Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 16 (có đáp án): Ví dụ làm việc với tệp

Với 10 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp có đáp án chi tiết đầy đủ các mức độ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Tin 11 đạt kết quả cao.

Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 16 (có đáp án): Ví dụ làm việc với tệp

Quảng cáo

Câu 1: Hãy viết lệnh tính điện trở tương đương Rtd  cho sơ đồ mạch điện gồm 3 điện trở R1, R2, R3 mắc song song với nhau:

A. Rtd := R1*R2*R3/(R1*R2 + R2*R3 + R3*R1).

B. Rtd := R1*R2*R3/(R1*R2 + R2*R3 + R3*R1); 

C. Rtd := 1/R1 + 1/R2 + 1/R3;

D. Rtd := R1*R2/(R1 + R2) + R3;

Trả lời: Công thức tính điện trở tương đương Rtd  cho sơ đồ mạch điện gồm 3 điện trở R1, R2, R3 mắc song song là: 1/Rtd = 1/R1 + 1/ R2 + 1/R3

→Rtd= R1 x R2 x R3/(R1 x R2 + R2 x R3 + R3 x R1); 

Vậy lệnh tính điện trở tương đương trong Pascal là:

Rtd := R1*R2*R3/(R1*R2 + R2*R3 + R3*R1);

Đáp án: B

Câu 2: Hãy viết lệnh tính điện trở tương đương Rtd cho sơ đồ mạch điện gồm 3 điện trở R1, R2, R3 mắc nối tiếp với nhau là:

A. Rtd := R1*R2*R3/(R1*R2 + R2*R3 + R3*R1); 

B. Rtd := R1*R2/(R1 + R2) + R3; 

C. Rtd := R1*R2*R3/(R1 + R2 + R3);

D. Rtd := R1 + R2 + R3;

Trả lời: Công thức tính điện trở tương đương Rtd  cho sơ đồ mạch điện gồm 3 điện trở R1, R2, R3 mắc nối tiếp là: Rtd= R1 + R2 + R3

Vậy lệnh tính điện trở tương đương trong Pascal là:

Rtd := R1 + R2 + R3;

Đáp án: D  

Quảng cáo

Câu 3: Trong mặt phẳng hệ tọa độ Descartes vuông góc, cho 2 điểm M(x1,y1) và N(x2,y2). Hãy viết câu lệnh tính khoảng cách d từ điểm M đến N:

A. d := sqrt(sqr(x1 – x2) + sqr(y1 – y2));

B. d := sqr(sqrt(x1 – x2) + sqrt(y1 – y2)); 

C. d := sqrt(sqr(x1 + x2) – sqr(y1 + y2));

D. d := sqr(sqrt(x1 + x2) – sqrt(y1 + y2));

Trả lời: Trong mặt phẳng hệ tọa độ Descartes vuông góc, cho 2 điểm M(x1,y1) và N(x2,y2). Công thức tính khoảng cách d từ điểm M đến N là:

Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 16 (có đáp án): Ví dụ làm việc với tệp

Câu lệnh tính d là: d := sqrt(sqr(x1 – x2) + sqr(y1 – y2));

Với hàm Sqrt là hàm căn bậc hai, sqr là hàm bình phương.                                  

Đáp án: A

Câu 4: Trong mặt phẳng hệ tọa độ Descartes vuông góc, cho điểm M(x, y). Hãy viết câu lệnh tính khoảng cách d từ điểm M đến gốc tọa độ O:

A. d := sqr(x*x + y*y);

B. d := sqrt(sqr(x) + sqr(y));

C. d := sqr(x*x – y*y); 

D. d := sqr(sqrt(x) + sqrt(y));

Trả lời: Trong mặt phẳng hệ tọa độ Descartes vuông góc, cho điểm M(x ,y). Công thức tính khoảng cách d từ điểm M đến O là:

Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 16 (có đáp án): Ví dụ làm việc với tệp

Câu lệnh tính d là: d := sqrt(sqr(x) + sqr(y));

Với hàm Sqrt là hàm căn bậc hai, sqr là hàm bình phương.

Đáp án: B

Câu 5: Cho biết f1 là biến tệp văn bản và tệp ketqua.txt có nội dung đang lưu trữ là: Tich 2 so la: 20. Hãy cho biết sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:

a := 10; b :=2;

assign(f1, 'ketqua.txt');

rewrite(f1);

writeln(f1, 'Thuong 2 so la: ', a/b);

thì tệp ketqua.txt có nội dung gì?

A. Tich 2 so la: 20 

B. Tich 2 so la: 20Thuong 2 so la: 5

C. Thuong 2 so la: 5

D. Thuong 2 so la: 5Tich 2 so la: 20

Trả lời: Khi thực hiện thủ tục rewrite(f1), nếu trong tệp đã có nội dung thì nội dung sẽ bị xóa để chuẩn bị ghi dữ liệu mới. Nên kết quả đưa vào tệp ‘ketqua.txt’ sẽ là ‘Thuong 2 so la: 5’

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 6: Trong Pascal, thực hiện chương trình VD_bt1_txt dưới đây sẽ ghi kết quả nào trong các kết quả cho dưới đây vào tệp văn bản BT1.TXT ?

ProgramVD_bt1_txt;

Uses crt ;

Var f : text ;

Begin

          Clrscr;

          Assign(f, ‘BT1.TXT ’) ;

          Rewrite(f) ;

Write(f, 123 + 456) ;

Close(f) ;

End .

A. 123 + 456

B. 123456

C. 579

D. 123 456

Trả lời: lệnh Write(f, 123 + 456) ; sẽ ghi kết quả tính được từ phép tính 123+456= 579 vào tệp BT1.TXT

Đáp án: C

Câu 7: Trong Pascal, cho trước tệp văn bản BT2.TXT chỉ có một dòng, chứa dòng chữ : CHAO MUNG BAN DEN VOI LAP TRINH ngay ở đầu dòng. Thực hiện chương trình VD_bt2_txt dưới đây, trên màn hình sẽ hiện kết quả nào trong các kết quả cho dưới đây ?

ProgramVD_bt2_txt;

Uses crt ;

Var f : text ;

S : string[13] ;

Begin

Clrscr;

Assign(f, ‘BT2.TXT ’) ;

Reset(f) ;

Read(f, S) ;

Write(S) ;

Close(f) ;

End .

A. CHAO MUNG BAN DEN VOI LAP TRINH

B. CHAO MUNG BAN

C. CHAO MUNG BAN DEN VOI

D. CHAO MUNG

Trả lời: câu lệnh Read(f, S) ; nghĩa là đọc chuỗi S từ tệp ‘ BT2.TXT’. với S là chuỗi gồm 13 kí tự. Vì vậy sẽ lấy 13 kí tự từ trái qua phải.

Đáp án: B

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng với chương trình Vi_Du ?

Program Vi_Du ;

Uses crt ;

Var      f : text ;          ch : char ; tenfile : string[30] ;

Begin

          Write(‘ Nhap ten file : ’) ;         readln(tenfile) ;

          Assign(f, ‘tenfile’) ;        Reset(f) ;

Whilenot eof(f) do

          Begin

                   Read(f, ch) ;

                   Write(ch) ;  

          End ;

Close(f) ;

End.

A. Chương trình dùng để mở đọc một tệp đã có và hiện nội dung trong tệp này lên màn hình.

B. Chương trình dùng để tạo một tệp mới và ghi nội dung nhập từ bàn phím vào trong tệp.

C. Chương trình dùng để mở đọc một tệp đã có và cho phép nhìn thấy toàn bộ kí tự có trong tệp này lên màn hình.

D. Cả 3 khẳng định trên đều sai.

Trả lời: Chương trình dùng để mở ra để đọc một tệp đã có (lệnh Read(f,ch)) và hiện nội dung trong tệp này lên màn hình (lệnh Write(ch)).

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 9: Cho trước tệp văn bản BT_TD gồm hai dòng như sau :

TRAN MINH HAI 9 8 7

NGUYEN QUANG VINH 10 5 9

ProgramThi_Du ;

Uses crt ;

Const fi = ‘BT_TD;

Var f : text ;       s : string ;        t, l, h : integer ;

Begin

          Assign(f, ‘fi’) ;                Reset(f) ;

While not eof(f) do

          Begin

                   Readln(f, s, t, l, h) ;

                   Writeln(s, ‘  ’, t, ‘  ’, l, ‘  ’, h) ;

                   End ;

          Close(f) ;

          Readln

End.

Khi thực hiện chương trình Thi_Du  sẽ cho kết quả nào trong các kết quả sau đây ?

A. TRAN MINH HAI 9 8 7

     NGUYEN QUANG VINH 10 5 9

B. TRAN MINH HAI 9 8 7 0 0 0

     NGUYEN QUANG VINH 10 5 9 0 0 0

C. Thông báo chương trình bị ngắt thực hiện vì gặp lỗi 106

D. Cả 3 kết quả A_, B_, C_ đều sai

Trả lời: Khi thực hiện chương trình Thi_Du  sẽ cho kết quả thông báo chương trình bị ngắt thực hiện vì gặp lỗi 106 (lỗi định dạng số không hợp lệ).

Đáp án: C

Câu 10: Trong PASCAL, để khai báo hai biến tệp văn bản f1, f2 ta viết

A. Var f1 f2 : Text;

B. Var f1 ; f2 : Text;

C. Var f1 , f2 : Text;

D. Var f1 : f2 : Text;

Trả lời: Cấu trúc khai báo tệp trong Pascal là:

Var <tên biến> : Text;

Trong đó, có thể có một hoặc nhiều biến, được cách nhau bởi dấu phẩy.

Đáp án: C

Xem thêm các bài Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 chọn lọc, có đáp án khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học