (năm 2005). Tốc độ tăng dân số khá nhanh so với cả nước (năm 2005 là 111,7%).

- Tuy nhiên, các chỉ số về sản xuất lương thực của vùng có xu hướng giảm trong giai đoạn 1995 – 2005 (diện tích cây lương thực có hạt, sản lượng lương thực có hạt và bình quân lương thực có hạt trên đầu người).

- Giải thích:

   + Do sức ép của dân số nên bình quân lương thực có hạt giảm dần so với cả nước.

   + Các thiên tai như bão, lũ, hạn hán…cũng ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng lương thực có hạt của vùng.

Quảng cáo

4. Phương hướng giải quyết:

- Thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình để giảm bớt gia tăng dân số.

- Đầu tư thâm canh, tăng vụ, áp dụng các biện pháp khoa học kĩ thuật mới (giống mới) nhằm tăng năng suất, sản lượng lương thực.

- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế,

- Nâng cao mức sống và giải quyết việc làm.

Tham khảo thêm các bài giải bài tập Địa Lí 12 hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên