Bài tập trắc nghiệm trang 182, 183, 184 Sách bài tập Giải tích 12Bài tập ôn tập chương 3

Bài tập trắc nghiệm trang 182, 183, 184 Sách bài tập Giải tích 12:

Bài 3.49: Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số sau ?

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải SBT Toán 12 Giải sách bài tập Toán 12 | Giải SBT Toán 12

Bài 3.50: Nếu Giải sách bài tập Toán 12 | Giải SBT Toán 12

với a <d < b thì Giải sách bài tập Toán 12 | Giải SBT Toán 12

A. -2;              B. 8;

C. 0;              D. 3.

Bài 3.51: Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải SBT Toán 12

Bài 3.52: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải SBT Toán 12

Bài 3.53: Giải sách bài tập Toán 12 | Giải SBT Toán 12 bằng:

A. 1 - e;              B. e - 2;

C. 1;              D. -1.

Bài 3.54: Nhờ ý nghĩa hình học của tích phân, hãy tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải SBT Toán 12

Bài 3.55: Thể tích của khối tròn xoay tạo nên do quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các đường y = (1 - x)2, y = 0, x = 0 và x = 2 bằng:

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải SBT Toán 12

Bài 3.56: Giải sách bài tập Toán 12 | Giải SBT Toán 12 bằng:

A. 0;              B. 1;

C. -1;              D. 2.

Bài 3.57: Khẳng định nào sau đây sai?

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải SBT Toán 12

Bài 3.58: Diện tích của hình phẳng được giới hạn bởi các đường: y = tanx; y = 0; x = -π/4 và x = π/4 bằng:

A. π;              B. -π;

C. ln2;              D. 0

Bài 3.59: Thể tích khối tròn xoay tạo bởi phép quay quanh trục Ox của hình phẳng giới hạn bởi các đường: y = sin2/3x, y = 0 và x = π/2 bằng:

A. 1;              B. 2/7;

C. 2π;              D. 2π/3.

Bài 3.60: Một ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s thì người lái đạp phanh, từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc v(t) = -5t + 10 (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển bao nhiêu mét? (Đề minh họa của Bộ GD và ĐT)

A. 0,2m;              B. 2m;

C. 10m;              D. 20m.

Lời giải:

Quảng cáo

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài 3.49 3.50 3.51 3.52 3.53 3.54
Đáp án A D C C B D
Bài 3.55 3.56 3.57 3.58 3.59 3.60
Đáp án B A A C D C

Bài 3.49: Đáp án: A.

Hướng dẫn: Ta có B, C và D. Chỉ kiểm tra D đúng, còn B và C sai khác với D hằng số -1, 1.

Bài 3.50: Đáp án: D.

Hướng dẫn: Nhờ tính chất của tích phân

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải SBT Toán 12

Bài 3.51: Đáp án: D.

Hướng dẫn: Do (1 + x)x ≥ 1, ∀x ∈ [0;1] nên nhờ ý nghĩa hình học của tích phân,

ta có:

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải SBT Toán 12

Bài 3.52: Đáp án: C

Bài 3.53: Đáp án: B.

Hướng dẫn: A và D sai vì Giải sách bài tập Toán 12 | Giải SBT Toán 12

Nhờ tính chất tích phân từng phần, ta được B đúng và C sai.

Bài 3.54: Đáp án: D.

Bài 3.55: Đáp án: B.

Bài 3.56: Đáp án: A.

Hướng dẫn: Vì Giải sách bài tập Toán 12 | Giải SBT Toán 12

là hàm số lẻ trên Giải sách bài tập Toán 12 | Giải SBT Toán 12 , do đó B, C và D sai.

Bài 3.57: Đáp án: A.

Hướng dẫn: Vì trên Giải sách bài tập Toán 12 | Giải SBT Toán 12 ta có sin x > 0, cos x < 0.

Bài 3.58: Đáp án: C.

Hướng dẫn: Diện tích được tính bởi tích phân

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải SBT Toán 12

Bài 3.59: Đáp án: D.

Hướng dẫn: Thể tích khối tròn xoay này được tính bởi

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải SBT Toán 12

Bài 3.60: Đáp án: C.

Hướng dẫn: Đoạn đường phải tìm được tính bởi tích phân

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải SBT Toán 12

Cụ thể bằng: Giải sách bài tập Toán 12 | Giải SBT Toán 12

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Giải tích 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-tap-on-tap-chuong-3.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên