Bài 4 trang 29 Tập bản đồ Lịch Sử 12Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Bài 4 trang 29 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Đánh dấu x vào ô trống, ý em cho là đúng trong những phương án dưới đây.

Lời giải:

Quảng cáo

+) Cộng sản đoàn được thành lập vào thời gian nào?

X Tháng 2-1925
Tháng 5-1925
Tháng 6-1925
Tháng 7-1925

+) Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là

Ban Chấp hành Trung ương
Tổng thư kí
Tổng Bí thư
Tổng bộ
Quảng cáo

+) Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là

Báo Tuổi trẻ
Báo Thanh niên
Báo Nhân dân
Báo Cứu quốc

+) Cuốn sách tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện ở Quảng Châu có tên là

Con Rồng tre
Bản án chế độ thực dân Pháp
X Đường Kách mệnh
Người cùng khổ
Quảng cáo

+) Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam
Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta. Chứng tỏ giai cấp vô sản đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng
Đây là sự chuẩn bị tất yếu cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam
X Đây là sự chuẩn bị về lực lượng cho cách mạng Việt Nam

Xem thêm lời giải Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-13-phong-trao-dan-toc-dan-chu-o-viet-nam-tu-nam-1925-den-nam-1930.jsp


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên