Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 17 (có đáp án): Chương trình con và phân loại

Câu 1:Hãy chọn phương án ghép đúng. Kiểu của một hàm được xác định bởi

A. Kiểu của các tham số

B. Kiểu giá trị trả về

C. Tên hàm

D. Địa chỉ mà hàm trả về

Trả lời: Kiểu của một hàm được xác định bởi kiểu giá trị mà hàm trả về và chỉ có thể là các kiểu integer, real, char, Boolean, string…

Đáp án: B

Câu 2:Mô tả nào dưới đây về hàm là sai?

A. Phải trả lại kết quả

B. Phải có tham số

C. Trong hàm có thể gọi lại chính hàm đó

D. Có thể có các biến cục bộ

Trả lời: Hàm là chương trình con thực hiện một số thao tác nào đó và trả về một giá trị qua tên của nó. Trong hàm có thể gọi lại chính hàm đó, hàm có thể có hoặc không có tham số.

Đáp án: B

Câu 3: Mô tả nào dưới đây về tham số là sai?

A. Một hàm có thể có cả tham số giá trị và tham số biến;

B. Có thể truyền biến số cho tham số giá trị ;        

C. Có thể truyền giá trị cho tham số biến;

D. Có thể dùng tham số biến để nhận kết quả;

Trả lời: Tham số giá trị là các tham số hình thức được thay bằng các tham số thực sự tương ứng là các giá trị cụ thể→ không thể truyền biến số cho tham số giá trị.

Đáp án: B

Câu 4: Hàm chuẩn nào dưới đây biến giá trị thực 6 thành 7?

A. Odd;

B. Round;

C. Trunc;

D. Abs;

Trả lời:

+ Odd: hàm kiểm tra số lẻ

+ Round: hàm làm tròn

+ Trunc: hàm lấy phần nguyên

+ Abs: hàm lấy giá trị tuyệt đối.

Đáp án: B

Câu 5: Trong các chương trình chuẩn sau đây, chương trình chuẩn nào là thủ tục chuẩn?

A. Sin(x);

B. Length(S);

C. Sqrt(x);

D. Delete(S,5,1);

Trả lời: Thủ tục là chương trình con thực hiện các thao tác nhất định nhưng không trả về giá trị nào qua tên của nó → Delete không trả về giá trị.

Đáp án: D

Câu 6: Phát biểu nào dưới đây về biến là sai?

A. Biến toàn cục có thể được sử dụng ở trong một thủ tục;

B. Biến cục bộ phải có tên khác với tên của biến toàn cục;        

C. Biến cục bộ có thể có kiểu khác với kiểu của biến toàn cục có cùng tên;

D. Một hàm có thể có nhiều tham số biến;

Trả lời: Biến cục bộ là biến được khai báo để dùng riêng trong chương trình con. Biến toàn cục là biến được khai báo trong chương trình chính. Biến cục bộ có thể có kiểu khác với kiểu của biến toàn cục có cùng tên. Biến cục bộ không nhất thiết phải có tên khác với tên của biến toàn cục.

Đáp án: B

Câu 7: Mô tả nào dưới đây về chương trình có cấu trúc là phù hợp nhất?

A. Chương trình có sử dụng cấu trúc mảng và bản ghi;

B. Sử dụng các hàm và thủ tục thư viện chuẩn;

C. Được chia thành nhiều chương trình con.

D. Cả A B

Trả lời: Chương trình có cấu trúc là chương trình được chia thành nhiều chương trình con. Chương trình không sử dụng cấu trúc mảng và bản ghi

Đáp án: C

Câu 8: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Cả thủ tục và hàm đều có thể có tham số hình thức.

B. Chỉ có thủ tục mới có thể có tham số hình thức.

C. Chỉ có hàm mới có thể có tham số hình thức.

D. Thủ tục và hàm nào cũng phải có tham số hình thức.

Trả lời: Trong chương trình con, thủ tục và hàm đều có thể có tham số hình thức tùy thuộc vào từng chương trình cụ thể.

Đáp án: A

Câu 9: Để khai báo hàm trong Pascal bắt đầu bằng từ khóa

A. Program.

B. Procedure.

C. Function.

D. Var.

Trả lời: Để khai báo hàm trong Pascal bắt đầu bằng từ khóa Function (hàm). Cấu trúc khai báo hàm: Function <tên hàm> [(<danh sách tham số>)] : <kiểu dữ liệu>;

Đáp án: C

Câu 10: Để khai báo thủ tục trong Pascal bắt đầu bằng từ khóa

A. Program.

B. Procedure.

C. Function.

D. Var.

Trả lời: Để khai báo thủ tục trong Pascal bắt đầu bằng từ khóa Procedure. Cấu trúc khai báo thủ tục:

Procedure <tên thủ tục> [(<danh sách tham số>)];

[<phần khai báo>]

Begin

[<dãy các lệnh>]

End;

Đáp án: B

Xem thêm các bài Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 chọn lọc, có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.