Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 7 có đáp án năm 2023

Trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 7 sách mới Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức có đáp án, hay nhất. Mời các bạn đón xem:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 7 (có đáp án - sách mới)

Quảng cáoLưu trữ: Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 7 (sách cũ)

Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Câu 1: Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga là  

A. Công nhân, nông dân  

B. Công nhân, nông dân, binh lính  

C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản 

D. Công nhân, nông dân, tư sản

Trả lời

Từ cuối năm 1904, nhiều cuộc bãi công đã nổ ra với các khẩu hiệu “Đảo đảo chuyên chế”, “Đả đảo chiến tranh”, “Ngày làm 8h”. Lớn nhất là phong trào của công nhân, nông dân và binh sĩ diễn trong những năm 1905 – 1907.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2: Sự kiện nào được xem là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?  

A. Cuộc khởi nghĩa vũ trang bùng nổ ở Mát-xcơ-va (12-1905).  

B. Phong trào đấu tran của công nhân trong năm 1906.  

C. Cuộc nổi dậy của nông dân đánh phá dinh cơ của địa chủ phong kiến (5-1905).  

D. 14 vạn công nhân Pê-téc-bua đưa bản yêu sách lên nhà vua (1905).

Trả lời

Đỉnh cao của cuộc đấu tranh 1905 – 1907 là cuộc khởi nghĩa vũ trang bùng nổ ở Mát-xcơ-va tháng 12-1905. Các chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu vô cùng anh dùng trong gần hai tuần lễ. Cuối cùng, cuộc khởi nghĩa bị thất bại vì lực lượng quá chênh lệch.

Đáp án cần chọn là: A

Quảng cáo

Câu 3: Sự kiện nào sau đây được xem là “Ngày chủ nhật đẫm máu”?  

A. Cuộc tổng bãi công của nhân dân Mat-xcơ-va (1905) bị đàn áp  

B. Phong trào cách mạng của nông dân và binh lính (1905) bị đàn áp  

C. Các cuộc bãi công và biểu tình của quần chúng (1904) bị đàn áp  

D. Công nhân Pê-téc-bua kéo đến Cung điện mùa đông (9/1/1905) đưa yêu sách nhưng bị đàn áp

Trả lời

Ngày 09/01/1905, 14 vạn công nhân Pê-tec-bua và gia đình không vũ khí đến “Cung điện mùa đông” để thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống nhưng họ bị đàn áp bằng súng làm hàng nghìn người chết và bị thương. Đó là "Ngày chủ nhật đẫm máu".

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4: Cuộc đấu tranh của nhân dân Nga trong những năm 1905-1907 đã giương cao khẩu hiệu gì?  

A. Đả đảo chế độ chuyên chế, đả đảo chiến tranh  

B. Đả đảo chế độ chuyên chế, chính quyền về tay vô sản  

C. Hòa bình, ruộng đất, bánh mì  

D. Ngày làm 8 giờ, hòa bình, ruộng đất, bánh mì

Trả lời

Sự thất bại của Nga trong cuộc chiến tranh Nga- Nhật (1904-1905) đã dẫn đến sự bùng nổ hàng hoạt các cuộc bãi công với những khẩu hiệu “Đả đảo chế độ chuyên chế”, “Đả đảo chiến tranh”, “Ngày làm 8 giờ”,…

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Sự kiện nào đã châm ngòi lửa cho phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?  

A. Các cuộc bãi công chính trị của quần chúng (1905).  

B. Các cuộc bãi công và biểu tình của quần chúng (1904).  

C. Cuộc tổng bãi công của nhân dân Mat-xcơ-va (1905).  

D. Lễ kỉ niệm ngày quốc tế lao động (1-5-1905).

Trả lời

Từ cuối năm 1904, nhiều cuộc bãi công và biểu tình của quần chúng đã nổ ra với khẩu hiệu: “Đảo đảo chế độ chuyên chế!”, “Đả đảo chiến tranh!”. Các cuộc đấu tranh của quần chúng đã châm ngòi lửa cho cách mạng.

Đáp án cần chọn là: B

Quảng cáo

Câu 6: Đâu là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới bùng nổ cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga?

A. Sự phát triển của phong trào đấu tranh cuối năm 1904  

B. Công nhân Xanh Pêtécbua biểu tình thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống  C. Vụ thảm sát “Ngày chủ nhật đẫm máu” của quân đội và cảnh sát Nga  

D. Nước Nga thất bại trong cuộc Chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905)

Trả lời

Sau khi quân đội và cảnh sát của Nga hoàng gây ra vụ thảm sát “Ngày chủ nhật đẫm máu”, lòng tin của nhân dân Nga vào Nga hoàng đã bị tiêu tan. Họ nhận thấy rằng “Nga hoàng đã đánh chúng ta, chúng ta phải đánh trả lại!”. Cách mạng bùng nổ.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Cuộc cách mạng 1905-1907 ở Nga không mang ý nghĩa nào sau đây?  

A. Giáng đòn chí tử, làm suy yếu chế độ Nga hoàng  

B. Là bước chuẩn bị cho cách mạng tháng Mười sau này  

C. Thúc đẩy sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở phương Đông đầu thế kỉ XX 

D. Đưa giai cấp công nhân, nhân dân lao động lên làm chủ trong thời gian ngắn

Trả lời

Cuộc cách mạng 1905-1907 ở Nga đã giáng một đòn chí tử vào nền thống trị của địa chủ và tư sản, làm suy yếu chế độ Nga hoàng; là bước chuẩn bị toàn diện cho cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Đồng thời thúc đẩy sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông vào đầu thế kỉ XX.

=> Loại trừ đáp án: D

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Điểm nào sau đây không chứng tỏ Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới?  

A. Dựa trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác

B. Đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động.  

C. Do giai cấp vô sản lãnh đạo  

D. Đấu tranh để xây dựng một xã hội tư bản công bằng, tốt đẹp hơn

Trả lời

Khác với cácđảng xã hội dân chủ ở châu Âu, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng vô sản kiểu mới hoạt động dựa trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác, do giai cấp vô sản lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng của nông dân, lật đổ chế độ Nga hoàng, thiết lập chế độ chuyên chính vô sản, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân

Đáp án cần chọn là: D

Quảng cáo

Câu 9: Bản chất của phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga là  

A. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.  

B. Cách mạng giải phóng dân tộc.  

C. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.  

D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Trả lời

Phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới vì:

- Giải quyết những nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

- Do giai cấp vô sản lãnh đạo với sự tham gia của đông đảo nhân dân lao động.

- Đặt cơ sở cho việc chuyển sang Cách mạng Xã hội chủ nghĩa.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10: Nội dung sau đây phản ánh đúng vai trò của Lê -nin đối với Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga?  

A. Đấu tranh bảo vệ học thuyết Mác  

B. Lãnh đạo phong trào cách mạng Nga 1905 – 1907 thắng lợi  

C. Đẩy mạnh truyền bá lí luận giải phóng dân tộc về Nga  

D. Thông qua chủ trương Nga rút khỏi chiến tranh đế quốc

Trả lời

Vai trò của Lê-nin đối với Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga bao gồm:

- Tham gia sáng lập Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga

- Đấu tranh bảo vệ học thuyết Mác:

+ Năm 1900, Lê-nin cùng các đồng chí của mình xuất bản báo "Tia lửa" nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân Nga.

+ Lê-nin viết nhiều tác phẩm quan trọng nhằm phê phán sâu sắc những quan điểm của chủ nghĩa cơ hội, đồng thời khẳng định vai trò của giai cấp công nhân và Đảng tiên phong của lực lượng này; nhấn mạnh tầm quan trọng của đấu tranh chính trị trong sự nghiệp giải phóng người lao động.

Đáp án cần chọn là: A

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 8 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 8 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử lớp 8 | Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Lịch Sử lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên