Hóa 12 Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Hóa 12 Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Video Giải bài tập Hóa 12 Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm - Cô Phạm Thị Thu Phượng

Bài 1 (trang 111 SGK Hóa 12 - Video giải tại 19:07): Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là :

A. ns1.

B. ns2.

C. ns2np1.

D. (n-1)dsxnsy.

Lời giải:

Đáp án A.

Bài 2 (trang 111 SGK Hóa 12 - Video giải tại 19:30): Cation M+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2s22p6. M+ là cation nào sau đây?

A. Ag+.

B. Cu2+.

C. Na+.

D. K+.

Lời giải:

Đáp án C.

M+ có cấu hình e là: 2s22p6.

⇒ cấu hình e của M là: 2s22p63s1

⇒ M là Na ⇒ M+ là Na+

Bài 3 (trang 111 SGK Hóa 12 - Video giải tại 20:24): Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39 g kali kim loại vào 362 g nước là kết quả nào sau đây?

A. 15,47%.

B. 13,87%.

C. 14%.

D. 14,04%.

Lời giải:

Đáp án C.

K + H2O → KOH + Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 H2

Số mol K: nK = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 = 1(mol)

Số mol KOH: nKOH = nK = 1(mol)

Khối lượng KOH là mKOH = 56.1 = 56 (g)

Số mol H2: nH2 = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 nK= 0,5(mol)

Khối lượng dung dịch là mdd = 39 + 362 – 0,5.2 = 400 (g)

Nồng độ C%KOH = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 = 14%

Bài 4 (trang 111 SGK Hóa 12 - Video giải tại 23:43): Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân:

A. LiCl.

B. NaNO3.

C. KHCO3.

D. KBr.

Lời giải:

Đáp án C.

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Bài 5 (trang 111 SGK Hóa 12 - Video giải tại 24:54): Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy, thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 g kim loại ở catot. Hãy xác định công thức phân tử của muối kim loại kiềm.

Lời giải:

CT muối clorua của KL kiềm là MCl

2MCl -dpnc→ 2M + Cl2

Khí ở anot là Cl2. Số mol Cl2: Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Số mol M là: nM = 0,04. 2 = 0,08 (mol)

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 → M là K

Công thức muối KCl

Bài 6 (trang 111 SGK Hóa 12 - Video giải tại 27:26): Cho 100g CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl để lấy khí CO2 sục vào dung dịch chứa 60 g NaOH. Tính khối lượng muối natri thu được.

Lời giải:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

K = 1,5 → phản ứng tạo hai muối NaHCO3 và Na2CO3

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Gọi x, y lần lượt là số mol NaHCO3 và Na2CO3

Theo bài ra ta có hệ

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Khối lượng NaHCO3 m = 84.0,5 = 42 (g)

Khối lượng Na2CO3 m = 106.0,5 = 53 (g)

Tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng là: 42 + 53 = 95 (g)

Thành phần % theo khối lượng các chất

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Bài 7 (trang 111 SGK Hóa 12 - Video giải tại 32:48): Nung 100g hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi, được 69 g chất rắn. Xác định thành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Gọi y, x lần lượt là số mol NaHCO3 và Na2CO3

Theo bài ra ta có hệ

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Thành phần % theo khối lượng các chất

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Bài 8 (trang 111 SGK Hóa 12 - Video giải tại 37:55): Cho 3,1 g hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu được 1,12 lít H2 ở đktc và dung dịch kiềm.

a) Xác định tên 2 KL đó và tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại

b) Tính thể tích dd HCl 2M cần dùng để trung hòa dd kiềm và khối lượng muối clorua thu được.

Lời giải:

a. Gọi công thức chung cho hai kim loại kiềm là M

Số mol H2: nH2 = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 = 0,05(mol)

PTHH: Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Theo pt: nM = 2. nH2 = 2. 0,05 = 0,1(mol)

⇒ M = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 = 31 → Na, K

Gọi x, y lần lượt là số mol của Na và K trong hỗn hợp

Theo bài ra ta có hệ phương trình:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

b. Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Theo pt: nHCl = nMOH = 0,1 (mol)

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

m(MCl) = 0,1.(31 + 35,5) = 6,65(g)

Xem thêm các bài Giải bài tập Hóa học 12 (có video) hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác