Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 19 (có đáp án): Thư viện chương trình con chuẩn

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng về Thư viện các chương trình con chuẩn?

A. Chứa các thủ tục, hàm con chuẩn

B. Chứa các tài liệu huớng dẫn sử dụng ngôn ngữ lập trình

C. Chứa các thông tin thông báo lỗi của ngôn ngữ lập trình

D. Chứa các dữ liệu nhập xuất của chương trình

Trả lời: chương trình con gồm có các hàm và thủ tục. Vậy thư viện các chương trình con chuẩn sẽ chứa các hàm, thủ tục chuẩn.

Đáp án: A

Câu 2: Trong Pascal, thư viện CRT là nơi chứa các chương trình con liên quan đến việc ...

A. Quản lí và khai thác màn hình, bàn phím của máy tính

B. Khai thác khả năng đồ hoạ của máy tính

C. Làm việc với máy in

D.  Tạo thư mục, thiết lập ngày giờ hệ thống,...     

Trả lời: Trong Pascal, thư viện CRT là nơi chứa các chương trình con liên quan đến việc quản lí và khai thác màn hình, bàn phím của máy tính. Dùng các thủ tục của thư viện này, người lập trình có thể điều khiển việc đưa dữ liểu ra màn hình, xây dựng các giao diện màn hình và bàn phím, dùng bàn phím điều khiển chương trình…

Đáp án: A

Câu 3: Trong Pascal, để gọi thủ tục xóa màn hình, cách gọi nào sau đây là đúng?

A. Clrscr;

B. Clrscr();

C. GotoXY(x,y);

D. Clsrcr;

Trả lời: Trong Pascal, để gọi thủ tục xóa màn hình là Clrscr; lệnh này sẽ xóa toàn bộ  nội dung đã có từ trước.  

Đáp án: A

Câu 4: Trong Pascal, thủ tục nào sau đây dùng để đặt màu cho nền của màn hình?

A. TextBackground(color);

B. TextColor(color);

C. SetColor(color);

D. GotoXY(x, y);

Trả lời: Trong Pascal, thủ tục TextBackground(color); dùng để đặt màu cho nền của màn hình. Trong đó, color là hằng hoặc biến xác định màu.

Đáp án: A

Câu 5: Trong Pascal, các hàm, thủ tục liên quan đến đồ họa được chứa trong thư viện nào sau đây?

A. GRAPH

B. CRT

C. DOS

D. SYSTEM

Trả lời: Trong Pascal, các hàm, thủ tục liên quan đến đồ họa được chứa trong thư viện GRAPH. Thư viện này cho phép thực hiện các thao tác đồ họa cơ bản như vẽ điểm, đường thẳng, tô màu…

Đáp án: A

Câu 6: Trong một chương trình Pascal, khai báo thư viện phải được đặt ở vị trí nào sau đây?

A. Chỉ sau phần khai báo tên chương trình

B. Sau phần khai báo biến

C. Trong chương trình chính

D. Được đặt tùy ý trong chương trình

Trả lời: Trong một chương trình Pascal, khai báo thư viện phải được đặt ở vị trí sau phần khai báo tên chương trình. Từ khóa để khai báo thư viện là Uses.

Đáp án: A

Câu 7: Trong một chương trình Pascal, cách khai báo thư viện nào sau đây là đúng?

A. uses crt, graph;

B. uses crt; graph;

C. uses crt graph;

D. Cả 3 cách trên đều đúng.

Trả lời: Trong một chương trình Pascal, để khai báo thư viện ta dùng từ khóa Uses, sau đó là tên các thư viện được cách nhau bởi dấu phẩy.

Đáp án: A

Câu 8: Trong Pascal, Nếu màn hình đang ở chế độ đồ họa muốn trở về chế độ văn bản thì ta phải gọi thực hiện thủ tục nào sau đây?

A. closegraph;

B. closegraph();

C. close(tep);

D. exit;

Trả lời: Nếu màn hình đang ở chế độ đồ họa muốn trở về chế độ văn bản thì ta phải gọi thực hiện thủ tục closegraph;

Đáp án: A

Câu 9: Trong chế độ đồ họa của Pascal, muốn di chuyển con trỏ đến vị trí điểm có tọa độ (x,y), ta phải gọi thực hiện thủ tục nào sau đây?

A. MoveTo(x,y)

B. GotoXY(x,y)

C. PutPixel(x,y)

D. LineTo(x,y)

Trả lời: Trong chế độ đồ họa của Pascal, muốn di chuyển con trỏ đến vị trí điểm có tọa độ (x,y), ta phải gọi thực hiện thủ tục GotoXY(x, y) với 1≤ x ≤80, 1≤ y ≤ 25.

Đáp án: B

Câu 10: Trong Pascal, thư viện Dos là nơi chứa các thủ tục ...

A. tạo thư mục, thiết lập giờ hệ thống ,...

B. vào, ra mà các chương trình đều dùng tới

C. làm việc với máy in

D. điều khiển các loại bảng mạch đồ họa

Trả lời: Trong Pascal, thư viện Dos là nơi chứa các thủ tục cho phép thực hiện trực tiếp các lệnh như tạo thư mục, thiết lập giờ hệ thống ,...

Đáp án: A

Xem thêm các bài Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 chọn lọc, có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.