Lịch sử lớp 8 - Giải bài tập lịch sử 8 ngắn nhất


Nhằm mục đích giúp học sinh dễ dàng soạn Lịch sử lớp 8, loạt bài giải bài tập sách giáo khoa Lịch sử 8 ngắn nhất trả lời các câu hỏi bám sát sgk Lịch sử 8. Hi vọng với Giải bài tập Lịch sử 8 ngắn nhất này, học sinh sẽ nắm vững nội dung bài học từ đó ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi môn Lịch sử 8.

Mục lục Giải bài tập Lịch Sử 8

Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 1 trang 4: Hãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XV – XVII.

Trả lời:

   * Về kinh tế

   - Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời.

      + Xuất hiện các công trường thủ công có thuê mướn nhân công.

      + Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán.

      + Các ngân hàng được thành lập.

   * Về xã hội:

   - Hình thành hai giai cấp mới: Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 1 trang 4: Trình bày diễn biến và kết quả của cách mạng Hà Lan.

Trả lời:

   * Diễn biến:

   - Nhân dân Nê – đéc – lan nhiều lần nổi dậy chống sự đô hộ của Tây Ban Nha, mạnh nhất là cuộc đấu tranh tháng 8 – 1566.

   - Năm 1581, Các tỉnh miền Bắc Nê – đéc- lan thành lập Các tỉnh liên hiệp (sau gọi là Hà Lan).

   - Đến năm 1648, chính quyền Tây Ban Nha công nhận nền độc lập của nước Hà Lan.

   * Kết quả:

   - Lật đổ ách thống trị của Vương triều Tây Ban Nha, Hà Lan được giải phóng.

   - Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 1 trang 8: Theo em, tính chất tiến bộ của “Tuyên ngôn Độc lập” của Mĩ thể hiện ở những điểm nào?

Trả lời:

   - Tuyên ngôn Độc lập xác định những quyền cơ bản của con người bao gồm quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc.

   - Tuyên bố nền độc lập của các thuộc địa.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 1 trang 5: Trình bày sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở Anh và những hệ quả của nó.

Trả lời:

   - Quan hệ tư bản chủ nghĩa ở Anh phát triển mạnh mẽ:

      + Nhiều công trường thủ công ra đời.

      + Nhiều trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính được thành lập.

      + Nhiều phát minh mới về kĩ thuật ra đời, làm tăng năng suất lao động.

      + Một bộ phận quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh theo hướng tư bản chủ nghĩa.

   - Hệ quả:

      + Tầng lớp quý tộc mới được hình thành.

      + Xuất hiện những mâu thuẫn gay gắt giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ chuyên chế (bên cạnh mâu thuẫn cũ giữa nông dân với địa chủ, quý tộc) => Cách mạng Anh bùng nổ.

      + Xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 1 trang 6: Trình bày những nét chính về cuộc nội chiến ở Anh.

Trả lời:

   * Giai đoạn 1 ( 1642 - 1648)

   - Năm 1640, Quốc hội Anh được triệu tập, tố cáo chính sách cai trị độc đoán của vua Sác – lơ I.

   - Năm 1642, nội chiến bùng nổ.

   - Năm 1648, quân đội Quốc hội đánh bại quân đội của nhà vua.

   * Giai đoạn 2 (1649 - 1688)

   - Ngày 30 -1-1649, vua Sác-lơ I bị đưa ra xử tử. Nền cộng hòa được thiết lập, cách mạng đạt tới đỉnh cao.

   - Năm 1653, Crôm – oen thiết lập chế độ độc tài quân sự, sự bất mãn của quần chúng ngày càng tăng.

   - Năm 1660, chế độ quân chủ được khôi phục.

   - Năm 1688, Quốc hội tiến hành đảo chính, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 1 trang 6: Vì sao chế độ cộng hòa ở Anh lại được thay thế bằng chế độ quân chủ lập hiến?

Trả lời:

   - Chế độ cộng hòa ở Anh được thay thế bằng chế độ quân chủ lập hiến vì:

      + Chế độ cộng hòa được thiết lập nhưng quyền hành thuộc về quý tộc mới và tư sản.

      + Nông dân, binh lính không được hưởng quyền lợi gì. Vì vậy họ tiếp tục nổi dậy đấu tranh.

      + Để bảo vệ quyền lợi của mình, quý tộc mới và tư sản chủ trương khôi phục chế độ quân chủ mà vẫn giữ vững thành quả cách mạng => nền quân chủ lập hiến được thiết lập.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 1 trang 6: Em hiểu như thế nào về câu nói trên của Mác?

Trả lời:

   - Câu nói của Mác có nghĩa là:

      + Thắng lợi của giai cấp tư sản đã lật đổ những rào cản của chế độ phong kiến.

      + Thiết lập một chế độ xã hội mới của giai cấp tư sản.

      + Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 1 trang 6: Nêu kết quả của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII.

Trả lời:

   - Cách mạng tư sản Anh thành công, nhà nước quân chủ lập hiến ra đời.

   - Xóa bỏ những rào cản của chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

   - Thành quả cách mạng rơi vào tay tư sản, quý tộc mới, quyền lợi của nhân dân lao động lại không được đáp ứng.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 1 trang 7: Nêu một vài nét về sự xâm nhập và thành lập các thuộc địa của thực dân Anh ở Bắc Mĩ.

Trả lời:

   - Đầu thế kỉ XVII đến đầu thế kỉ XVIII, thực dân Anh đã thành lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

   - Thực dân Anh tiêu diệt hoặc dồn người In – đi – an và vùng đất phía Tây và bắt nô lệ da đen sang khai khẩn đất hoang, lập đồn điền.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 1 trang 8: Vì sao nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ đấu tranh chống thực dân Anh?

Trả lời:

   - Nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ đấu tranh chống thực dân Anh vì:

      + Kinh tế ở 13 thuộc địa sớm phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

      + Thực dân Anh kìm hãm sự phát triển kinh tế của các thuộc địa ở Bắc Mĩ. => Mâu thuẫn giữa nhân dân các thuộc địa Bắc Mĩ với tực dân Anh trở nên gay gắt.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 1 trang 8: Theo em, tính chất tiến bộ của “Tuyên ngôn Độc lập” của Mĩ thể hiện ở những điểm nào?

Trả lời:

   - Tuyên ngôn Độc lập xác định những quyền cơ bản của con người bao gồm quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc.

   - Tuyên bố nền độc lập của các thuộc địa.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 1 trang 9: Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ diễn ra như thế nào?

Trả lời:

   - Tháng 12 – 1773, nhân dân cảng Bô – xtơn tấn công tàu trở chè của Anh.

   - Từ 5-9 đến 26-10-1774, Hội nghị lục địa được họp tại Phi-la-đen-phi-a, đòi vua Anh xóa bỏ các lệnh cấm vô lí.

   - Tháng 4-1775, chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và các thuộc địa Bắc Mĩ.

   - Ngày 4-7-1776, Tuyên ngôn Độc lập được công bố.

   - 17 – 10 – 1777, quân khởi nghĩa chiến thắng ở Xa –ra – tô – ga.

   - Năm 1783, thực dân Anh kí Hiệp ước Véc – xai, công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 1 trang 9: Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ?

Trả lời:

   - Những hạn chế của Hiến pháp 1787:

      + Quyền dân chủ rất hạn chế: phụ nữ không có quyền bầu cử, những người nô lệ da đen và người In – đi – an không có quyền chính trị.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 1 trang 9: Những kết quả lớn của chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?

Trả lời:

   - Giải phóng nhân dân các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân.

   - Tạo điều kiện cho nền kinh tế tư bản Mĩ phát triển.

   - Cổ vũ phong trào đấu tranh giành độc lập cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX.

Bài 1 trang 9 Lịch Sử 8: Lập niên biểu về Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Trả lời:

   * Cách mạng tư sản Anh

Thời gian Diễn biến
Giai đoạn1 (1642-1648) Năm 1640 Quốc hội Anh được triệu tập
Năm 1642 Nội chiến bùng nổ.
Năm 1648 Quân đội Quốc hội đánh bại quân đội của nhà vua.
Giai đoạn 2 (1649 - 1688) 30 - 1 - 1649 Vua Sác-lơ I bị đưa ra xử tử. Nền cộng hòa được thiết lập
Năm 1653 Crôm – oen thiết lập chế độ độc tài quân sự
Năm 1660 Chế độ quân chủ được khôi phục.
Năm 1688 Hội tiến hành đảo chính, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

    * Chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Thời gian Sự kiện
Tháng 12 – 1773 Nhân dân cảng Bô – xtơn tấn công tàu trở chè của Anh
5 - 9 đến 26 - 10 - 1774 Hội nghị lục địa được họp tại Phi-la-đen-phi-a, đòi vua Anh xóa bỏ các lệnh cấm vô lí.
Tháng 4 - 1775 Chiến tranh bùng nổ, do Oa-sinh-tơn chỉ huy.
Ngày 4 - 7 - 1776 Tuyên ngôn Độc lập được công bố.
Ngày 17 – 10 – 1777 Quân khởi nghĩa chiến thắng ở Xa –ra – tô – ga.

....................................

....................................

....................................

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 8 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bài Giải bài tập Lịch Sử 8 ngắn nhất | Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 ngắn nhất được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát sách giáo khoa Lịch Sử lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.