Nội dung thực hành Bài tập và bài thực hành 5Tin học 10 Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành

Nội dung thực hành Bài tập và bài thực hành 5:

Lời giải:

Quảng cáo
a) Xem nội dung đĩa/ thư mục

- Kích hoạt biểu tượng ThisPC trên màn hình nền:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Xem nội dung đĩa: kích hoạt biểu tượng đĩa C, cửa sổ nội dung thư mục ổ C được mở ra:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10
Quảng cáo

- Xem nội dung thư mục: Kích hoạt biểu tượng thư mục muốn xem, ở trong hình là nội dung của thư mục là Progam Files (x86)

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10 b) Tạo thư mục mới, đổi tên tệp/thư mục:

1. Tạo thư mục mới:

- Mở cửa sổ thư mục sẽ chứa thư mục mới. Ở đây ta chọn ổ D.

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Nháy nút chuột phải tại vùng trống trong cửa sổ thư mục, đưa con trỏ chuột xuống mục New trong bảng chọn

Quảng cáo
Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Nháy chuột chọn mục Folder. Trên màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng thư mục mới với tên tạm thời là New Folder. Ta chỉ cần gõ tên cần muốn và ấn Enter.

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

2. Đổi tên tệp/thư mục:

- Nháy chuột phải vào tên thư mục, chọn mục Rename và gõ tên cần đổi:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10 c) Sao chép, di chuyển, xóa tệp/thư mục:

- Nháy chuột phải vào tệp/ thư mục cần sao chép và chọn mục Copy.

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Chọn một thư mục cần là nơi chưa chứa thư mục cần sao chép, nhấn chuột phải vào khoảng trắng và chọn Paste

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

2. Xóa tệp/thư mục:

- Chọn tệp/thư mục cần xóa:

- Nháy chuột phải vào tệp/ thư mục đó, chọn mục Delete

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

3. Di chuyển tệp/ thư mục:

- Chọn tệp/ thư mục cần di chuyển.

- Nháy chuột phải vào tệp/ thư mục đó, chọn mục Cut

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Lựa chọn thư mục sẽ chứa tệp/thư mục cần chuyển

- Trong khoảng trống, nhấn chuột phải và chọn Paste

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10 d) Xem nội dung tệp và khởi động chương trình:

d1) Xem nội dung tệp

- Nháy đúp chuột vào tệp cần xem. Ví dụ ta muốn mở tệp file excel có tên là Thời gian

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Giao diện sẽ hiện lên:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

d2) Khởi động một số chương trình đã được cài đặt trong hệ thống:

- Nếu chương trình đã có trên hình nền, chỉ cần đúp chuột vào biểu tượng chương trình

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Ta sẽ có kết quả:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10 e) Tổng hợp:

1. Tạo thư mục mới với tên BAITAP trong My Documents.

- Nháy đúp chuột vào biểu tượng Documents trên hình nền:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Nhấp chuột phải vào khoảng trống, chọn NewFolder và gõ tên thư mục là BAITAP

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Ta có kết quả:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

2. Có những cách nào để sao chép một tệp từ đĩa này sang đĩa khác.

- Về cơ bản chúng ta thực hiện 2 thao tác đó là Copy tệp cần sao chép ở ổ đĩa A và Paste sang ổ đĩa B.

- Thao tác Copy chúng ta có thể dùng thanh công cụ Edit-> Copy, chuột phải tệp cần sao chép và chọn Copy hoặc dùng tổ hợp phím Crtl + C.

- Chọn ổ đĩa nơi chứa tệp cần sao chéo.

- Thao tác Paste chúng ta vẫn dùng thanh công cụ Edit -> Paste, chuột phải vùng trống ổ đĩa và chọn Paste hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl + V.

3. Có những cách nào để xóa 1 tệp.

- Đầu tiên chúng ta vào tệp cần xóa.

- Dùng thanh công cụ Edit -> Delete hoặc nhấp chuột phải vào tệp và chọn Delete hoặc dùng phím Delelte trên bàn phím và ấn.

4. Vào thư mục gốc của ổ đĩa C và tạo thư mục có tên là tên của em:

- Vào ổ đĩa C, nhấp chuột phải vào vùng trắng và chọn New -> Folder

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Viết tên thư mục mới thành tên của em, ta được kết quả:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

5. Tìm trong ổ đĩa C một tệp có phần mở rộng là .DOC và xem nội dung tệp đó:

- Vào ổ C và chọn mục tìm kiếm gõ kí tự “.DOC”

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Mở một tệp .DOC bất kì:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

6. Xem nội dung đĩa mềm A hoặc thiết bị nhớ Flash:

Nháy đúp chuột vào biểu tượng This PC ở hình nền để lựa chọn ổ đĩa:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Nháy đúp chuột vào đĩa mềm A hoặc thiết bị nhớ Flash nếu có, ở đây ta vào ổ F của máy tính.

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

7. Sao chép tất cả các tệp từ đĩa A hoặc một thư mục tùy chọn trên thiết bị nhớ flash vào thư mục mới tạo ở câu 4 trên đĩa C

- Ở ổ đĩa A thực hiện thao tác tổ hợp phím Ctrl + A để bôi đen toàn bộ các tệp

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Đưa chuột vào vùng bôi đen, nhấp chuột phải và chọn Copy

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Đến thư mục “tên của em” ở ổ C rồi nhấp chuột phải và chọn Paste.

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

8. Đổi tên thư mục mới tạo ở câu 7 thành tên trường hoặc tỉnh/thành phố nơi em đang sống và học tập.

- Nháy chuột vào thư mục tên của em, nhấp chuột phải và chọn Rename rồi chọn tên cần đổi

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

9. Xem lại nội dung của thư mục trên:

- Hiện thị các tệp theo thứ tự ABC của tên tệp.

- Ta nhấp chuột phải ở một khoảng trắng rồi chọn mục Sort By -> Name

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

Kết quả:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Hiện thị các tệp theo trình tự ngày tháng tạo lập hoặc cập nhât.

Ta nhấp chuột phải ở một khoảng trắng rồi chọn mục Sort By -> Date modified

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

Kết quả:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Hiển thị các tệp theo loại tệp (phần mở rộng)

Ta nhấp chuột phải ở một khoảng trắng rồi chọn mục Sort By -> Type

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

Kết quả:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

10. Xóa thư mục tạo ở phần trên:

- Nhấp chuột phải vào thư mục tên của em và chọn thao tác Delete để xóa

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

11. Khởi động chương trình Disk Cleanup hoặc một chương trình trò chơi có trong hệ thống.

- Nhấp chuột vào biểu tượng Start và gõ Disk Cleanup để tìm kiếm

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

12. Hãy xem nội dung Recycle Bin và xóa tất cả các tệp trong đó (nếu nó không rỗng)

- Nháy đúp chuột vào biểu tượng Recycle Bin ở hình nền

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Nội dung của Recycle Bin:

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

- Nhấp chuột phải vào biểu tượng Recycle Bin và chọn Empty Recycle Bin ->YES để dọn dẹp hoàn toàn thùng rác.

Giải bài tập Tin học 10 | Giải Tin học 10

Xem thêm các bài giải bài tập Tin học lớp 10 hay, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-12-giao-tiep-voi-he-dieu-hanh.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học