Công nghệ 7 VNEN Bài 14: Vai trò của máy móc và thiết bị trong Nông - Lâm - Ngư nghiệp

A. Hoạt động khởi động

1 (Trang 91 Công nghệ 7 VNEN). Với hiểu biết của mình qua sách, báo, ti vi,… và thực tế ở địa phương, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Hãy kể tên những máy móc và thiết bị được sử dụng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp (còn được gọi là máy nông nghiệp, máy lâm nghiệp và máy ngư nghiệp)

b) Máy móc và thiết bị dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có vai trò như thế nào trong việc giảm chi phí sức lao động, tăng năng suất lao động, tăng sản lượng và chất lượng phần mềm.

Trả lời:

a) Những máy móc và thiết bị được sử dụng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp ( còn được gọi là máy nông nghiệp, máy lâm nghiệp, và máy ngư nghiệp) như; máy cày, máy bừa, máy gặt, máy xay lúa, cưa, tàu đánh cá,...

b) Máy móc và thiết bị dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có vai trò quan trọng trong việc giảm chi phí sức lao động, tăng năng suất lao động, tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm vì chúng giups con người trong tất cả các hoạt động từ việc trồng trọt, cấy, chăm sóc, chế biến, bảo quản cho đến việc vận chuyển sản phẩm. Ngoài ra còn giúp cho sức lao động của con người được giảm nhẹ, năng suất lao động, tổng sản lượng và chất lượng sản phẩm được nâng cao

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Vai trò của máy móc và thiết bị trong các lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp

a) Đọc thông tin và quan sát hình 1

b) Trả lời câu hỏi (Trang 94 Công nghệ 7 VNEN)

- Hãy nêu tên gọi của những máy móc và thiết bị được trình bày trong các hình ở cột 2 (ví dụ tên máy ở hình B là máy cày).

- Với mỗi cặp hình ở cột 1 và cột 2 trong từng hàng ngang, hãy so sánh về chi phí sức lao động, năng suất lao động và chất lượng của sản phẩm

Trả lời:

- Tên các máy móc và thiết bị:

   • Hình B: Máy cày

   • Hình D: Máy bơm

   • Hình G: Máy gặt

   • Hình I: Máy xát gạo

   • Hình L: Máy tưới nước

   • Hình N: Máy hái chè

   • Hình P: Máy sao chè

   • Hình R: Máy cưa

   • Hình T: Tàu đánh cá

- Với mỗi cặp hình ở cột 1 và cột 2 trong từng hàng ngang,ta thấy nhờ có máy móc mà chi phí sức lao động của con người giảm, năng suất lao động tăng cao và chất lượng sản phẩm được cải thiện rất nhiều so với những cách thủ công, sử dụng nhiều sức lao động như hình ở cột 1

2. Cấu tạo chung của máy móc và thiết bị dùng trong nông – lâm- ngư nghiệp

a) Xem sơ đồ hình 2 và đọc nội dung sau đây:

b) Trả lời câu hỏi (Trang 95 Công nghệ 7 VNEN)

- Một máy dùng trong nông – lâm – ngư nghiệp phải có ít nhất mấy phần chính? Đó là những phần chính nào?

- Trong các máy dùng trong nông – lâm – ngư nghiệp có máy nào không cần có đủ cả 4 phần chính nêu trên?

- Kể tên những máy di động nhưng cấu tạo không có phần di động

Trả lời:

- Một máy dùng trong nông-lâm-ngư nghiệp phải có ít nhất 4 phần chính đó là:

   • Phần động lực

   • Phần truyền cơ

   • Phần di động

   • Phần thiết bị công tác

- Trong các máy dùng trong nông-lâm-ngư-nghiệp có máy không cần có đủ cả 4 phần chính nêu trên VD như: máy xay sát, máy xẻ gỗ, máy đông lạnh,... không có phần di động

- Những máy di động nhưng cấu tạo không có phần di động như: máy cát cành cây, máy phun thuốc trừ sâu

c) Hãy xếp tên các máy sau đây vào các cột trong bảng cho phù hợp

máy cày bừa       máy cấy

công nông       ô tô

máy kéo       máy hút ẩm

máy gieo hạt       máy gặt đập

máy đông lạnh       máy đóng hộp

máy bơm nước       máy xẻ gỗ

máy phun thuốc trừ sâu       máy xay sát

máy vun xới       máy đào dỡ khoai tây

máy thái sẵn       máy sấy

máy cưa cắt cành cây       máy sao chè

máy nghiền       hệ thống dàn tưới cây

Trả lời:

Máy dùng trong nuôi trồng (1) Máy dùng trong bảo quản(2) Máy dùng trong chế biến(3)
máy cày bừa, máy cấy, công nông, ô tô, máy kéo, máy gieo hạt, máy gặt đập, máy bơm nước, máy xẻ gỗ, máy phụn thuốc trừ sâu, máy vun xới, máy đào dỡ khoai tây, máy cưa cắt cành cây, hệ thống dàn tưới cây Máy hút ẩm, máy đông lạnh, máy đóng hộp, máy sấy Máy xay sát, máy thái sẵn, máy sao chè, máy nghiền

C. Hoạt động luyện tập

a) Làm các bài tập sau (Trang 96 Công nghệ 7 VNEN)

- Chọn từ thích hợp cho sẵn điền vào chỗ chấm trong các câu sau:

Bảo quản, sử dụng, thiết bị, bảo dưỡng, quan trọng, vận hành

Máy móc và thiết bị có vai trò rất .............(1)............. trong nuôi trồng,.........(2).........., chế biến nông, lâm, thủy sản. Để khai thác sử dụng hiệu quả máy móc,............(3)............, con người cần phải biết được cấu tạo, tính năng............(4)......... của máy móc và thiết bị đồng thời phải biết chăm sóc,............(5)........... để kéo dài tuổi thọ của chúng

- Ghép nội dung ở cột 1 với nội dung ở cột 2 trong bảng dưới đây thành một câu phù hợp.

Cột 1
Tên thiết bị
Cột 2
Lĩnh vực sử dụng
A. Máy đông lạnh thường được dùng trong 1. Trồng cấy cây nông nghiệp, lâm nghiệp.
B. Dây chuyền đóng hộp thường được dùng trong 2. Thu hoạch sản phẩm nông nghiệp
C. Máy sấy thường được dùng trong 3. Bảo quản nông sản, thuỷ hải sản
D. Máy làm đất thường được dùng trong 4. Lĩnh vực lâm nghiệp
E. Máy phun thuốc trừ sâu thường được dùng trong 5. Chế biến nông sản, thuỷ hải sản
G. Máy xay xát thường được dùng trong 6. Chế biến nông sản
H. Máy gặt đập liên hợp thường được dùng trong. 7. Chế biến chè, cà phê.
I. Máy cưa, cắt thường được dùng trong 8. Chăm sóc cây trồng
9. Chế biến lâm sản

Trả lời:

- Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

(1) quan trọng

(2) bảo quản

(3) thiết bị

(4) vận hành

(5) bảo dưỡng

- Nối cột 1 với cột 2:

A – 5

B – 3

C – 7

D – 1

E – 8

G – 6

H – 2

I – 4

b) Trả lời câu hỏi (Trang 97 Công nghệ 7 VNEN)

Nhóm học tập nghe các thành viên báo cáo kết quả hoạt động cá nhân. Thảo luận và cùng thực hiện bài tập sau:

- Kể tên các máy móc và thiết bị dùng trong nông – lâm – ngư nghiệp hiện có ở địa phương và trong các tài liệu, internet, tivi,… mà em biết.

- Sắp xếp các máy móc và thiết bị đã kể trên theo các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp.

- Sắp xếp các máy móc và thiết bị đã kể trên theo các công việc nuôi trồng, chăm sóc, bảo quản, chế biến.

- Sắp xếp các máy móc và thiết bị đã kể trên theo loại di động và tĩnh tại.

- Sắp xếp các máy móc và thiết bị đã kể trên theo loại có đủ 4 phần chính, có 3 phần chính hoặc không đủ 3 phần chính.

Trả lời:

- Các máy móc và thiết bị dùng trong nông-lâm-ngư-nghiệp: máy cày, máy bừa, máy gặt, máy nghiền, máy xát gạo, máy tưới nước, máy phun thuốc trừ sâu, máy cưa, máy sấy, máy đông lạnh, tàu máy đánh cá, rada định vị

- Sắp xếp các máy móc đã kể trên theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp:

   • Lĩnh vực nông nghiệp: máy cày, máy bừa, máy gặt, máy cấy, máy xát gạo, máy tưới nước, máy phun thuốc trừ sâu, máy sấy, máy đông lạnh

   • Lĩnh vực lâm nghiệm: máy cưa

   • Lĩnh vực ngư nghiệp: máy đánh cá, rada định vị

- Sắp xếp các máy móc và thiết bị đã kể trên theo công việc nuôi trồng, chăm sóc, bảo quản, chế biến:

   • Công việc nuôi trồng: máy cày, máy bừa, máy gặt, máy tưới nước, máy phun thuốc trừ sâu, máy cưa, tàu đánh cá, rada định vị, tàu đánh cá

   • Công việc bảo quản: máy sấy, máy đông lạnh

   • Công việc chế biến: máy xát gạo, máy nghiền

- Sắp xếp các máy móc và thiết bị đã kể trên theo loại:

   • Loại di động: máy cày, máy bừa, máy gặt, tàu đánh cá

   • Loại tĩnh tại: máy nghiền, máy xát gạo, máy tưới nước, máy phun thuốc trừ sâu, máy cưa, máy sấy, máy động lạnh, rada tự động

- Sắp xếp các máy móc và thiết bị kể trên theo loại:

   • Có đủ 4 phần chính: máy cày, máy bừa, máy gặt, tàu đánh cá

   • Không đủ 3 phần chính: máy nghiền, máy xát gạo, máy tưới nước, máy phun thuốc trừ sâu, máy cưa, máy sấy, máy đông lạnh, rada định vị

D. Hoạt động vận dụng

Trả lời câu hỏi (Trang 97 Công nghệ 7 VNEN)

- Quan sát những máy móc và thiết bị dùng trong nông – lâm – ngư – nghiệp qua sách, báo, internet.

Trả lời:

Cấu tạo máy xay xát gạo

- Tiếp theo quá trình tách vỏ trấu của lúa cần bóc tiếp lớp vỏ lụa mỏng của gạo, chủ yếu là cellulô. Quá trình xát chủ yếu dựa vào ma sát nên có nhiều kiểu máy xát khác nhau; chất lượng máy được đánh giá dựa vào mức tách cám, năng suất và tỉ lệ gãy vỡ.Thông thường, các lớp vỏ lụa bám rất chắc vào trong phôi nhũ, quá trình tách vỏ lụa rất khó so với tách vỏ trấu. Các máy xát thường sử dụng nguyên lý làm mòn bằng cách cho các khối hạt chuyển động, hạt ma sát với thành máy hoặc ma sát với nhau, lớp vỏ lụa mòn dần và bong ra khỏi hạt.

Công nghệ 7 VNEN Bài 14: Vai trò của máy móc và thiết bị trong Nông - Lâm - Ngư nghiệp | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 7 VNEN

- Cấu tạo của máy gồm một rôto hình nón cụt có đáy lớn ở phía trên, đáy nhỏ ở phía dưới (cũng có thể ngược lại) được bao bọc bằng một lớp đá nhám. Rôto được lắp trên trục thẳng đứng và truyền động quay. Bao bọc xung quanh trục là lớp lưới xát tạo ra một khoang trống giữa rôto và lưới, gọi là khoang xát. Lưới gồm nhiều phần ghép, giữa hai phần lưới là một thanh bằng cao su (gồm 6 thanh), khoảng cách giữa các thanh cao su với mặt đá nhám của rôto nhỏ hơn so với lưới. Phía dưới khoang xát là cửa thoát hạt xát có lắp côn điều chỉnh để độ mở của cửa thoát. Bên ngoài lưới là khoang chứa cám gắn với quạt hút để hút cám ra ngoài đồng thời làm nguội hạt. Để điều chỉnh khe hở giữa trục và lưới, có thể điều chỉnh nâng trục lên hoặc hạ xuống được nhờ tay quay điều chỉnh, qua đó làm tăng hoặc giảm khe hở xát giữa rôto và lưới. Thanh cao su cũng có thể điều chỉnh ra vào được.

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Câu 2 (Trang 97 Công nghệ 7 VNEN) Tìm hiểu các máy móc và thiết bị dùng trong nông – lâm – ngư nghiệp ở địa phương. Lập bảng liệt kê tên gọi và xếp theo các nhóm: nuôi trồng, chăm sóc, bảo quản, chế biến.

Trả lời:

Nhóm Nuôi trồng Chăm sóc Bảo quản Chế biến
Các loại máy móc Máy gặt Hệ thống dàn tưới cây Máy sấy thực phẩm Máy nghiền

Xem thêm các bài Giải bài tập Công nghệ lớp 7 VNEN (Soạn Công nghệ 7 VNEN) khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 7, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 7 VNEN | Soạn Công nghệ lớp 7 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Hướng dẫn học Công nghệ lớp 7 chương trình VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học