Bài 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 trang 16 SBT Hóa học 12Bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

Bài 7.1 trang 16 Sách bài tập Hóa học 12: Fructozơ thuộc loại

A. polisaccarit.     B. Đisaccarit

C. monosaccarit.     D. polime

Lời giải:

Quảng cáo

C

Bài 7.2 trang 16 Sách bài tập Hóa học 12: Xenlulozơ không thuộc loại

A. cacbohiđrat.     B. gluxit.

C. polisaccarit.     D. đisaccarit.

Lời giải:

D

Bài 7.3 trang 16 Sách bài tập Hóa học 12: Mantozơ và tinh bột đều không thuộc loại

A. monosaccarit.     B. đisaccarit.

C. polisaccarit.     D. cacbohiđrat.

Lời giải:

D

Bài 7.4 trang 16 Sách bài tập Hóa học 12: Saccarozơ,tinh bột và xenlulozơ đều có thể tham gia phản ứng

A. tráng bạc.     B. với Cu(OH)2.

C. thuỷ phân.     D. đổi màu iốt

Lời giải:

C

Bài 7.5 trang 16 Sách bài tập Hóa học 12: Phản ứng glucozơ lên men tạo ra ancol etylic

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

Trong các nhận xét dưới đây về phản ứng này, nhận xét nào đúng?

A. Đây không phải là phản ứng ôxi hóa - khử

B. Đây là phản ứng oxi hóa - khử trong đó cacbon bị oxi hóa

C. Đây là phản ứng oxi hóa - khử trong đó cacbon bị khử

D. Đây là phản ứng oxi hóa - khử trong đó một số nguyên tử cacbon bị oxi hóa, một số nguyên tử cacbon tự khử

Lời giải:

D

Bài 7.6 trang 16 Sách bài tập Hóa học 12: Trong các phản ứng oxi hóa - khử dưới đây, ở phản ứng nào, glucozo thể hiện tính oxi hóa?

D

A. Glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong amoniac tạo ra amoni gluconat

B. Glucozơ tác dụng với dung dịch Cu(OH)2 trong môi trường kiềm tạo ra muối gluconat

C. Glucozơ tác dụng với hiđro đun nóng có Ni làm xúc tác tạo ra amoni sobitol

D. Glucozơ tác dụng với dung dịch brom trong amoniac tạo ra axit gluconic

Lời giải:

C

Bài 7.7 trang 16 Sách bài tập Hóa học 12: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thự hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư, thu được 75 g kết tủa. Giá trị của m là

A. 75.     B. 65.

C. 8.     D. 55.

Lời giải:

A

Bài 7.8 trang 16 Sách bài tập Hóa học 12: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc, đun nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat cần dùng dung dịch chứa m kilogam axit nitric (hiệu suất phản ứng 90%). Giá trị của m là

A. 30.     B. 21.

C. 42.    D. 10.

Lời giải:

B

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 12 (SBT Hóa học 12) khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


bai-7-luyen-tap-cau-tao-va-tinh-chat-cua-cacbohidrat.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác