Bài 1 trang 59 Tập bản đồ Lịch Sử 12Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)

Bài 1 trang 59 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy cho biết:

a. Tình hình cách mạng nước ta trong giai đoạn 1976-1986:

Lời giải:

Quảng cáo

- Nước ta chuyển sang giai đoạn đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Nước ta tiến hành các kế hoạch Nhà nước 5 năm phát triển kinh tế.

- Tiến hành đấu tranh bảo vệ tổ quốc.

b. Đảng ta đã họp mấy kì Đại hội? Đó là những Đại hội nào? Vào thời gian nào? Từng Đại hội đề ra nhiệm vụ, kế hoạch gì?

Lời giải:

Quảng cáo

Trong giai đọn này Đảng ta họp 2 kì đại hội là:

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV.

     + Thời gian: từ 14 đến 20-12-1976.

     + Đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976-1980.

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V.

     + Thời gian: từ 27 đến 31-3-1982.

     + Khẳng định tiếp tục đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước do Đại hội IV đề ra với một số điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa.

     + Xác định thời kì quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải trải qua nhiều chặng đường.

Quảng cáo

     + Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1981-1985.

     + Sắp xếp lại cơ cấu và đẩy mạnh cải tạo nền kinh tế quốc dân, nhằm cơ bản ổn định tình hình kinh tế, xã hội, đáp ứng những nhu cầu của đời sống nhân dân.

Xem thêm lời giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12 khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-25-viet-nam-xay-dung-chu-nghia-xa-hoi-va-dau-tranh-bao-ve-to-quoc-1976-1986.jsp


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên