Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1

Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1

A. Hoạt động khởi động

B. Hoạt động hình thành kiến thức

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: (trang 46 toán 7 VNEN tập 1). Nêu ba cách viết của số hữu tỉ Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN và biểu diễn số hữu tỉ đó trên trục số.

Lời giải:

- Ba cách viết số hữu tỉ Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNENGiải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

- Số hữu tỉ Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN được biểu diễn trên trục số như sau:

Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Câu 2: (trang 46 toán 7 VNEN tập 1). Thế nào là số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm? Số hữu tỉ nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm?

Lời giải:

- Số hữu tỉ lớn hơn 0 là số hữu tỉ dương.

- Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 là số hữu tỉ âm.

- Số 0 không là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu tỉ dương.

Câu 3: (trang 46 toán 7 VNEN tập 1). Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x được xác định như thế nào?

Lời giải:

Giá trị tuyệt đối của x, kí hiệu là |x|, là khoảng cách từ điểm x đến điểm gốc 0 trên trục số:

Câu 4: (trang 46 toán 7 VNEN tập 1). Định nghĩa lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ.

Lời giải:

Lũy thừa bậc n của một số hữu tỉ x, kí hiệu là xn, là tích của n thừa số x (n là một số tự nhiên lớn hơn 1).

Câu 5: (trang 46 toán 7 VNEN tập 1). Viết các công thức:

- Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

- Chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0.

- Lũy thừa của một lũy thừa.

- Lũy thừa của một tích.

- Lũy thừa của một thương.

Lời giải:

- Công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số: xm . xn = xm+n;

- Công thức chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0: xm : xn = xm−n (x ≠ 0; m ≥ n);

- Công thức lũy thừa của một lũy thừa: (xm)n = xm.n;

- Công thức lũy thừa của một tích: (x.y)n = xn . yn;

- Công thức lũy thừa của một thương: Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Câu 6: (trang 46 toán 7 VNEN tập 1). Thế nào là tỉ số của hai số hữu tỉ? Cho ví dụ.

Lời giải:

Thương trong phép chia số hữu tỉ a cho số hữu tỉ b, với b ≠ 0, gọi là tỉ số của hai số hữu tỉ, kí hiệu là Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN (b ≠ 0).

Ví dụ: 1/100; (-5)/24; 8/(-3);…

Câu 7: (trang 46 toán 7 VNEN tập 1). Tỉ lệ thức là gì? Phát biểu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức. Viết công thức thể hiện tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Lời giải:

Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN hay a : b = c : d.

Nếu Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN thì ad = bc.

Nếu ad = bc và a, b, c, d khác 0 ta có các tỉ lệ thức:

Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Câu 8: (trang 46 toán 7 VNEN tập 1). Thế nào là số vô tỉ? Cho ví dụ.

Lời giải:

Các số được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn gọi là số vô tỉ.

Ví dụ: π = 3,1415926536…; 0,616616661… là các số vô tỉ.

Câu 9: (trang 46 toán 7 VNEN tập 1). Thế nào là số thực? Trục số thực?

Lời giải:

Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.

Trục số thực:

- Trên trục số, có những điểm biểu diễn cho số hữu tỉ. Tuy nhiên, lại có những điểm trên trục số không biểu diễn bất kỳ một số hữu tỉ nào. Những điểm đó sẽ biểu diễn số vô tỉ.

- Mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn một số thực. Vì thế trục số còn được gọi là trục số thực.

- Tập hợp các số thực lấp đầy trục số.

Câu 10: (trang 46 toán 7 VNEN tập 1). Định nghĩa căn bậc hai của một số không âm.

Lời giải:

Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a.

Câu 11: (trang 47 toán 7 VNEN tập 1). Điền các kí hiệu ⊂, ∈, ∉ thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Câu 12: (trang 48 toán 7 VNEN tập 1). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Tập hợp các số hữu tỉ gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm.

b) Q ⊂ I;

c) I ⊂ R;

d) Q ∩ I = {0};

e) Q ∪ I = ϕ.

Lời giải:

a) S;

b) S;

c) Đ;

d) S;

e) S.

Câu 13: (trang 48 toán 7 VNEN tập 1). Điền các số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Câu 14: (trang 48 toán 7 VNEN tập 1). Thực hiện phép tính và cho biết giá trị của biểu thức (chính xác đến hai chữ số thâp phân) Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Câu 15: (trang 48 toán 7 VNEN tập 1). Tính độ dài các cạnh một hình tam giác, biết chu vi tam giác là 24 cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 3; 4; 5.

Lời giải:

Gọi độ dài các cạnh tam giác lần lượt là a, b, c (cm).

Theo đề bài, ta có: a + b + c = 24 và a : b : c = 3 : 4 : 5

Vì vậy, theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

⇒ a = 6; b = 8; c = 10.

Câu 16: (trang 48 toán 7 VNEN tập 1). Thực hiện các phép tính sau (bằng cách hợp lí nếu có thể): Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Câu 17: (trang 48 toán 7 VNEN tập 1). Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, ba chi đội 7A; 7B; 7C đã thu gom được tổng cộng 120kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba chi đội tỉ lệ lần lượt với 9; 7; 8. Hãy tính số giấy vụn thu được ở mỗi chi đội.

Lời giải:

Gọi số giấy vụn thu được ở mỗi chi đội lần lượt là a, b, c (kg).

Theo đề bài, ta có:

a + b + c = 120 và a : b : c = 9 : 7 : 8.

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

⇒ a = 45; b = 35; c = 40.

Vậy số giấy vụn thu được ở các chi đội 7A, 7B, 7C lần lượt là 45kg; 35kg; 40kg.

Câu 18: (trang 48 toán 7 VNEN tập 1). Tìm x, biết:

Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

D.E. Hoạt động vận dụng & Tìm tòi mở rộng

Câu 1: (trang 49 toán 7 VNEN tập 1). Tính giá trị của biểu thức:

Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Câu 2: (trang 49 toán 7 VNEN tập 1). Tính giá trị của biểu thức:

Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Câu 3: (trang 49 toán 7 VNEN tập 1). Từ tỉ lệ thức Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN (a, b, c, d ≥ 0; a ≥ ± b; c ≥ ± d) hãy suy ra các tỉ lệ thức sau:

Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Lời giải:

Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Giải Toán 7 VNEN Bài 13: Ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 7 chương trình VNEN hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 7 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát sách Hướng dẫn học Toán 7 Tập 1 & Tập 2 chương trình mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học