Bài 3 trang 29 Tập bản đồ Lịch Sử 12Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Bài 3 trang 29 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 30 trong SGK kết hợp nội dung bài học, em hãy:

a. Ghi tên cho bức ảnh bên vào chỗ chấm (…)

Quảng cáo

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 12

b. Cho biết những công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Quảng cáo

Lời giải:

- Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

- Góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin.

- Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Trực tiếp triệu tập, chủ trì hội nghị hợp nhất Đảng, sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Thông qua cương lĩnh giải phóng dân tộc đặt cơ sở cho đường lối cách mạng Việt Nam về sau.

Quảng cáo

Xem thêm lời giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-13-phong-trao-dan-toc-dan-chu-o-viet-nam-tu-nam-1925-den-nam-1930.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên