Bài 2 trang 61 Tập bản đồ Lịch Sử 12Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Bài 2 trang 61 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy nêu:

* Nhiệm vụ và mục tiêu các kế hoạch 5 năm: 1986-1990; 1991-1995; 1996-2000.

Lời giải:

Quảng cáo

- Kế hoạch 5 năm 1986-1990:

     + Tập trung sức người, sức của thực hiện bằng được nhiệm vụ.

     + Thực hiện những mục tiêu của ba chương trình kinh tế lớn: lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

- Kế hoạch 5 năm 1991-1995:

     + Đẩy lùi và kiểm soát được lạm phát.

     + Ổn định, phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội.

Quảng cáo

     + Ổn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân.

     + Bắt đầu có tích lũy từ nội bộ kinh tế mới theo yêu cầu công nghiệp hóa.

- Kế hoạch 5 năm 1996-2000:

     + Đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.

     + Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả nhanh và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội.

     + Cải thiện đời sống nhân dân.

     + Nâng cao tích lũy từ nội bộ nền kinh tế.

Quảng cáo

* Thành tựu đạt được:

- Kế hoạch nhà nước 1986-1990

     + Về lương thực-thực phẩm: Đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu, góp phần ổn định đời sống nhân dân. Năm 1989: đạt 21,4 triệu tấn.

     + Hàng hóa trên thị trường: Dồi dào, đa dạng và lưu thông tương đối thuận lợi, các cơ sở sản xuất gắn chặt với nhu cầu thị trường.

     + Kinh tế đối ngoại: mở rộng hơn trước về quy mô và hình thức.

     + Kiềm chế được một bước đà lạm phát.

     + Bước đầu nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước.

     + Bộ máy nhà nước được sắp xếp lại theo hướng phát huy dân chủ nội bộ và quyền làm chủ của nhân dân.

- Kế hoạch nhà nước 1991-1995

     + Tài chính – tiền tệ: Lạm phát từng bước bị đầy lùi.

     + Vốn đầu tư trực tiếp ở nước ngoài trong 5 năm tăng nhanh.

     + Hoạt động khoa học và công nghệ gắn với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, thích nghi dần với cơ chế thị trường.

     + Thu nhập của các tầng lớp nhân dân được cải thiện.

     + Tình hính chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng và an ninh được củng cố.

     + Mở rộng quan hệ đối ngoại, phá thế bị bao vây.

Xem thêm lời giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-26-dat-nuoc-tren-duong-doi-moi-di-len-chu-nghia-xa-hoi-1986-2000.jsp


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên